SME
Sobota, 28. január, 2023 | Meniny má Alfonz

Ekonomická Univerzita v Bratislave

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené ekonomické a manažérske vzdelávanie.

(Zdroj: Archív univerzity)(Zdroj: Archív univerzity)

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch, a ktorá je držiteľkou prestížnej medzinárodnej akreditácie AACSB.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

Bc.:
- do 31. marca 2023

Ing./Mgr. :
- do 30. apríla 2023

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

32 € - pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme
60 € - na študijný program ekonómia a právo
a na študijné programy v cudzích jazykoch.

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:

elektronicky

TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

SkryťVypnúť reklamu

Bc. :
- 13.6. - 16.6. 2023

Ing./Mgr. :
do 31. augusta 2023

POPLATKY:

Interná smernica a informácie o poplatkoch spojených so štúdiom

FORMY ŠTÚDIA:

denné, externé

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

Všetky informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2023/2024 nájde uchádzač na stránke euba.sk.

KONTAKTY:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Tel.: +421 2 6729 5356
E-mail: komunikacia@euba.sk

FB: Ekonomická univerzita v Bratislave
Instagram: EUBA_SK
Linkedin: Ekonomická univerzita v Bratislave

www.euba.sk
www.studiumekonomie.sk

EU v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila
viac ako 112 000 absolventov.

EUBA sa v roku 2021 zaradila k 6 percentám škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré získali prestížnu akreditáciu AACSB. Je tak prvou slovenskou, prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala túto akreditáciu.

SkryťVypnúť reklamu

EU v Bratislave ponúka na 7 fakultách štúdium v 79 študijných programoch.
Študenti majú možnosť získať dvojitý diplom v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University
v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, University of Pavia v Taliansku, University of Strasbourg vo Francúzsku, University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku), ale aj spoločný diplom v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave.

Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 150 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom a francúzskom).

SkryťVypnúť reklamu

„Úlohou Ekonomickej univerzity v Bratislave nie je študentov pripraviť na konkrétne pracovné miesto, ale na kariéru“

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia.

V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350.

Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznať svet.

SkryťVypnúť reklamu

Poslaním univerzity je okrem iného pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre univerzitu je dôležité, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri.

Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov dobre reaguje na procesy globalizácie.

Absolventom poskytujeme vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd.

Viac informácií o možnostiach štúdia nájdete na www.euba.sk v sekcii
Uchádzač a na portáli pre uchádzačov www.studiumekonomie.sk

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

I. STUPEŇII. STUPEŇDĺžka štúdia
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
APLIKOVANÁ EKONÓMIADD3, 2
APPLIED ECONOMY (v anglickom jazyku)DD3, 2
EKONÓMIA A PRÁVO (NHF EUBA s Právnickou fakultou UK)D/E 3/4
FINANCIE, BANKONVÍCTVO A POISŤOVNÍCTVOD/E 3/4
FINANCE, BANKING AND INSURANCE
(v anglickom jazyku)
D 3
MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍKDD3, 2
FINANČNÉ TRHY A INVESTOVANIE D2
FINANCIE A DANE D/E2/3
FINANCE AND TAXES (v anglickom jazyku) D2
PRÁVO A EKONÓMIA
(Právnická fakulta UK s NHF EUBA)
D/E2/3
OBCHODNÁ FAKULTA
BIZNIS A MARKETINGD 3
MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIED 3
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E2/3
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D2
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU D2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT
(v anglickom jazyku)
D2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU
(V ANGLICKOM JAZYKU)
D2
PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCHD 3
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
AKTUÁRSTVO D2
DATA SCIENCE V EKONÓMIIDD3,2
INFORMAČNÝ MANAŽMENT D2
HOSPODÁRSKA INFORMATIKAD 3
ÚČTOVNÍCTVOD 3
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D2
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKUD 3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
(v anglickom jazyku)
D 3
EKONOMIKA PODNIKU D2
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D2
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT
(V ANGLICKOM JAZYKU)
D2
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHYD 3
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D2
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA
(v anglickom jazyku)
D2
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIADD3,2
PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKUD/E 3/4
OBCHODNÉ PODNIKANIED 3
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E2/3
PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING D2
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING
(v anglickom jazyku)
D2

Vysvetlivky: D – denné, E – externé

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu