Ekonomická Univerzita v Bratislave

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

Bc. - do 31. marca 2018

Ing./Mgr. - do 15. apríla 2018

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

32 € pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a zároveň tlačenej forme

40 € pri podaní prihlášky len v tlačenej forme

60 € na študijný program ekonómia a právo

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:

v tlačenej forme, elektronicky

TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Bc. - 11. - 15.6. 2018

Ing./Mgr.

  • 20.6. - 3.7. 2018
  • (PHF ) 24.8. 2018

POPLATKY:

Interná smernica a informácie o poplatkoch spojených so štúdiom (https://euba.sk/uchadzac/poplatky -spojene-so-studiom)

FORMY ŠTÚDIA:

denné, externé

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

Termíny informačných dní na EU v Bratislave:

  • 9. február 2018 pre bratislavské fakulty
  • 9. február 2018 pre PHF v Košiciach
  • 8. február 2018 pre PHF v Michalovciach

KONTAKTY:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Tel.: +421 2 6729 5356

E-mail: komunikacia@euba.sk

www.euba.sk

EU v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 100 000 absolventov. Momentálne má 7 fakúlt a viac ako 8 000 študentov.

EU v Bratislave ponúka pre študentov štúdium v 61 študijných programoch, medzi nimi aj v programoch vyučovaných v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Martin-Luther-Universität v Halle-Wittenbergu v Nemecku, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).

Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 100 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom a francúzskom). Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave.

Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôležitejšie, že je zrejmé, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri.

Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profi lom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce.

Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd. Na EU v Bratislave v súčasnosti realizuje akreditačná komisia z USA unikátny projekt medzinárodnej akreditácie univerzity. Organizačnou zložkou univerzity je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodný vzdelávací program Master of Business Administration (MBA), v spolupráci s Franklin University Ohio USA.

Viac informácií o možnostiach štúdia nájdete na www.euba.sk.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

I. STUPEŇII. STUPEŇIII. STUPEŇIV. STUPEŇ
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKADD 3, 2
EKONÓMIA A PRÁVOD/E 3, 4
FINANCIE, BANKONVÍCTVO A INVESTOVANIED/E 3, 4
ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENTD 3
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVOD 3
POISŤOVNÍCTVODDD/E3, 2, 3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJDDD/E3, 2, 3/5
BANKOVNÍCTVO D 2
DAŇOVNÍCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO D/E 2/3
FINANCIE D 2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D 2
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D 2
MEDZINÁRNODNÉ FINANCIE D 2
PRÁVO A EKONÓMIA D 2
INTERNATIONAL FINANCE (V ANGLICKOM JAZYKU) D/E3/5
GLOBAL FINANCE (V ANGLICKOM JAZYKU) D/E3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIED/E 3/4
PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCHD/E 3/4
PODNIKANIE V OBCHODED/E 3/4
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/3
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/3
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU D/E 2/3
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D 2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E3/5
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKAD/E 3/4
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIED 3
ÚČTOVNÍCTVOD D/E3, 3/5
AKTUÁRSTVO D 2
INFORMAČNÝ MANAŽMENT D/E 2/3
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII D 2
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D 2
ÚČTOVNÍCTVO A FINANČNÝ MANAŽMENT D 2
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKUD D/E3,3/5
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU (V ANGLICKOM JAZYKU)D 3
FINANČNÝ MANAŽMENT32D 3
EKONOMIKA PODNIKU D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
PODNIKOVÉ FINANCIE D 2
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHYD D/E3, 3/5
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D 2
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIADD 3, 3
PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKUD/E D/E3/4, 3/5
OBCHODNÉ PODNIKANIED 3
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/3

Vysvetlivky: D – denné, E – externé

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ja si tú hodnosť zaslúžim. Fenomén z Danka urobili výložky

Brbty mimo kamery nerobí, tvrdia jeho známi.

STĹPČEK PETRA SCHUTZA

Až Marrákeš otvoril Lajčákovi oči

Miroslav Lajčák si kampaň zrejme neskúša.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.