SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými autoritami opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila k dovtedy 11 najlepším európskym veterinárskym vysokým školám z celkovo 96.

Základné informácie pre uchádzača


PREDMETY, Z KTORÝCH SA ROBIA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

• pre študijné programy 1. a 2. stupňa – bez
prijímacích skúšok

• pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa - test z profilových predmetov biológia a chémia
(otázky sú v rozsahu gymnaziálneho učiva)

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
od 2. 1. 2019 do 15. 3. 2019

TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA:
3. – 10. 6. 2019

Otázky na prijímacích skúškach sú v rozsahu gymnaziálneho učiva. Pre záujemcov sa v mesiacoch marec – máj organizuje nepovinný prípravný kurz z biológie a chémie. O poradí uchádzačov rozhoduje nielen počet získaných bodov z testu, ale aj body za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za prácu v organizáciách profesijne blízkych k zvolenému študijnému programu.

POPLATKY:
40 eur – papierová forma prihlášky
40 eur – elektronická forma prihlášky
10 eur – chybne vyplnená prihláška

SPÔSOB PLATBY:
PREFERUJEME BANKOVÝ PREVOD
Majiteľ účtu: UVLF v Košiciach
Účet: SK42 8180 0000 00700007 2225
Kód banky: 8180, VS: 550319, ŠS: Rodné číslo
uchádzača, Swift: SPSRSKBA
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32,
810 05 Bratislava

KONTAKT:
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach
tel.: 0915 984 003, 0915 984 722, 0915 986 723
e-mail: studijne@uvlf.sk
www.uvlf.sk

Univerzita má takmer 2 000 šudentov, z toho viac ako 300 zo zahraničia, ktorí už od roku 1991 prichádzajú z celého sveta na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Štúdium veterinárskej medicíny a farmácie sa riadi
smernicou EÚ, preto je diplom vydávaný univerzitou akceptovaný vo všetkých krajinách EÚ.

Silnou stránkou univerzity je najmä vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Unikátnou je novo otvorená Univerzitná veterinárna Nemocnica.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY,ktoré univerzita otvára v ak. r. 2019/2020:

Prvý stupeň štúdia – trojročné bakalárske štúdium v dennej a štvorročné v externej forme:
• kynológia
• vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
• bezpečnosť krmív a potravín

Spojený prvý a druhý stupeň štúdia v dennej forme:
• všeobecné veterinárske lekárstvo – 6 ročné doktorské štúdium
• hygiena potravín – 6 ročné doktorské štúdium
• farmácia – 5 ročné magisterské štúdium

Druhý stupeň štúdia – dvojročné magisterské štúdium v dennej a trojročné v externej forme:
• trh a kvalita potravín

Absolventi UVLF môžu pôsobiť v širokej sfére odvetví ako vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sa ochranou zdravia zvierat podieľajú aj na ochrane zdravia ľudí.
Naši študenti majú výnimočnú možnosť spojiť svoju záľubu s budúcou profesiou práve vďaka spomínaným ponúkaným programom.

Veľkou prednosťou univerzity sú vlastné študentské domovy nachádzajúce sa v jej blízkosti, na ktorých študenti prvých ročníkov majú prednostné právo na ubytovanie, a tiež bohatá ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Študenti oceňujú krásny kampus, priateľskú atmosféru mladých ľudí z rôznych kútov sveta a individuálny prístup, keďže študijné skupiny sú malé, a teda vzťahy medzi študentmi a učiteľmi úzke.

ĎALŠIE FAKTY O VYSOKEJ ŠKOLE

UVLF je členom viac ako desiatich svetových, európskych a národných združení. Vďaka internacionálnemu charakteru univerzity majú študenti tiež možnosť absolvovať časť štúdia na našich partnerských vysokých školách v celej Európe.
V roku 2018 sa tiež stala signatárom svetovej organizácie Magna Charta Universitatum, ktorá oslavuje hlavné hodnoty a normy, ktoré by mali univerzity uznávať ako spoločné európske dedičstvo.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia