SME
Utorok, 19. november, 2019 | Meniny má Alžbeta

Stavebná fakulta - Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) vychováva kvalitných odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva, inžinierskych konštrukcií a budov.

(Zdroj: Archív univerzity)

Vzdelávanie je realizované v študijných programoch, v ktorých každý rok absolvujú štúdium kvalitne pripravení absolventi s veľmi dobrým uplatnením v praxi. V ostatnom období bolo vzdelávanie rozšírené o nový perspektívy študijný program zameraný na pozemné staviteľstvo.

Informácie o prijímacom konaní na štúdium na SVF UNIZA od začiatku akademického roka 2019/2020

Na BAKALÁRSKE štúdium budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok podľa študijných výsledkov, ktoré dosiahli na absolvovanej strednej škole. Ich počet bude stanovený tak, aby nebol prekročený predpokladaný počet študentov prijímaných do 1. roku štúdia príslušného študijného programu.

Štúdium v študijnom programe Civil Engineering v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní minimálne 5 uchádzačov.
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM JE DO 31. 5. 2019
TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA JE 14. 6. 2019

O prijatie na štúdium v študijných programoch INŽINIERSKEHO štúdia sa môže uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia rovnakého alebo príbuzného študijného odboru.
Kritériom pri prijímaní sú študijné výsledky uchádzačov, ktoré dosiahli v bakalárskom štúdiu – v súlade s predpokladaným počtom študentov prijímaných do 1. roku štúdia.
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM JE DO 31.5.2019
TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA JE 9. 7. 2019

Vo vybraných študijných programoch bakalárskeho, resp. inžinierskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov bakalárskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 19. 6. 2019,v inžinierskom štúdiu do 16. 7. 2019.

Štúdium v študijných programoch bakalárskeho, resp. inžinierskeho štúdia v externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní v jednotlivých študijných programoch minimálne 5 uchádzačov.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SA USKUTOČNÍ 6. 2. 2019

Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka, vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština).

Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.

Informácie o akreditovaných študijných programoch na SVF UNIZA

Na Stavebnej fakulte je uskutočňované vzdelávanie v troch stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme: v bakalárskom štúdiu, v inžinierskom štúdiu a v doktorandskom štúdiu.
Študentisa vzdelávajú v študijných programoch, ktoré boli schválené na základe akreditácie v roku 2015 a v ktorých je SvF UNIZA spôsobilá konať štátne skúšky a udeľovať príslušné akademické tituly.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
V akademickom roku 2019/2020 budú otvorené študijné programy bakalárskeho štúdia: geodézia a kartografia (GaK; v dennej forme), pozemné staviteľstvo (PS; v dennej forme), staviteľstvo (S; v dennej aj v externej forme) aj v anglickom jazyku Civil Engineering (CE;v dennej forme) a technológia a manažment stavieb (TMS;v dennej aj v externej forme).

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
V akademickom roku 2019/2020 budú otvorené študijné programy inžinierskeho štúdia: nosné konštrukcie budov (NKB;v dennej forme), pozemné staviteľstvo (PS; v dennej forme), technológia a manažment stavieb (TMS; v dennej aj v externej forme), plánovanie dopravnej infraštruktúry (PDI; v dennej av externej forme) a inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS; v dennej aj v externej forme) – tento študijný program zahŕňa pôvodné študijné programy železničné staviteľstvo (ŽS), cestné staviteľstvo (CS) a objekty dopravných stavieb (ODS).

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
V akademickom roku 2019/2020 budú otvorené študijné programy doktorandského štúdia: aplikovaná mechanika, teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, teória a konštrukcie pozemných stavieb a technológia a manažment stavieb (všetky v dennej aj v externej forme štúdia).

Na bakalárske štúdium v dennej forme plánuje SvF UNIZA prijať 310 študentov (GaK: 30, PS: 120,S: 90, CE: 10, TMS: 60), na bakalárske štúdium v externej forme 80 študentov (S: 50, TMS: 30), na inžinierske štúdium v dennej forme 150 študentov (NKB: 20, PS: 20, IKDS:60, PDI: 20, TMS: 30) a na inžinierske štúdium v externej forme 40 študentov (IKDS: 20, PDI: 10, TMS: 10).

Informácie o poplatkoch súvisiacich so štúdiom na SVF UNIZA a o možnostiach ubytovania a stravovania študentov SVF UNIZA

V súčasnej dobe je súčasťou SvF UNIZA osem katedier (Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Katedra geodézie, Katedra geotechniky, Katedra stavebných konštrukciía mostov, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Katedra cestného staviteľstva, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva a Katedra technológie a manažmentu stavieb) a podporné pracoviská (Centrum excelentnostipre dopravné staviteľstvo, Centrum aplikovaného výskumu Stavebnej fakulty a Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty).

Fakulta sídli v nových budovách D, E a F Žilinskej univerzity v Žiline na Veľkom Diele, kde sú sústredené aj jej laboratória. Učebne fakulty sú vybavené najmodernejším didaktickým, audiovizuálnym a počítačovým zariadením

Adresa fakulty: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.: (študijné odd.): 041/513 55 12
Fax: 041/513 55 10
E-mail: (študijné odd.): studref@fstav.uniza.sk
Internet: svf.uniza.sk
Facebook

Podrobné informácie o podmienkach prijímacieho konania sú na svf.uniza.sk v sekcii „Pre uchádzačov“.
Podrobné informácie o študijných programoch (odporúčané študijné plány, informačné listy predmetov) sú na vzdelavanie.uniza.sk

Výška poplatku za prijímacie konanie je 20,00 €.
Poplatky za vysokoškolské štúdium sú stanovené podľa zákona o vysokých školách. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok
sú na svf.uniza.sk v sekcii Pre študentov; Ponuka štipendií a poplatky za štúdium.

Prijatým študentom je poskytnuté ubytovanie v Ubytovacom zariadení UNIZA – Hliny V (iklub.sk), a to podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity.
Študenti sa môžu stravovať v Stravovacích zariadeniach UNIZA (novamenza.sk) – v menze a v bufetoch v priestoroch univerzity.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia sa môžu zamestnať v stavebnýcha geodetických firmách, na úradoch katastra nehnuteľností. Uplatniť sa môžu pri riešeniach praktických problémov v navrhovaní, realizáciách a rekonštrukciách pozemných a dopravných stavieb, v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia, v organizáciách vykonávajúcich správu dopravných a pozemných stavieb, v projektových organizáciách a v zhotoviteľských firmách zameraných na výstavbu, údržbu a obnovu budov.

Absolventi inžinierskeho štúdia sa uplatnia v projektových, investorských, stavebných firmách zameraných na pozemné a dopravné stavby, údržbových útvaroch všetkých stupňov riadenia dopravnej infraštruktúry, vo firmách vykonávajúcich projektovú, diagnostickú, opravnú a údržbovú činnosť pozemných a dopravných stavieb,v štátnej správe, vedeckovýskumných a vývojových pracoviskách alebo pri riešení problematiky dopravného inžinierstva a dopravného plánovania a pri tvorbe integrovaných dopravných systémov. Absolventi môžu podnikať na základe živnostenského oprávnenia a po rokoch predpísanej praxe sa po úspešnom vykonaní skúšok stávajú autorizovanými stavebnými inžiniermi.

Hlavné správy zo Sme.sk

Galavečer k novembru ‘89 bol dvakrát drahší ako v kauze Evka

Podujatie v SND vyšlo štát na pol milióna eur.

Galavečer k výročiu Nežnej revolúcie.
Cynická obluda

Toto nejako nevychádza

Nechceme si ani predstavovať, aké by to bolo, keby v 1989 neprišla demokracia. Žiaľ, niekedy si to predstavovať netreba.

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa tešia po strelení úvodného gólu počas kvalifikačného zápasu E-skupiny EURO 2020 Chorvátsko - Slovensko.
Zľava Miroslav Beblavý, Michal Truban, Andrej Kiska a Alojz Hlina počas brífingu k dohode medzi stranou Za ľudí, PS/SPOLU a KDH o neútočení.

Neprehliadnite tiež

Kalendár otvorených dní na slovenských univerzitách a vysokých školách

Aj tento rok si všetky univerzity na Slovensku pripravili pre budúcich uchádzačov o štúdium dni otvorených dverí.

Na Prešovskej univerzite v Prešove sa uchádzači o štúdium môžu dozvedieť aj mnohé kuriózne veci. Napríklad na gréckokatolíckej teologickej fakulte sa môžu v ikonopiseckej dielni zoznámiť s liturgickým vínom a chlebom a ochutnať ich

Na čo všetko slúži študijné oddelenie na vysokej škole

Študenti už v tomto akademickom roku nemusia zbierať podpisy vyučujúcich k známkam, ktoré dostali na skúškach.

Zrušenie indexov sa naplno prejaví až časom, hovorí vedúci študijného oddelenia Filozofickej fakulty UK Daniel Madarás.

Klasické indexy ruší čoraz viac univerzít

Papierové indexy sú na mnohých univerzitách už len nostalgickou spomienkou.

Vysoké školy postupne rušia klasické indexy.

Nezabudnite, že nepodpísaná prihláška na vysokú školu je neplatná

Prihlášky sa začínajú podávať viac elektronicky, je to lacnejšie aj jednoduchšie

Ilustračná fotografia