• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • Akú sumu si bude môcť študent požičať, bude známe až v júni

  Vydané 7. 2. 2017 o 17:18 Autor: Jarmila Horáková

  O novinkách v novele zákona o Fonde na podporu vzdelávania hovorí jeho riaditeľ PAVOL KUČMÁŠ

  Študent si nemôže naraz požičať sumu na viac akademických rokov.
  Foto: FOTOLIA

  V akademickom roku 2017/2018 si budú môcť študenti predkladať žiadosti o študentské pôžičky na Fond pre podporu vzdelávania dvakrát ročne, doteraz býval iba jeden termín. Umožňuje to novela zákona o fonde.

  Budú si môcť prijatí uchádzači na bakalárske štúdium v akademickom roku 2017/2018 požičať rovnakú sumu ako tento rok, teda 2300 eur?

  „Predpokladáme, že pôjde o podobnú sumu ako s súčasnosti, teda asi 2300 eur. Presnú informáciu budeme vedieť poskytnúť až v júni 2017, po zverejnení oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2017/2018.“

  Vraj pribudne aj viac termínov na jej podávanie.

  Fakty
  O študentskej pôžičke

  - O pôžičku sa dá požiadať až po zápise na vysokoškolské štúdium.

  - Pôžičky pre študentov sú bezúčelové.

  - Študent si nemôže naraz požičať sumu na viac akademických rokov. Môže žiadať o pôžičku len na akademický rok, v ktorom je zapísaný na štúdium. Ale môže tak urobiť až počas šiestich akademických rokov, ktoré nemusia nasledovať po sebe.

  - O pôžičku sa môže uchádzať aj vtedy, keď bol zo štúdia vylúčený. Podmienkou je, že musí byť zapísaný na štúdium v čase predloženia žiadosti o pôžičku. 

  „Áno, novelou zákona došlo k zvýšeniu počtu termínov na predkladanie žiadostí o pôžičku s cieľom skrátiť čas medzi podaním žiadosti a vyplatením pôžičky, ako aj s cieľom poskytnúť pôžičku v čase, keď ju žiadateľ reálne potrebuje. Študenti budú môcť predkladať žiadosti dvakrát ročne (do 15. septembra a do 31. októbra kalendárneho roka) a pedagógovia trikrát ročne (do 28. februára, do 30. júna a do 31. októbra kalendárneho roka).“

  Nová úprava uprednostňuje počet splnených prednostných kritérií v žiadosti o pôžičku pred váhou jednotlivého kritéria. Ako?

  „Cieľom tejto úpravy je ešte viac posilniť prosociálny charakter činností fondu s cieľom podporiť ešte väčší počet žiadateľov zo sociálne najslabších skupín. Dožadovali sa jej pri príprave návrhu novely zákona študenti aj pedagógovia. Rozhodujúce už nebude poradie stanovených kritérií, ale počet splnených kritérií, čiže žiadateľovi o pôžičku, ktorý bude spĺňať viac zákonom stanovených kritérií bude pôžička poskytnutá prednostne.“

  Aké kritériá boli doplnené?

  „V prípade študentov boli doplnené tieto kritériá: žiadateľ je sirota, teda nezaopatrené dieťaťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ, žiadateľ je dieťaťom z detského domova, žiadateľ je rodičom nezaopatreného dieťaťa (zamerané prioritne na slobodné mamičky) či žiadateľ je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie, stará sa o svojich ťažko zdravotne postihnutých rodičov či súrodencov.“

  Ako to bude s možnosťou odpočítať absolventovi za každý rok jedno percento istiny?

  „Takáto možnosť bola doplnená do zákona s cieľom udržať absolventov vysokých škôl a motivovať ich pracovať po ukončení štúdia v Slovenskej republike. Odpočet istiny pre absolventov znamená, že za každý rok odpracovaný v Slovenskej republike po ukončení vysokoškolského štúdia sa mu odpočíta z nesplatenej istiny pôžičky jedno percento. Splnenie tejto podmienky sa bude posudzovať po piatich rokoch od ukončenia štúdia a maximálne bude možné odpočítať päť percent z nesplatenej istiny pôžičky.“

  Hovorilo sa o zvýšení úrokov, príde k tomu?

  „Áno, novelou zákona došlo k úprave spôsobu stanovenia výšky úrokovej sadzby pôžičiek. Výška úrokovej sadzby bude naviazaná na základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky zvýšenú o tri percentá. Zároveň došlo k zníženiu maximálnej výšky úrokovej sadzby na percentá ročne.“

  Fond mal v posledné roky málo peňazí, zmení sa to?

  „Fond sa už dlhodobo snaží získať dodatočné finančné prostriedky. Zabezpečenie dodatočných finančných prostriedkov bolo hlavným dôvodom pre novelizáciu zákona o fonde. Po vytvorení zákonných predpokladov už v súčasnosti prebieha komunikácia s ministerstvom školstva ohľadne dofinancovania fondu formou dotácie zo štátneho rozpočtu počas najbližších troch, štyroch rokov. Zároveň plánujeme začať rokovania s medzinárodnými finančnými inštitúciami za účelom získania úveru na dofinancovanie činnosti fondu.“

  Ako sa rozširuje paleta žiadateľov, kto všetko ju bude môcť spomedzi pedagogických pracovníkov získať?

  „O pôžičku pre pedagógov budú od tohto roku môcť okrem pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a študentov doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia požiadať aj zamestnanci vysokých škôl, ktorí do dňa na doručenie žiadosti dosiahnu vek najviac 35 rokov, sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi či umeleckými pracovníkmi.“

  Článok bol uverejnený v prílohe denníka SME Bedeker Vysoké školy 8. februára 2017.

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.