SME
Sobota, 10. jún, 2023 | Meniny má Margaréta

Prešovská univerzita v Prešove

... viac ako vzdelanie

(Zdroj: Archív univerzity)

Rozmanitosť a pestrosť univerzity tkvie nielen v množstve študijných programov, ale najmä v širokom priestore na sebarealizáciu. Vo viacerých oblastiach patríme medzi špičku vo výskume. Máme vybudované centrá excelentnosti, či vedecký park UNIPOLAB. Vytvárame priestor pre prípravu kvalifikovaných odborníkov a zároveň rozvíjame tvorivé a kritické myslenie, učenie, porozumenie a podnecujeme osobnú angažovanosť.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM:

Možnosti štúdia

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

do 31.03.2023; Fakulta športu – do 28.02.2023

SkryťVypnúť reklamu

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium a pošlú na adresu jednotlivých fakúlt (nájdete na www.unipo.sk) alebo využijú elektronickú formu prihlášky.

Po podaní prihlášky elektronickou formou je nevyhnutné doručiť ju aj
v tlačenej verzii s podpisom uchádzača do určeného termínu.

WEB: www.unipo.sk
FACEBOOK: UNIPOFAN

INSTAGRAM: PRESOVSKAUNIVERZITA

Filozofická fakulta

www.unipo.sk/ff

Z hľadiska záujmu o štúdium patrí do prvej desiatky fakúlt v SR. Na svoju profesionálnu kariéru sa tu pripravujú v programoch Bc. a Mgr. stupňa štúdia: prekladatelia a tlmočníci, psychológovia, politológovia, sociálni a mediálni pracovníci, historici, estetici, etici, filozofi, učitelia a ďalší odborníci. Významnou súčasťou vzdelávania je i realizácia praxe, ktorá prispieva ku skvalitneniu prípravy našich absolventov.

SkryťVypnúť reklamu

Gréckokatolícka teologická fakulta

www.unipo.sk/gtf

Má svoje osobitné miesto s viac ako 140-ročnou históriou. Prioritným poslaním fakulty je starostlivosť o teologickú a vedeckú prípravu tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo alebo rozličné cirkevné a spoločenské služby.

Fakulta ponúka bohatý diapazón aj ďalších študijných programov: európske štúdiá (Bc., Mgr.), animácia voľnočasových aktivít (Bc.), probačná a mediačná práca (Mgr.).

Fakulta humanitných a prírodných vied

www.unipo.sk/fhpv

Je moderná, dynamická a kvalitná fakulta, ktorá sa orientuje na praxou a trhom práce žiadané programy v Bc. a Mgr. stupni štúdia: biológia, ekológia, geografia a aplikovaná geoinformatika.

Ponúka nadštandardnú kombináciu učiteľských študijných programov ako sú: učiteľstvo biológie, učiteľstvo fyziky, učiteľstvo geografie, učiteľstvo pedagogiky, učiteľstvo techniky.

SkryťVypnúť reklamu

Fakulta disponuje modernou technickou infraštruktúrou vďaka čomu študenti majú možnosť pracovať so špičkovými prístrojmi v moderných laboratóriách.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

www.unipo.sk/fmeo

Je jedinou fakultou ekonomického typu na verejnej univerzite v Prešovskom kraji. Fakulta poskytuje v študijnom odbore Ekonómia a manažment univerzitné štúdium v študijných programoch v oblasti manažmentu (aj Mgr.), ekonomiky, obchodu, marketingu a cestovného ruchu.

Pedagogická fakulta

www.unipo.sk/pf

V súčasnosti jediná fakulta na Slovensku je výhradne špecializovaná na prípravu pedagógov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a pre špeciálne školy a zariadenia.

Dôležitosť prípravy učiteľov a modernizácia metodických a didaktických postupov najmä v spojitosti so súčasným stavom nášho školstva patria medzi jej prioritné úlohy.

SkryťVypnúť reklamu

Poskytuje vzdelanie v týchto študijných programoch Bc. a Mgr. štúdia:
predškolská a elementárna pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika psychosociálne narušených, špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.).

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

www.unipo.sk/pbf

Je jediná svojho druhu v strednej Európe. V roku 2012 bol na fakulte zriadený Inštitút gréckeho jazyka a kultúry, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku a je zameraný na výučbu gréčtiny. Fakulta ponúka štúdium v študijnom programe: pravoslávna teológia (spojený 1. a 2. stupeň štúdia), charitatívna a sociálna služba (Bc.), charitatívna služba a sociálne poradenstvo (Mgr.).

Fakulta športu

www.unipo.sk/fs

Je dynamicky sa rozvíjajúca fakulta, ktorá poskytuje univerzitné vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch v Bc. a Mgr. stupni štúdia: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, šport a zdravie, špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách (Bc.).

SkryťVypnúť reklamu

Edukačný proces výrazne dopĺňa výskumnými aktivitami z oblasti telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy, športového tréningu a pohybovej výkonnosti športujúcej a nešportujúcej populácie.

Fakulta zdravotníckych odborov

www.unipo.sk/fzo

Je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca fakulta, ktorej poslaním je vzdelávať zdravotníckych pracovníkov v študijnom programe: ošetrovateľstvo (aj Mgr.), pôrodná asistencia, dentálna hygiena, fyzioterapia (aj Mgr.), urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Príprava budúcich zdravotníckych pracovníkov prebieha v reálnych podmienkach klinickej praxe v partnerských zdravotníckych zariadeniach, kde študenti získavajú odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.

SkryťVypnúť reklamu

CENTRUM JAZYKOV A KULTÚR NÁ-
RODNOSTNÝCH MENŠÍN

www.unipo.sk/cjknm

Má špecifické poslanie, viažuce sa na etnické, kultúrne a sociálne špecifiká regiónu, ktoré skúma a prezentuje v národných, ale aj v medzinárodných kontextoch. Z tohto pohľadu má pracovisko unikátne postavenie v rámci slovenských vysokých škôl, pretože okrem štúdia maďarského jazyka ponúka študijné programy ďalších dvoch menšinových jazykov – rusínskeho a rómskeho.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu