• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • VYSOKÉ ŠKOLY

  Kedy sú posledné termíny podania prihlášok na vysoké školy (tabuľka)

  Vydané 11. 11. 2015 o 11:06 Autor: SME.sk

  Kedy musíte poslať prihlášku a aké veľké poplatky si školy pýtajú? Pozrite si tabuľku s podrobnosťami o prihláška.

  Ilustračné foto.

  vysoká škola, fakultaTermín podania prihlášky doCena za prijímacie konanie
  Univerzita Komenského v Bratislave  
  Lekárska fakulta 29.2.2016 80
  Právnická fakulta 15.4.2016 60
  Filozofická fakulta 29.2.2016 45
  Prírodovedecká fakulta 13.1. - 31.3.2016 50
  Pedagogická fakulta 15.10. - 31.3.2016 60
  Farmaceutická fakulta 29.2.2016 50
  Fakulta telesnej výchovy a športu 29.2.2016 50
  Jesseniova lekárska fakulta, Martin 29.2.2016 60
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 29.2.2016 33
  Evanjelická bohoslovecká fakulta 30.5.2016 55
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 31.3.2016 45
  Fakulta managementu 31.3.2016 40
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1.4.2016 45
  Slovenská technická univerzita v Bratislave  
  Ústav manažmentu, Bratislava 31.3. / 25.7.2016 50 / 20
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 31.3. / 10.8.2016 50 / 20
  Strojnícka fakulta 31.3. / 14.8.2016 50 / 20
  Fakulta elektrotechniky a informatiky 31.3. / 22.7.2016 50 / 20
  Stavebná fakulta 31.3. / 12.8.2016 50 / 20
  Fakulta architektúry 30.11. / 31.5.2016 40
  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 31.3. / 31.7.2016 20
  Fakulta informatiky a informačných technológií 31.3.2016 50 / 20
  Ekonomická univerzita v Bratislave  
  Obchodná fakulta 31.3.2016 40 / 32
  Fakulta podnikového manažmentu 31.3.2016 40 / 32
  Národohospodárska fakulta 31.3.2016 40 / 32
  Ekonómia a právo 31.3.2016 60
  Fakulta hospodárskej informatiky 31.3.2016 40 / 32
  Podnikovohospodárska fakulta, Košice 31.3.2016 40 / 32
  Fakulta medzinárodných vzťahov 31.3.2016 40 / 32
  Fakulta aplikovaných jazykov 31.3.2016 40 / 32
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre    
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 30.4.2016 33 / 31
  Fakulta ekonomiky a manažmentu 21.3.2016 45 / 35
  Technická fakulta 31.3.2016 35
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 29.2./30.4.2016 35/30 (KZA); 25/20 (Z, KI)
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva 30.4.2016 35 / 30
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 31.32016 35
  Technická univerzita vo Zvolene
  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen 31.3.2016 40 / 35
  Lesnícka fakulta 31.3.2016 40 / 35
  Drevárska fakulta 31.3.2016,T30.11.2015 40 / 35, T 50
  Fakulta ekológie a environmentalistiky 31.3.2016 40 / 35
  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 30.4.2016 30
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 30.11.2015 50
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave    
  Divadelná fakulta    
  Herectvo 8.1.2016 50
  Divadelná réžia 15.2.2016 50
  Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba 15.2.2016 50
  Divadelný manažment 15.3.2016 50
  Bábkarská tvorba 19.2.2016 50
  Divadelné štúdiá 1.6.2016 50
  Divadelná scénografia 26.2.2016 50
  Hudobná a tanečná fakulta 30.11.2015 50
  Filmová a televízna fakulta 4.12.2015 50
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1. 1. 2016 - 15. 3. 2016 40
  Technická univerzita v Košiciach  
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 31.5.2016 25 / 20
  Hutnícka fakulta 31.5.2016 25 / 20
  Strojnícka fakulta 31.3.2016 25 / 20
  Fakulta elektrotechniky a informatiky 30.4.2016 25 / 20
  Letecká fakulta 30.4.2016 25 / 20
  Stavebná fakulta 29.4.2016 25 / 20
  Ekonomická fakulta 31.3.2016 35 / 30
  Fakulta výrobných technológií, Prešov 30.11.2015 35 / 30
  Fakulta umení 10.6.2016 25 / 20
  Žilinská univerzita v Žiline  
  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine 29.4.2016 30
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva 30.4.2016 20
  Stavebná fakulta 31.5.2016 20
  Strojnícka fakulta 30.4.2016 20
  Elektrotechnická fakulta 30.4.2016 20
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 30.4.2016 30
  Fakulta riadenia a informatiky 31.3.2016 30 / 25
  Fakulta humanitných vied 31.3.2016 35
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    
  Ústav telesnej výchovy a športu 15.4.2016 50 / 40
  Lekárska fakulta 29.2.2016 50 / 40
  Prírodovedecká fakulta 31.3.2016 40 / 30
  Právnická fakulta 31.3.2016 50 / 40
  Fakulta verejnej správy 30.4.2016 40 / 30
  Filozofická fakulta31.3.2016   40 / 30 bez prijímacej skúšky
  50 / 40 s prijímacou skúškou
  Trnavská univerzita v Trnave    
  Filozofická fakulta 29.2.2016  38 / 35
  Pedagogická fakulta 29.2.2016  33 / 33
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 29.2.2016  45 / 40
  Teologická fakulta, Bratislava 31.3.2016  35 / 30
  Právnická fakulta 31.3.2016  60 / 58
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
  Pedagogická fakulta do 29. 2. 2016 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy 35 / 32
  Ekonomická fakulta do 31.3.2016 35 / 32
  Filozofická fakulta do 29. 2. 2016\n- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, rekreológia; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy 40 / 32
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov do 31. 3. 2016\ndo 15. 6. 2016 (len v mimoriadných prípadoch - napr. štúdium v zahraničí) 60 / 57
  Fakulta prírodných vied do 31.3.2016 35 / 32
  Právnická fakulta do 30.4.2016 60 / 57
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
  Pedagogická fakulta 31.3.2016 30 / 25
  Fakulta prírodných vied 31.3.2016 30 / 25
  Filozofická fakulta 31.3.2016 30 / 25
  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 31.3.2016 30 / 25
  Fakulta stredoeurópskych štúdií 31.3.2016 30 / 25
  Prešovská univerzita v Prešove
  Pravoslávna bohoslovecká fakulta 30.4.2016 34 / 20
  Filozofická fakulta 31.3.2016 34 / 20
  Pedagogická fakulta 31.3.2016 34 / 20
  Gréckokatolícka teologická fakulta 31.3.2016 34 / 20
  Fakulta humanitných a prírodných vied 29.2.2016 34 / 20
  Fakulta zdravotníckych odborov 31.3.2016 34 / 20
  Fakulta manažmentu 31.3.2016 34 / 20
  Fakulta športu 31.3.2016 34 / 20
  Akadémia umení v Banskej Bystrici  
  Fakulta múzických umení 30.11.2015 50
  Fakulta výtvarných umení 30.11.2015 50
  Fakulta dramatických umení    
  Herectvo 27.11.2015 50
  Filmová a televízna réžia a scenáristika 29.2. / 4.4.2016 50
  Divadelná dramaturgia a réžia 15.3.2016 50
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín 31.5.2016 35
  Fakulta priemyselných technológií, Púchov 30.4.2016 17
  Textilná technológia a návrhárstvo 29.2.2016 17
  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 30.4.2016 34
  Fakulta špeciálnej techniky 30.4.2016 25
  Fakulta zdravotníctva 30.4.2016 60
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  
  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany 30.5.2016 40
  Fakulta masmediálnej komunikácie 31.3.2016 40 / 35
  Fakulta prírodných vied 30.4.2016 35 / 30
  Filozofická fakulta 30.4.2016 40 / 35
  Fakulta sociálnych vied 30.4. / 31.8.2016 50 / 45
  Katolícka univerzita v Ružomberku  
  Filozofická fakulta 31.3.2016 30 / 25
  Pedagogická fakulta 31.3.2016 39
  Teologická fakulta, Košice 30.4.2016 35
  Fakulta zdravotníctva 31.3.2016 40
  Univerzita J. Selyeho    
  Ekonomická fakulta 31.3.2016 50 / 25
  Pedagogická fakulta 31.3.2016 50 / 25
  Reformovaná teologická fakulta 31.3.2016 50 / 25
  súkromné vysoké školy  
  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 30.4.2016 50
  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave n n
  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 31.3.2016 30
  Paneurópska vysoká škola  
  Fakulta práva 29.2.2016 20
  Fakulta ekonómie a podnikania 29.2.2016 20
  Fakulta masmédií 29.2.2016 20
  Fakulta informatiky 29.2.2016 20
  Fakulta psychológie 29.2.2016 20
  Vysoká škola Danubius  
  Ústav aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie n n
  Fakulta práva Janka Jesenského n n
  Fakulta sociálnych štúdií n n
  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy n n
  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 31.3.2016 40
  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 31.5.2016 50 / 30
  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 31.8.2016 0
  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 31.3.2016 0
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 31.5.2016 25
  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici 31.1. / 31.5. / 10.9.2016 50
  Akadémia médií v Bratislave 22.2. / 22.6.2016 50
  štátne vysoké školy  
  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika 29.2.2016 20
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave    
  Bezpečnostnosprávna ochrana osôb a majetku 31.1.2016 49 / 39
  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 31.3.2016 39 / 29
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 29.2.2016 70
  Fakulta verejného zdravotníctva 29.2.2016 70
  Lekárska fakulta 29.2.2016 70
  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica 29.2.2016 70

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.