Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Poskytujeme atraktívne študijné programy v štyroch odboroch: LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE, SOCIÁLNA PRÁCA, VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO A OŠETROVATEĽSTVO. Študentom ponúkame aj rigorózne konania a špecializačné štúdium MPH.

Ilustračná fotografia(Zdroj: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce)

Prostredníctvom programu ERASMUS+ môžu naši študenti časť svojho štúdia absolvovať mimo materskej univerzity. Túto životnú príležitosť im poskytujeme vďaka spolupráci s mnohými zahraničnými inštitúciami na základe viac než stopartnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv. Spolupracujeme takmer so všetkými krajinami Európskej únie, ale aj s Tureckom, USA a Ruskou federáciou.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce je tiež známa svojím pôsobením v rozvojových krajinách. V súčasnosti má zriadené svoje pracovisko v KENI, KWALE. Naši absolventi úspešne nachádzajú svoje pracovné uplatnenie na Slovensku ale i v medzinárodnom kontexte. Dôležitý priestor fakulta venuje vedeckovýskumným aktivitám. Kreujeme nové vedecké poznatky na základe nami realizovaných výskumov a dosahujeme v tom medzinárodnú akceptáciu. Získané vedecké poznatky aplikujeme do výučby. Naša fakulta je opakovane hodnotená ako jedna z najlepších nelekárskych zdravotníckych fakúlt v hodnotení ARRA v kategórii Lekárske vedy.

OTVÁRANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDYV ZDRAVOTNÍCTVE – denné, externé
OŠETROVATEĽSTVO – denné, externé
SOCIÁLNA PRÁCA – denné, externé
SOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE – denné, externé
VERENÉ ZDRAVOTNÍCTVO – denné, externé


MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE – denné, externé
SOCIÁLNA PRÁCA – denné, externé
RIADENIE A ORGANIZÁCIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – denné, externé
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO – denné, externé


MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ
Študenti máju možnosť vo všetkých študijných odboroch v dennej forme získať motivačné štipendium až do výšky 500 € za príslušný akademický rok. Študenti odboru Ošetrovateľstvo v dennej forme môžu získať k motivačnému štipendiu naviac odborové štipendium vo výške 1000 € za príslušný akademický rok. Okrem motivačných štipendií poskytuje fakulta študentom aj mimoriadne štipendiá.

PODMIENKY PRIJATIA
Na uvedené bakalárske študijné programy prijímame uchádzačov na základe výberového konania. Hlavným hodnotiacim kritériom je študijný priemer uchádzača dosiahnutý za jednotlivé ročníky počas štúdia na strednej škole.Na magisterské študijné programy prijímame uchádzačov na základe výberového konania. Hlavným hodnotiacim kritériom je vážený študijný priemer uchádzača dosiahnutý počas bakalárskeho štúdia.


TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK: do 31. marca 2019
POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU: 40 EUR
KONTAKTNÁ ADRESA: Fakulta zdravotníctva a sociálnej TUHornopotočná 23, 918 43 TRNAVATel.: +421 33 5939 449Podrobné informácie nájdete na fzsp.truni.sk

ZAMERANIE ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, UPLATNENIE ABSOLVENTOV

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE:
- Riešenie problémov laboratórnej medicíny
- Vykonávanie laboratórnych vyšetrení
- Práca vo výskume a vzdelávacích inštitúciách
Absolventi tohto odboru sa uplatnia na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie), funkčnej diagnostiky, ako aj v príbuzných diagnostických odboroch napr. forenzných laboratóriách.

OŠETROVATEĽSTVO:
- Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na prevenciu, liečbu, rehabilitáciu a pomoc
- Získanie kvalifi kácie na výkon povolania sestry
- Riadenie ošetrovateľskej starostlivosti
Absolventi odboru získajú kvalifi káciu na výkon povolania sestry a uplatnia sa ako sestry v ošetrovateľskej praxi na lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

SOCIÁLNA PRÁCA:
- Štúdium zamerané na riešenie sociálnych problémov rôznych sociálnych skupín (rodiny, deti a mládež, seniori a pod)
Uplatnenie absolventov vo verejnej správe a neziskovom sektore na pozíciách odborných a riadiacich pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detía sociálnej kurately, sociálnych služieb, sociálneho zabezpečenia.

Zamestnať sa môžu v detských domovoch, zariadeniach pre seniorov, v reedukačných domovoch, azylových domoch, krízových centrách, resocializačných zariadeniach, na úradoch práce, sociálnych vecí arodiny, v ústavoch pre výkon trestu a odňatia slobody, v komunitných centrách, v zdravotníckych zariadeniach a pod.


Aktuálne fakulta pripravuje nový študijný program v rámcitohto odboru. Absolventi inovatívneho a progresívneho študijného programu v odbore sociálna práca budú pripravovaní ako špecialisti na prácu s deťmi, mladými ľuďmi, ich rodinami, ich školským a mimoškolskýmprostredím. Absolventi tohto študijného programu budú pôsobiť ako odborníci pre prácu v oblasti v sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálnych služieb, ale aj v zdravotníckych a školských zariadeniach.

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO:
- Zdravotný dozor v oblasti životného a pracovného prostredia
- Dohľad nad výskytom infekčných a neinfekčných chorôb
- Plnenie projektov podpory zdravia
- Sledovanie zdravotného stavu
Absolventi odboru nachádzajú uplatnenie v nasledujúcich organizáciách: regionálne úrady verejného zdravotníctva,v poradniach zdravia, na inšpektorátoch práce, v štátnej správe (odbory zdravotníctva a životného prostredia), v samospráve v odboroch ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvoch prostredia na zdravie, vo farmaceutických firmách, inšpektorátoch práce.