Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prečo študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?

Základné informácie pre uchádzača o štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na 1. stupeň štúdia je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, na 2. stupeň sa žiada úspešné ukončenie
1. stupňa štúdia a na 3. stupeň sa prijímajú absolventi 2. stupňa štúdia.

Ďalšou podmienkou prijatia pre všetky stupne štúdia je splnenie požiadaviek prijímacieho konania určených fakultou.

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

www.ef.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 31. 3. 2018 (1. a 2. stupeň), do 15. 6. 2018 (3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: od 11. 6. do 14. 6. 2018 (1. stupeň), 15. 6. 2018 (2. stupeň), 29. 6. 2018 (3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 € (1. stupeň), 40 € (2. stupeň), 45 € (3. stupeň), v prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 3 €.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB

www.fpvmv.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 30. 3. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň), do 15. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: 4. a 5. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň), 6. 6. 2018 (denné a externé štúdium
2. stupeň), 3. 7. 2018 (pre všetky denné a externé študijné programy 1., 2, a 3. stupňa).

Poplatok za prijímacie konanie: 60 € pre všetky stupne štúdia, 57 € v prípade podania elektronickej prihlášky.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB

www.fpv.umb.sk

Termín podania prihlášok (aj elektronickej): do 28. 3. 2018 (denné a externé štúdium 1., 2. 3. stupňa).

Termín konania prijímacej skúšky: 6. 6. do 8. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň), 8. 6. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 € pre všetky stupne štúdia, 32 €v prípade zaslania elektronickej prihlášky.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB

www.ff.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 28. 2. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo
telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo a rekreológia); do 31. 3. 2018 (denné
a externé štúdium 1. stupeň na ostatné študijné programy); do 30. 4. 2018 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 21. 5. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň);

2. kolo: od 1. 5. do 30. 5. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo a rekreológia).

Termín konania prijímacej skúšky: od 16. 4. do 27. 4. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch kde sa realizuje talentová skúška z telesnej výchovy); od 11. 6. do 15. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň – písomná časť); od 11. 6. do 15. 6. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 40 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 32 € (1. stupeň); 20 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 15 € (2. stupeň); 45 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 42 € (3. stupeň).

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB

www.pdf.umb.sk

Termíny podania prihlášky (aj elektronickej): do 28. 2. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo
výtvarného umenia a učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo
hudobného umenia v kombinácii); do 30. 3. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň na ostatné študijné programy); do 31. 5. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: od 9. 4. do 13. 4. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch kde sa realizuje talentová skúška); od 11. 6. do 15. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň – písomná časť); od 28. 6. do 29. 6. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 32 €.

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB

www.prf.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 30. 4. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň); do 29. 6. 2018 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 31. 5. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky (denné a externé štúdium 1. stupeň). V prípade, že počet prihlásených uchádzačov na 1. stupeň štúdium bude podstatne prevyšovať plánovaný počet stanovený fakultou, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky. V takom prípade termín jej konania bude 5. 6. 2018 pre uchádzačov o dennú formu štúdia
a 6. 6. 2018 pre uchádzačov o externú formu štúdia. Denné a externé štúdium 2. stupeň – bez prijímacej skúšky. Vyhodnotenie výsledkov za 1. stupeň štúdia uchádzačov na prijatie na 2. stupeň.

Poplatok za prijímacie konanie: 60 € pre všetky stupne štúdia, 57 € v prípade podania elektronickej prihlášky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie i ďalšie vzdelávanie podľa potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Ponúka možnosti vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických a právnych vied, v oblasti humanitných vied a cudzích jazykov, v oblasti prírodných a informatických vied, v oblasti matematiky, politológie a medzinárodných vzťahov.

UMB rozvíja spoločne zabezpečované študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých majú študenti možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti predstavuje základný a aplikovaný výskum realizovaný v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

UMB je členom Európskej asociácie univerzít a SCIMAGO Institutions Rankings ju v roku 2016 zaradil do zoznamu významných vedeckých inštitúcií na Slovensku. Popri tradične intenzívnej spolupráci s partnerskými univerzitami v strednej Európe sa stratégia UMB orientuje na celú Európsku úniu a na širšiu dimenziu vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vrátane zámorských.

Študenti majú možnosť samoštúdia vo viacerých odborných študovniach Univerzitnej knižnice. Na UMB pôsobí aj Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci možností využitia voľného času pôsobia na UMB spevácky a folklórny súbor, hokejový univerzitný tím UMB a množstvo športových klubov.

Uplatnenie absolventov UMB

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

Absolventi Ekonomickej fakulty sa uplatnia v súkromnom, verejnom a neziskovom sektore nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.
Vďaka vzdelaniu, praktickým zručnostiam a možnostiam absolvovať
časť štúdia v zahraničí získavajú pracovné miesta na úrovni stredného
a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej
sfére, vo finančných inštitúciách, v orgánoch, organizáciách a inštitúciách EÚ, štátnej správy, samosprávy a v mimovládnych organizáciách.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Absolventi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov obsadzujú posty riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach verejnej
správy na SR: v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách; v štátnej správe najmä reintegračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy; v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejnoprávnych korporácií; v politických stranách a záujmových združeniach; v oblasti masmediálnej komunikácie; v privátnej sfére.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

Fakulta ponúka vzdelávanie v oblasti prírodných vied (biológia, geografia, geológia, chémia), environmentalistiky, fyziky, informatiky
a matematiky. Študijné programy sú zamerané na odborné a učiteľské štúdium daných vied vo vzájomných kombináciách. Absolventi nachádzajú uplatnenie v školskom vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch škôl, ako aj v štátnej, verejnej a súkromnej sfére.
Zároveň môžu pôsobiť ako odborníci pre nepedagogickú prax.

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Absolventi získavajú pedagogickú kvalifikáciu pôsobiť na základných školách a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnáziách, jazykových a umeleckých školách. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa aj v spoločenských,
kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Uplatnenie absolventov je najmä v oblastiach: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach, pracovník v centrách poradensko-psychologických služieb, pracovník v štátnej a verejnej správe, pracovník v oblasti verejného sektora, v podnikateľskej sfére, pracovník v zariadeniach sociálnych služieb, pracovník v kultúrno-osvetových zariadeniach, pracovník v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít.

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví súvisiacich s odborom práva. Absolvent sa uplatní vo všetkých
právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe. Pracovať môže aj v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.