• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • Už bakalári si môžu prilepšiť novým štipendiom

  Vydané 30. 12. 2014 o 11:50 Autor: Jarmila Horáková

  Nové odborové štipendiá majú motivovať na štúdium odborov, čo chýbajú na trhu práce

  Foto: Žilinská univerzita

  Niektorí študenti prírodovedných a technických odborov si tento akademický rok prilepšili novým typom motivačného odborového štipendia.

  Aby vysoká škola mohla byť zaradená medzi tie, ktoré mohli získať balík peňazí na motivačné štipendiá, musela dosiahnuť potrebný koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy v odbore (KAP).

  Ten je odvodený od počtu absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia v kalendárnych rokoch 2011 a 2012 a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokej školy k 31. decembru 2012 podľa údajov ústredia práce a sociálnych vecí.

  Zákon pritom nevylučuje možnosť, a to pri splnení podmienok určených v štipendijnom poriadku vysokej školy, získať v jednom akademickom roku doterajšie motivačné štipendium za prospech aj motivačné odborové.

  U prvákov zavážili známky

  Výber študentov, ktorým bude poskytnuté motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch, si robí každá vysoká škola podľa vlastných pravidiel.

  Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa k pravidlám dopracovali po diskusiách s členmi senátu, so zástupcami študentov a s vedením. U nastupujúcich bakalárskych študentov zavážili výsledky externej časti maturity z matematiky. Prodekanka Dana Pardubská povedala, že mali na to dva dôvody, na jednej strane je to svojím spôsobom jediné objektívne kritérium aplikovateľné na prichádzajúcich študentov, na druhej strane je zvládnutie matematiky predpokladom úspešnejšieho zvládnutia všetkých študijných programov, ktoré na fakulte ponúkajú.

  „Motivačné odborové štipendium mohlo v príslušnom študijnom odbore potenciálne dostať až 50 percent nastupujúcich bakalárov, určená podmienka na percentil spôsobila, že v niektorých odboroch bolo percento nižšie,“ povedala prodekanka Pardubská. Študenti môžu dostať 360, 540 alebo 720 eur na rok, závisí to od ich výsledkov.

  Posledný rok štúdia na strednej škole

  Na Žilinskej univerzite bude tento akademický rok priemerná výška odborového motivačného štipendia 500 eur. Predpokladá sa, že ho získa asi 1100 študentov.

  Bude priznané jednorazovo do konca tohtoročného novembra. Poradovník študentov pre priznanie odborového štipendia univerzita vytvárala na základe výsledkov predchádzajúceho štúdia (vážený študijný priemer za predchádzajúce štúdium a súčasne splnenie podmienky fakultou stanoveného minimálneho počtu kreditov za predchádzajúci akademický rok).

  Ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.

  Bratislavská Slovenská technická univerzita kritériá na priznanie motivačných odborových štipendií podrobne uvádza v Štipendijnom poriadku.

  Peter Schreiber, prodekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave povedal, že kritériá na priznanie týchto štipendií vychádzajú z hodnotenia štúdia v predchádzajúcom období.

  „U bakalárov sme brali do úvahy výsledky v poslednom ročníku strednej školy bez zahrnutia výsledkov maturity, pre študentov 1. ročníka druhého a tretieho stupňa sú to výsledky z celého predchádzajúceho stupňa štúdia,“ povedal Schreiber.

  Základná výška štipendia je 250 eur a pridelená výška nesmie prekročiť jedenapolnásobok základnej výšky. Štipendium sa priznáva raz ročne, vypláca sa jednorazovo, najneskôr do konca 1. semestra akademického roku.

  Prísľub už pred prijímačkami

  Nové štipendiá boli súčasťou reklamnej kampane v minulom akademickom roku pri podávaní prihlášok na štúdium aj na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka. Odborové motivačné štipendiá sa týkajú študijných odborov na Fakulte špeciálnej techniky a Fakulte priemyselných technológií v Púchove.

  Na Univerzite J. Selyeho v Komárne motivačné štipendium získalo 139 študentov.

  Na Ekonomickej fakulte to boli oprávnení študenti študijného programu aplikovaná informatika, na Pedagogickej fakulte študenti učiteľstva prírodných vied v kombinácii matematika, informatika, biológia, chémia.

  Kto bude mať nárok

  Motivačné štipendium je určené pre nasledujúce vybrané odbory.

  Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Automatizácia, Bezpečnosť technických systémov, Biológia, Biomedicínske inžinierstvo, Biotechnológie, Dopravné stroje a zariadenia, Drevárstvo, Elektronika, Elektrotechnika, Energetické stroje a zariadenia, Energetika, Environmentálne inžinierstvo, Environmentálny manažment, Fyzika, Fyzikálne inžinierstvo, Geografia, Geológia, Geotechnika, Hospodárska informatika, Hutníctvo, Chémia, Chemické inžinierstvo, Chemické technológie, Informačné systémy, Informatika, Kognitívna veda, Kybernetika, Matematika, Materiály, Mechatronika, Meranie, Mineralurgia, Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, Ochrana a využívanie krajiny, Počítačové inžinierstvo, Poľnohospodárska a lesnícka technika, Potravinárstvo, Priemyselné inžinierstvo, Procesná technika, Softvérové inžinierstvo, Stavebníctvo, Strojárstvo, Súdne inžinierstvo, Synekológia, Štatistika, Telekomunikácie, Údržba strojov a zariadení, Umelá inteligencia, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Výrobná technika, Výrobné technológie, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

  V rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov programy s nasledujúcimi aprobačnými predmetmi: fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika, matematika.

  Tento text bol uverejnený v prílohe denníka SME Vysoké školy - Bedeker dňa 19. 11. 2014

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.