SME
Nedeľa, 1. október, 2023 | Meniny má Arnold

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Študuj pod Zoborom. Môžeš byť učiteľ, novinár, psychológ, tréner, matematik, prekladateľ, archeológ, ekológ či informatik.

(Zdroj: Lubo Balko)

Jedna z najlepších univerzít na Slovensku - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou
inštitúciou, poskytujúcou relevantné vysokoškolské vzdelávanie už vyše 60 rokov.

Univerzita je víťazom Národnej ceny za kvalitu
a podľa medzinárodných hodnotení dlhodobo patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. Univerzita ponúka atraktívne bakalárske,
nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách. AKTUÁLNE MÁ ZOSÚLADENÝCH 240 ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV: 96 BAKALÁRSKYCH, 90 MAGISTERSKÝCH A 54 DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV, Z TOHO 169 V DENNEJ FORME A 71 V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA.

SkryťVypnúť reklamu

Univerzita vytvorila a akreditovala robustnejšie študijné programy tak, aby ich absolvovanie umožnilo rozšírenie možností uplatnenia v praxi a tiež aby sa eliminovali programy s malým počtom študentov. Študijné programy
sa tak stali atraktívnejšie, čo sa prejavilo aj v počte uchádzačov. V akademickom roku 2022/2023 na UKF študuje 6 836 študentov.

Dôležité termíny

UNIVERZITNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Všetky fakulty - 16. 2. 2023
Podrobný program DOD UKF nájdete na www.ukf.sk/dod

TERMÍNY PODÁVANIA PRIHLÁŠOK – 1. KOLO
Bakalárske štúdium do 31. marca 2023
Magisterské štúdium do 30. apríla 2023
Doktorandské štúdium do 31. mája 2023

PRIHLASOVANIE NA ŠTÚDIUM
- elektronická prihláška (v Akademickom informačnom systéme AIS2)
- papierová prihláška

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
- titul bakalár (Bc.)

SkryťVypnúť reklamu

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej a 3 roky v externej forme
- titul magister (Mgr.)

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Štandardná dĺžka štúdia - 3-4 roky v dennej a 4-5 rokov v externej forme
- titul philosophiae doctor (PhD.)

PREČO ŠTUDOVAŤ NA UKF V NITRE?
- Sme AAA

Sme Atraktívni

• Ako moderná inštitúcia ponúkame atraktívne bakalárske, nadväzujúce
magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách.

• Vzhľadom na svoju viac ako 60-ročnú tradíciu v oblasti učiteľského
vzdelávania venujeme mimoriadnu pozornosť neustálemu zlepšovaniu
učiteľských programov – v súčasnosti ponúkame najširšiu paletu učiteľských študijných programov s vysokým rozsahom praktickej prípravy na úrovni európskeho štandardu.

• V rámci učiteľského štúdia ponúkame jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.

SkryťVypnúť reklamu

• Praxe sa uskutočňujú pod dohľadom skúsených pedagogických a odborných zamestnancov - cvičných učiteľov priamo v cvičných školách alebo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré sú zmluvnými zariadeniami UKF.

• Odborné praxe realizujú študenti vo firmách a rôznych zmluvných
inštitúciách. Možnosti realizácie praxí rozširujú aj stážové programy v zahraničí, ktoré môžu študenti absolvovať aj počas letných prázdnin.

• Vzdelávanie uskutočňujeme pod vedením významných, medzinárodne
akceptovaných učiteľov a vedcov.

• Sme víťazom Národnej ceny za kvalitu.

• Sme jednou zo šiestich-siedmich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic Performance RAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging European and Central Asia/).

SkryťVypnúť reklamu

• Pracovisko univerzity je držiteľom certifikátu European Master’s in Translation, ktorý mu udelila Európska komisia ako jedinej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku.

• Na univerzite sídli ECL – Národné skúšobné centrum pre certifikáciu moderných jazykov.

• Fakulty univerzity ponúkajú možnosť získať duálny diplom vo vybraných programoch v spolupráci s renomovanými zahraničnými univerzitami.

Sme Aktuálni

V ponuke a organizácii vzdelávania a podpore študentskej diverzity:
• Máme kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej
záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.

• Ponúkame širokú škálu výberových predmetov, ktorými si študent
môže doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.

• Intenzívne rozširujeme možnosti štúdia v zahraničí v rámci
medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.

SkryťVypnúť reklamu

• Poskytujeme podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Sme Akční

• Neustále rozvíjame a inovujeme informačné technológie.

• Budujeme moderné vzdelávacie a výskumné priestory.

• Modernizujeme ubytovacie priestory študentských domovov univerzity.

• Podporujeme voľnočasové aktivity študentov, rozširujeme možnosti
kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.

Čo môžete na UKF študovať?

DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - AKADEMICKÝ ROK 2023/2024:


FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED A INFORMATIKY

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • aplikovaná informatika
 • biológia
 • fyzika
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

SkryťVypnúť reklamu
 • učiteľstvo biológie v kombinácii
 • učiteľstvo ekológie v kombinácii
 • učiteľstvo fyziky v kombinácii
 • učiteľstvo geografie v kombinácii
 • učiteľstvo chémie v kombinácii
 • učiteľstvo matematiky v kombinácii
 • učiteľstvo informatiky v kombinácii
 • učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

  FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • ošetrovateľstvo
 • psychológia
 • sociálna práca
 • urgentná zdravotná starostlivosť

FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • regionálny cestovný ruch
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • predškolská a elementárna pedagogika
  s vyučévacím jazykom maďarským
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský
  jazyk a kultúra v kombinácii


UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii

FILOZOFICKÁ FAKULTA

SkryťVypnúť reklamu

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • anglistika
 • aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • archeológia
 • editorstvo a vydavateľská prax
 • estetika
 • etnológia
 • filozofia
 • história
 • kulturológia
 • marketingová komunikácia a reklama
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
 • politológia
 • riadenie kultúry a turizmu
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
 • žurnalistika

MEDZIODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • história – filozofia
 • žurnalistika – história
 • politológia – filozofia

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:

štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch
z nasledovných jazykov:

 • anglický jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (V KOMBINÁCII):

SkryťVypnúť reklamu
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo románskych jazykov a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo histórie v kombinácii
 • učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • predškolská a elementárna pedagogika
 • špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania
 • šport a rekreácia
 • vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo hudobného umenia
 • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo praktickej prípravy
 • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
 • učiteľstvo psychológie v kombinácii
 • učiteľstvo techniky v kombinácii
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
 • výtvarná edukácia

Bližšie informácie o ponuke magisterských a doktorandských študijných programov v dennej i externej forme, či o možnostiach ďalšieho rozširujúceho štúdia sú na webových stránkach jednotlivých fakúlt:
www.fpvai.ukf.sk, www.fsvaz.ukf.sk, www.fss.ukf.sk, www.ff.ukf.sk a www.pf.ukf.sk

SkryťVypnúť reklamu

Nitra - mesto študentov

- univerzita sídli v krásnej starobylej Nitre, vysokoškolský život je teda prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života

Pestrý študentský život

- univerzita podporuje kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne sa organizujú populárne akcie ako Študentské univerzitné dni, Októberfest alebo Imatrikulačný ples
- študent sa môže stať členom univerzitných združení a klubov – využiť voľný čas a prejaviť svoj talent a schopnosti napríklad v Študentskom parlamente, Akademickom speváckom zbore, študentskom divadle VYDI alebo v študentskom časopise Občas nečas
- dôležité miesto zastávajú na univerzite športové kluby - Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra, Taekwon-Do UKF Nitra, hokejový tím UKF Philosophers Nitra
- univerzita ponúka možnosti, kde si môže študent zašportovať - univerzitný bazén alebo fit štúdio

SkryťVypnúť reklamu

Moderné priestory

- univerzita rekonštruuje vzdelávacie, študijné, výskumné i ubytovacie priestory v atraktívnych lokalitách mesta, k existujúcim ubytovacím možnostiam pribudol v tomto akademickom roku nový moderný Študentský domov Brezový háj

Vaša potreba, naša pomoc

- ak má študent problém a potrebuje poradiť, obrátiť sa môže(aj online) na našich odborníkov v Študentskom centre (duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami)

Ďalšie benefity

- kvalitný systém prezenčného i online vzdelávania
- vysoká uplatniteľnosť na trhu práce
- atraktívne projekty zapájajúce študentov, cvičných učiteľov a odborníkov
z praxecvičných učiteľov a odborníkov z praxe
- zaujímavé stážové programy, mobility a výmenné pobyty študentov v zahraničí
- v rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje
univerzita aj vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku (U3V)
- univerzita nezabúda ani na deti či marginalizované skupiny - školáci majú možnosť absolvovať na UKF Nitriansku letnú univerzitu, IT akadémiu či fyzikálne tábory, pre ľudí so špecifickými potrebami zo zariadení sociálnych služieb organizujú zamestnanci tzv. XXL akadémiu

SkryťVypnúť reklamu

Úspešní absolventi

- medzi našich absolventov patria napríklad herec, režisér, autor hier a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, spisovateľ Michal Hvorecký, režisérka Mariana Čengel Solčanská, atlét, majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Kreatív Klasov Mária Kóšová, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, rádiová spíkerka a televízna moderátorka a redaktorka Michaela Kertészová, herečky a speváčky Kristína Mečko, Alena Pajtinková a mnohí ďalší.

KONTAKTY:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, SR

SkryťVypnúť reklamu

www.ukf.sk

Facebook
Instagram

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Robert Fico.

Republika, Sme rodina aj Demokrati sú mimo.


56m
Sledujeme výsledky parlamentných volieb 2023 minútu po minúte

Volebná účasť dosiahla 68,51 percenta.


a 8 ďalší 4 h
Šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová.

Šírenie strachu mu nakoniec prinieslo víťazstvo.


4 h
Peter Tkačenko

Teraz je to na občanoch.


2 h
SkryťZatvoriť reklamu