• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • ROZHOVOR

  Ak urobíte chyby, pôžičku na štúdium nedostanete

  Vydané 14. 1. 2014 o 15:24 Autor: Jarmila Horáková

  Počet žiadostí o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania vzrástol oproti minulému roku o desať percent, hovorí PAVOL KUČMÁŠ, poverený riaditeľ Fondu.

  Pavol Kučmáš, poverený riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania
  Foto: SME - GABRIEL KUCHTA

  Budúcich vysokoškolákov najviac zaujíma, či majú nádej získať študentskú pôžičku už v prvom ročníku štúdia?

  Áno, o pôžičku môže požiadať aj študent prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Základnou podmienok je, aby žiadateľ bol v čase podania žiadosti už zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole. Nestačí teda byť len prijatý na vysokú školu. 

  Fakty
  Ako žiadať o pôžičku
  na štúdium
  1. Pred predložením žiadosti si prečítajte základné podmienky poskytovania pôžičiek. Otázky, ktoré pracovníci fondu dostávajú telefonicky a e-mailom, potvrdzujú, že študenti sú nepozorní.
  2. Často nevyplnia zákonné požiadavky na žiadosti o pôžičku, ako sú rodné priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť a podobne.
  3. Zabúdajú vyplniť požadovanú lehotu splatnosti.
  4. Opomenú výšku žiadanej pôžičky, respektíve nesprávne uvedú výšku žiadanej pôžičky.
  5. Vynechávajú ročník a formu štúdia, zápis do ročníka, ukončenie štúdia a podobne.
  6. Predložiť treba celú žiadosť a nielen prvú stranu.
  7. Priložiť treba všetky povinné prílohy. Napríklad v prípade súrodencov, ak žiadateľ pochádza zo štyroch a viac detí, aj kópie ich rodných listov.
  8. Na žiadosti nesmie byť skorší dátum potvrdenia zo študijného oddelenia, ako je dátum zápisu.
  Zdroj: Fond na podporu vzdelávania

  Aké požiadavky musí žiadateľ splniť?

  Musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí, alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt.

  Môžu byť niektorí žiadatelia aj uprednostnení pri schvaľovaní pôžičky?

  Áno, zákon pozná takéto prípady. Vzťahuje sa to na žiadateľa, ktorý poberá sociálne štipendium, je poberateľom dávok v hmotnej núdzi, má zmenenú pracovnú schopnosť (zdravotné postihnutie), študuje v dennej forme štúdia, dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní žiadatelia a podobne. Takýto žiadateľ spĺňa kritériá na uprednostnenie, bude teda uprednostnený pri schvaľovaní pôžičiek pred inými žiadateľmi, ktorí tieto kritériá nespĺňajú.

  Berie sa pri schvaľovaní do úvahy aj príjem rodičov?

  Príjem rodičov nemá vplyv na schválenie alebo neschválenie žiadosti o pôžičku.

  Treba ručiteľa?

  Áno, žiadateľ, ktorému bola pôžička schválená, musí mať ručiteľa. Potvrdenie o príjme ručiteľa sa predkladá až po schválení žiadosti o pôžičku spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

  Aká suma sa dá požičať podľa nových pravidiel?

  V akademickom roku 2013/2014 bola maximálna výška pôžičky stanovená na 3000 eur. Predpokladáme jej zachovanie aj v ďalších akademických rokoch.

  Skúmate, na čo ju žiadateľ použije?

  Nie, pôžičky nie sú účelovo viazané.

  Môže o pôžičku žiadať aj študent súkromnej vysokej školy?

  Áno, dôležité je, aby žiadateľ bol študentom zapísaným do príslušného ročníka vysokoškolského štúdia. Či ide o súkromnú, alebo verejnú vysokú školu, nie je dôležité.

  Po schválení dostáva študent celú sumu naraz či po častiach?

  Na rozdiel od minulosti sa od akademického roku 2013/2014 pôžička vypláca jednorazovo. Je poukázaná na účet dlžníka uvedený v zmluve o pôžičke do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.

  Kedy ju treba začať splácať. Dá sa tak urobiť aj počas štúdia?

  Žiadateľ má možnosť zvoliť si priamo na žiadosti o pôžičku lehotu splatnosti zaokrúhlenú na celé roky, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna 10 rokov. Pôžičku možno splatiť aj jednorazovo, predčasne, napríklad počas štúdia. Čo sa týka splácania, je dlžník povinný a zároveň oprávnený začať splácať pôžičku, až keď sa stane splatnou prvá splátka pôžičky (t. j. po uplynutí zákonných odkladov splátok – napr. ukončení štúdia). Ak dlžník začne splácať či splatí pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka pôžičky alebo spláca pôžičku vyššími splátkami, ako je stanovené, je povinný uhradiť fondu poplatok za predčasné, teda mimoriadne splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad, a to z každej predčasnej mimoriadnej splátky. Výška poplatku je stanovená na dve percentá z takejto splátky.

  Ako bude pôžička úročená?

  Úroková sadzba na pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2013/2014 je vo výške 4,5 % p. a. Vzhľadom na to, že úročenie pôžičiek sa odvíja od priemernej ročnej úrokovej sadzby výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok, mení sa pre nové žiadosti o pôžičku každý akademický rok. Úroková sadzba na akademický rok 2014/2015 bude uvedená v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku, ktorého zverejnenie predpokladáme v polovici roku 2014. 

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.