SME
Nedeľa, 29. marec, 2020 | Meniny má Miroslav

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Je atraktívna, aktuálna, akčná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry, Slovenska a Európy - Konštantína Filozofa (svätého Cyrila).

Univerzita je atraktívna, aktuálna, akčná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou. Je víťaz Národnej ceny za kvalitu a podľa medzinárodných hodnotení dlhodobo patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku.

UKF v Nitre ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity v širokom spektre študijných odborov.

Dôležité termíny

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 13. február 2020

Uzávierka 1. kola pre prijímanie prihlášok
Bakalárske štúdium do 31. marca 2020
Magisterské štúdium do 30. apríla 2020
Doktorandské štúdium do 31. mája 2020

Termín konania prijímacích skúšok:
Bakalárske štúdium:
Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva - 14. - 17. 4. 2020
Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta
stredoeurópskych štúdií a Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva - 8. - 19. 6. 2020
Magisterské štúdium:
Všetky fakulty - 8. - 12. 6. 2020
Doktorandské štúdium:
Všetky fakulty - 29. 6. - 3. 7. 2020

Prihlasovanie na štúdium:

 • elektronická prihláška
  (v Akademickom informačnom systéme AIS2)
 • papierová prihláška

Prečo študovať na UKF V Nitre?

Sme AAA

Sme Atraktívni

 • Univerzita ako moderná inštitúcia ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.
 • Univerzita v rámci učiteľského štúdia ponúka jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.
 • Univerzita zabezpečuje široký rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach, buduje sieť univerzitných cvičných škôl.
 • Vzdelávanie sa uskutočňuje pod vedením významných medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov.
 • Univerzita je víťaz Národnej ceny za kvalitu 2017.
 • UKF je jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic PerformanceURAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging Europeanand Central Asia/).

Sme Aktuálni v ponuke a organizácii vzdelávaniaa podpore študentskej diverzity.

 • Univerzita má kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Univerzita ponúka širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môže študent doplniť a rozšíriť svojštudijný plán.
 • Univerzita rozširuje možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumnýcha mobilitných programov.
 • Univerzita poskytuje podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Sme Akční

 • Univerzita neustále rozvíja informačné technológie.
 • Univerzita buduje moderné vzdelávacie a výskumné priestory.
 • Univerzita modernizuje ubytovacie priestory študentských domovov univerzity.
 • Univerzita podporuje voľnočasové aktivity študentov, rozširuje možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.

Čo môžete na UKF študovať?

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • aplikovaná informatika
 • biológia
 • environmentalistika
 • environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
 • fyzika
 • fyzika materiálov
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 • teória vyučovania fyziky
 • teória vyučovania chémie
 • teória vyučovania informatiky
 • teória vyučovania matematiky
 • molekulárna biológia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • biológia v kombinácii
 • ekológia v kombinácii
 • fyzika v kombinácii
 • geografia v kombinácii
 • chémia v kombinácii
 • matematika v kombinácii
 • informatika v kombinácii
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná sociálna práca
 • ošetrovateľstvo
 • psychológia
 • sociálna práca
 • sociálne služby a poradenstvo
 • urgentná zdravotná starostlivosť
 • pedagogická, poradenská a školská psychológia

FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • hungarológia
 • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • maďarský jazyk v bilingválnej a administratívnej komunikácii
 • manažment regionálneho cestovného ruchu
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
 • regionálny cestovný ruch
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • ugrofínske štúdiá
 • teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • maďarský jazyk a literatúra v kombinácii
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

FILOZOFICKÁ FAKULTA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • anglistika
 • anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • aplikovaná etika – etika profesijných činností
 • aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
 • archeológia
 • digitálna marketingová komunikácia
 • editorstvo a vydavateľská prax
 • estetika
 • etika
 • etnológia
 • euroázijské štúdiá
 • filozofia
 • história
 • hudobná a tanečná folkloristika
 • kulturológia
 • lingvodidaktika
 • marketingová komunikácia a reklama
 • masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
 • muzeológia
 • muzeológia a kultúrne dedičstvo
 • nemčina v hospodárskej praxi
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
 • politológia
 • riadenie kultúry a turizmu
 • románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
 • sociológia
 • taliansky jazyk a kultúra
 • východoslovenské jazyky a kultúry
 • žurnalistika
 • národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
 • slavistika – slovanské jazyky
 • slovenské dejiny
 • slovenský jazyk a literatúra
 • teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

MEDZIODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • etnológia – muzeológia
 • história – archeológia
 • politológia – filozofia
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá
 • sociológia – anglistika
 • žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:

Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov:

 • anglický jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra
 • translatológia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • anglický jazyk a literatúra
 • francúzsky jazyk a literatúra
 • nemecký jazyk a literatúra
 • ruský jazyk a literatúra
 • španielsky jazyk a literatúra
 • taliansky jazyk a literatúra
 • estetická výchova
 • etická výchova
 • história
 • náboženská výchova
 • slovenský jazyk a literatúra
 • výchova k občianstvu

PEDAGOGICKÁ FAKULTA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • andragogika
 • anglický jazyk a kultúra
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • hudba a zvukový dizajn
 • manažment vzdelávania a verejnej správy
 • pedagogika a vychovávateľstvo
 • pedagogika
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • šport a rekreácia
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
 • didaktika technických predmetov
 • didaktika anglického jazyka a literatúry
 • športová edukológia
 • výtvarná edukácia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo hudobného umenia
 • učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
 • učiteľstvo praktickej prípravy
 • učiteľstvo techniky
 • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
 • učiteľstvo psychológie v kombinácii
 • učiteľstvo techniky v kombinácii
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Nitra - mesto študentov

 • univerzita sídli v krásnej starobylej Nitre, vysokoškolský život je teda prienikom

historických tradícií a moderných trendov súčasného života

Pestrý študentský život

- univerzita podporuje kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne sa organizujú populárne akcie ako Študentské univerzitné dni, Októberfest alebo Imatrikulačný ples

- študent sa môže stať členom univerzitných združení a klubov – využiť voľný čas a prejaviť svoj talent napríklad vo Folklórnom súbore Ponitran, Študentskom parlamente, Akademickom speváckom zbore, študentskom divadle VYDI alebo v študentskom časopise Občas nečas

- dôležité miesto zastávajú na univerzite športové kluby - Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra, Taekwon-Do UKF Nitra, hokejový tím UKF Philosophers Nitra

- univerzita ponúka možnosti, kde si môže študent zašportovať - univerzitný bazén alebo fit štúdio

Moderné priestory

- rekonštruujeme vzdelávacie, študijné, výskumné, ubytovacie priestory v atraktívnych lokalitách mesta

Vaša potreba, naša pomoc

- ak máš problém a potrebuješ poradiť, obrátiť sa môžeš na našich odborníkov
v Študentskom centre (duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami)

Ďalšie benefity

- vysoká uplatniteľnosť na trhu práce

- atraktívne projekty zapájajúce študentov, cvičných učiteľov a odborníkov z praxe

- v rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje univerzita aj
vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku

- univerzita nezabúda ani na deti či marginalizované skupiny - školáci majú každý
rok možnosť absolvovať na UKF Nitriansku letnú univerzitu, IT akadémiu či fyzikálne tábory, a pre ľudí so špecifickými potrebami zo zariadení sociálnych služieb organizujú zamestnanci tzv. XXL akadémiu

Úspešní absolventi

- medzi našich absolventov patria napríklad herec, režisér, autor hier a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, spisovateľ Michal Hvorecký, režisérka Mariana Čengel Solčanská, atlét, majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Kreatív Klasov Mária Kóšová, herečky a speváčky Kristína Mečko, Alena Pajtinková, speváčka Nika Karch, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár a mnohí ďalší

Získaj vzdelanie akceptované v zahraničí!

KONTAKTY:
www.ukf.sk
Facebook
Instagram

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Igor Matovič predstavuje ekonomické opatrenia.

Világi: Štát by mal teraz podporiť všetkých. Nemáme čas

Slovenská rafinéria musí riešiť viacero problémov.

Podnikateľ Oszkár Világi.
Minister financií Eduard Heger.
Komentár Zuzany Kepplovej

Tak ste nám dali lekciu, starci

Mladší dostali lekciu zo zraniteľnosti sveta.

Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME.

Neprehliadnite tiež

Ako sa stať „Kostičkou“, forenznou antropologičkou Brennanovou

Najskôr sa študuje všeobecne biológia, koncom druhého ročníka bakalára si študent vyberá zameranie - katedru.

Michaela Dörnhöferová pripravuje kosti na hodinu porovnávacej anatómie.

Ivana Brutenič: S mladými chatujte, e-mail ich otravuje

Nábor absolventov je pre firmy výzvou. Čím ich môžu zaujať, radí odborníčka na personalistiku Ivana Brutenič.

Ilustračné foto.

Stabilizačné pôžičky pokračujú, zoznam ešte nie je

Nedostatkové povolania, ktoré chýbajú na trhu práce, podporia pri štúdiu aj tento rok.

Ilustračná fotografia

V pondelok ráno podáva dekan v Žiline študentom kávu

Dekan Miloš Poliak podáva pravidelne kávu. Pohostiť študentov je výborný spôsob, ako s nimi ostať v kontakte.

Pozvanie na Kávu s dekanom využívajú zamestnanci aj študenti. A dekan Miloš Poliak ich ponúka nielen kávou, ale aj sladkosťou.