SME
Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave patrí medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Dôkazom toho je vysoký dopyt po jej absolventoch a ich nadpriemerná uplatniteľnosť na trhu práce.


Univerzita má v súčasnosti 148 akreditovaných študijných programov, z toho 44 študijných programov v doktorandskom stupni štúdia, čo potvrdzuje jej výskumný charakter. Štúdium na univerzite prebieha v oblastiach filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Všetky fakulty opakovane dosahujú vynikajúce výsledky v slovenských hodnoteniach vysokých škôl.

Získaná značka Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov v celej Európskej únii, spolu s dohodami s prestížnymi zahraničnými univerzitami poskytujú študentom možnosti zahraničných mobilít a lepšie budúce uplatnenie sa na trhu práce.

Získaná značka Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov v celej Európskej únii, spolu s dohodami s prestížnymi zahraničnými univerzitami poskytujú študentom možnosti zahraničných mobilít a lepšie budúce uplatnenie sa na trhu práce.

Benefity pre študentov

Univerzita aktívne vytvára pre svojich študentov možnosti pre uplatnenie sa na domácom i zahraničnom trhu práce. Spolupracuje s mnohými zahraničnými inštitúciami na základe viac než sto partnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv.

Spolupráca je tak rozšírená takmer do všetkých krajín Európskej únie ale napríklad aj do Turecka, USA a Ruskej federácie. Pre študentov to znamená možnosť vybrať si z viacerých krajín pre absolvovanie časti svojho štúdia mimo materskej univerzity.

Študenti majú svoje zastúpenie v akademických orgánoch.
Svoj študentský život, požiadavky a názory realizujú prostredníctvom študentskej rady, ale aj iných organizácií - napr. Erasmus+, Elsa a Univerzitného pastoračného centra sv. Stanislava Kostku.

Študentom, ktorí majú záujem, poskytuje univerzita ubytovanie v novovybudovanom internáte a ďalších ubytovacích priestoroch. Pre študentov so špecifickými potrebami je zabezpečená bezbariérovosť a poradenstvo v centre podpory študentov, súčasťou univerzity je aj psychologická poradňa. Pre potreby športových aktivít Trnavská univerzita prenajíma plavárne, viaceré telocvične a ďalšie športoviská.

V univerzitnej knižnici majú na štúdium k dispozícii viac ako 90 tisíc knižničných jednotiek, 200 titulov periodík a prístup k významným elektronickým informačným zdrojom.

V oblasti výskumnej činnosti je kladený veľký dôraz na intenzívne zapojenie sa pracovníkov univerzity do vedeckovýskumných projektov. Tvoriví pracovníci univerzity sú úspešní v získavaní zahraničných projektov a dosahujú výsledky, ktoré sú ocenené doma i v zahraničí.

Osobitný prínos v humanitnej sfére predstavujú aktivity rozvojových projektov v afrických krajinách, ocenenia publikácií z oblasti práva, klasickej filológie, dejín, pedagogiky, biológie a chémie. Do projektov jednotlivých katedier sú aktívne zapájaní aj študenti.

Európske štandardy vzdelávania

Dosiahnutie prestížnych certifikátov ECTS (Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov) a DS (Dodatok k diplomu) dáva domácim a zahraničným študentom istotu, že kreditný systém štúdia spĺňa európske podmienky.

Trnavská univerzita je jednou zo siedmich univerzít na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného univerzitného hodnotenia umultirank.org. Táto ratingová platforma porovnáva viac než 1300 vysokoškolských inštitúcii a 5000 študijných programov. Zahraniční študenti si tak môžu jednoduchým spôsobom zvoliť porovnávacie kritériá a vytvoriť vhodnú pomôcku pri výbere študijného pobytu podľa vlastných očakávaní.

Vysoké hodnotenia

Univerzita má zavedený systém riadenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania založený na princípoch TQM (Total Quality Management) a úspešne
implementované národné i európske štandardy kvality.

V roku 2015 univerzita získala certifikát Efektívny používateľ modelu CAF a v roku 2016 sa stala víťazom Národnej ceny SR za kvalitu. Získanie tohto ocenenia je odrazom dlhoročných snáh o zavedenie procesného riadenia, zlepšovania činností
a inovácií.

Univerzita s tradíciou

Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na činnosť pôvodnej Universitas Tyrnaviensis, založenej v roku 1635. Tá pôsobila v Trnave 142 rokov. Jej činnosť bola obnovená v roku 1992. Univerzita má v súčasnosti päť fakúlt: filozofickú
fakultu, teologickú fakultu, pedagogickú fakultu, fakultu zdravotníctva a sociálnej práce a právnickú fakultu. Za 25 rokov pôsobenia na nej vyštudovalo viac ako 32 tisíc absolventov, aktuálne ju navštevuje viac ako 4500 študentov.

Kontaktné údaje

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23

918 43 Trnava

www.truni.sk/uchadzac

Uchádzač o štúdium si môže vybrať zo širokej palety študijných programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
• Verejné zdravotníctvo (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
• Ošetrovateľstvo (Bc., denné/externé)
• Sociálna práca (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
• Riadenie a organizácia sociálnych služieb (Mgr., denné/externé)
• Sociálna práca v zdravotníctve (Bc., denné/externé)
• Laborat. vyšetrovacie metódy v zdravot. (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)


FILOZOFICKÁ FAKULTA
• Dejiny a teória umenia (Bc./Mgr., denné)
• Etika (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
• Filozofia (Bc./Mgr., denné/externé)
• História (Bc./Mgr., denné/externé)
• Klasická archeológia (Bc./Mgr., denné, PhD denné/externé)
• Klasické jazyky (Bc./Mgr., denné)
• Kognitívne štúdiá (Mgr., denné)
• Cognitive studies (v angl. jazyku, Mgr., denné)
• Philosophy (v angl. jazyku, Bc. denné/externé)
• Politológia (Bc., denné)
• Psychológia (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
• Sociológia (Bc./Mgr., denné)
• Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (PhD., denné/externé)
• Etika a morálna fi lozofi a (PhD., denné/externé)
• Slovenské dejiny (PhD., denné/externé)
• Systematická filozofia (PhD., denné)
• Dejiny filozofie (PhD., denné/externé)
• Sociálna psychológia (PhD., denné/externé))


TEOLOGICKÁ FAKULTA
• Katolícka teológia (Mgr., denné, PhD., denné/externé)
• Kresťanská filozofia (Bc./Mgr./PhD., denné)
• Náuka o rodine (Bc./Mgr., denné/externé)
• Sociálna práca so zameraním na rodinu (Bc./Mgr., denné/externé)
• Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc., denné)
• Systematická fi lozofi a (PhD., denné/externé)


PRÁVNICKÁ FAKULTA
• Právo (Bc./Mgr., denné/externé)
• Pracovné právo (PhD., denné/externé)
• Trestné právo (PhD., denné/externé)
• Občianske právo (PhD., denné/externé)
• Teória a dejiny štátu a práva (PhD., denné/externé)


PEDAGOGICKÁ FAKULTA
• Animácia výtvarného umenia (Bc., denné)
• Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denné/externé)
• Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci (Bc., denné/externé)
• Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc./Mgr., denné/externé)
• Učiteľstvo angl. jazyka a literatúry - jednoodb. (Bc./Mgr., denné/externé)
• Učiteľstvo angl. jazyka a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo histórie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo chémie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo informatiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry v kombinácii (Bc., /Mgr, denné)
• Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo nem. jazyka a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo slov. jazyka a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
• Pedagogika výtvarného umenia (Mgr., denné)
• Predškolská pedagogika (Mgr., denné/externé)
• Predškolská pedagogika v anglickom jazyku (Mgr., denné/externé)
• Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr., denné/externé)
• Pedagogika (PhD., denné/externé)
• Slovenský jazyk a literatúra (PhD., denné/externé)
• Školská pedagogika (PhD., denné/externé)
• Školská pedagogika v anglickom jazyku (PhD., denné/externé)
• Teória biologického vzdelávania (PhD., denné/externé)
• Teória chemického vzdelávania (PhD., denné)
• Teória jazykového a literárneho vzdelávania (PhD., denné/externé)

PREMÝŠĽAJ - NAPREDUJ - PREMIEŇAJ

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia