Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prečo študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie i ďalšie vzdelávanie podľa potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Ponúka možnosti vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických a právnych vied, v oblasti humanitných vied a cudzích jazykov, v oblasti prírodných a informatických vied, v oblasti matematiky, politológie a medzinárodných vzťahov.

UMB rozvíja spoločne zabezpečované študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých majú študenti možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Absolveti UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti predstavuje základný a aplikovaný výskum realizovaný v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. UMB je členom Európskej asociácie univerzít a SCIMAGO Institutions Rankings ju v roku 2016 zaradil do zoznamu významných vedeckých inštitúcií na Slovensku.

Popri tradične intenzívnej spolupráci s partnerskými univerzitami v strednej Európe sa stratégia UMB orientuje na celú Európsku úniu a na širšiu dimenziu vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vrátane zámorských.

Študenti majú možnosť samoštúdia vo viacerých odborných študovniach Univerzitnej knižnice. Na UMB pôsobí aj Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci možností využitia voľného času pôsobia na UMB spevácky a folklórny súbor, hokejový univerzitný tím UMB a množstvo športových klubov.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na 1. stupeň štúdia je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, na 2. stupeň sa žiada úspešné ukončenie 1. stupňa štúdia a na 3. stupeň sa prijímajú absolventi 2. stupňa štúdia. Ďalšou podmienkou prijatia pre všetky stupne štúdia je splnenie požiadaviek prijímacieho konania určených fakultou.

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

www.ef.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 31. 3. 2019 (1. a 2. stupeň),
do 12. 6. 2019 (3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: 10. 6. – 13. 6. 2019 (1. stupeň), 14. 6. 2019 (2. stupeň), 28. 6. 2019 (3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 € (1. stupeň), 40 € (2. stupeň), 45 € (3. stupeň),
v prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 3 €.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB

www.fpvmv.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 30. 3. 2019 (denné
a externé štúdium 1. a 2. stupeň), do 15. 6. 2019 (denné a externé štúdium
1., 2. a 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: 10. a 11. 6. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň), 12. 6. 2019 (denné a externé štúdium 2. stupeň), 4. 7. 2019 (pre všetky denné a externé študijné programy 1., 2, a 3. stupňa) – 2. kolo.

Poplatok za prijímacie konanie: 60 € pre všetky stupne štúdia, 57 € v prípade podania elektronickej prihlášky.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB

www.fpv.umb.sk

Termín podania prihlášok (aj elektronickej): do 29. 3. 2019 (denné a externé štúdium 1., 2., 3. stupňa).

Termín konania prijímacej skúšky: 5. 6. – 7. 6. 2019 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň), 7. 6. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 € pre všetky stupne štúdia, 32 € v prípade zaslania elektronickej prihlášky.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB

www.ff.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 28. 2. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo a rekreológia); do 31. 3. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň na ostatné študijné programy); do 30. 4. 2019 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 20. 5. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň); 2. kolo: od 1. 5. do 30. 5. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy,
učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo a rekreológia).

Termín konania prijímacej skúšky: od 10. 4. – 26. 4. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch kde sa realizuje talentová skúška z telesnej výchovy); od 10. 6. – 14. 6. 2019 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň – písomná časť); od 10. 6. – 14. 6. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 29 € (1. stupeň); 20 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 15 € (2. stupeň); 50 €,
v prípade podania elektronickej prihlášky 45 € (3. stupeň).

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB

www.pdf.umb.sk

Termíny podania prihlášky (aj elektronickej): do 31. 3. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii); do 31. 3. 2019 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň na ostatné študijné programy); do 31. 5. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: od 8. 4. – 12. 4. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch kde sa realizuje talentová skúška); od 10. 6. – 14. 6. 2019 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň – písomná časť); od 1. 6. – 2. 6.
2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň). 2. kolo prijímacej skúšky vo vybraných študijných programoch 22. – 23. 7. 2019.

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 32 €.

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB

www.prf.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 31. 5. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň); do 28. 6. 2019 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 31. 5. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky (denné a externé
štúdium 1. stupeň). V prípade, že počet prihlásených uchádzačov na 1. stupeň štúdium bude podstatne prevyšovať plánovaný počet stanovený fakultou, dekan
fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky. V takom prípade termín jej konania bude 18. 6. 2019 pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. Denné a externé štúdium 2. stupeň – bez prijímacej skúšky. Vyhodnotenie výsledkov za 1. stupeň štúdia uchádzačov na prijatie na 2. stupeň dňa 8. 7. 2019

Poplatok za prijímacie konanie: 60 € pre všetky stupne štúdia, 57 € v prípade podania elektronickej prihlášky.

KONTAKTY:
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI - REKTORÁT,
Národná 12, 974 01 B. Bystrica, e-mail: umb@umb.sk; www.umb.sk

EKONOMICKÁ FAKULTA,
Tajovského 10, 975 90 B. Bystrica,
+421 48 446 2111
www.ef.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV,
Kuzmányho 1, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 1222
www.fpvmv.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED,
Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 7111
www.fpv.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA,
Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 7111
www.ff.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA,
Ružová 13, 974 11 B. Bystrica,
+421 48 446 4111
www.pdf.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA,
Komenského 20, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 3111
www.prf.umb.sk

Uplatnenie absolventov UMB

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

Absolventi Ekonomickej fakulty sa uplatnia v súkromnom, verejnom a neziskovom sektore nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Vďaka vzdelaniu, praktickým zručnostiam a možnostiam absolvovať časť štúdia v zahraničí získavajú pracovné miesta na úrovni stredného a vrcholového manažmentu
v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, vo finančných inštitúciách, v orgánoch, organizáciách a inštitúciách EÚ, štátnej správy, samosprávy a v mimovládnych organizáciách.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Absolventi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov obsadzujú posty riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach verejnej správy v SR: v zahraničnej
službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách; v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations
v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy; v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejnoprávnych korporácií; v politických
stranách a záujmových združeniach; v oblasti masmediálnej komunikácie;
v privátnej sfére.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

Fakulta ponúka vzdelávanie v oblasti prírodných vied (biológia, geografia, geológia, chémia), environmentalistiky, fyziky, informatiky a matematiky. Študijné programy sú zamerané na odbornéa učiteľské štúdium daných vied
vo vzájomných kombináciách. Absolventi nachádzajú uplatnenie v školskom vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch škôl, ako aj v štátnej, verejnej a súkromnej sfére.Zároveň môžu pôsobiť ako odborníci pre nepedagogickú prax.

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Absolventi získavajú pedagogickú kvalifikáciu pôsobiť na základných školách a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnáziách, jazykových a umeleckých školách. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia
uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Uplatnenie absolventov je najmä v oblastiach: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach,
pracovník v centrách poradensko-psychologických služieb, pracovník v štátnej a verejnej správe, pracovník v oblasti verejného sektora, v podnikateľskej sfére, pracovník v zariadeniach sociálnych služieb, pracovník v kultúrno-osvetových
zariadeniach, pracovník v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít.

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví súvisiacich s odborom práva. Absolvent sa uplatní vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve,
na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe. Pracovať môže aj
v oblasti medzinárodných vzťahov diplomacie, vo sférach medzinárodného
práva.

Hlavné správy zo Sme.sk

PÍŠE MIKULÁŠ DZURINDA

Brexitovú partiu možno vyhrať obeťou dámy (píše Mikuláš Dzurinda)

Pat môžu vyriešiť predčasné voľby.

PRIMÁR

Kedy je hlien problém? Lekár radí, ako riešiť zadnú nádchu

Telo denne vyrobí aj liter a pol hlienu.

Komentár Petra Schutza

Bol to taký nijaký rok

Nič paradigmatického nás nečaká. Výnimkou by azda mohla byť nová Kiskova strana. Ak bude.

Neprehliadnite tiež

Anglicko ma naučilo stať sa sebavedomou

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme

Videl som, ako funguje fínske školstvo

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme.

Počas štúdia sa dajú využiť aj tri študijné pobyty

Téma: Čo mi dal zahraničný pobyt na Erasme.

Ako sa študuje na Islande? Moderne, ináč ako u nás

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme

Chodila som na predmety, ktoré boli novinkou

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme.