SME
Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Právnická fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave

Naša fakulta je najstaršou, najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou na Slovensku.

Ilustračná fotografiaIlustračná fotografia(Zdroj: Archív fakulty)

V nedávnej dobe sme vykonali zásadné a na Slovensku jedinečné reformy študijných programov, ktorými sme štúdium práva prispôsobili štandardom vyspelého sveta.

Disciplíny platného práva sa vyučujú od prvého ročníka, výučba je orientovaná výrazne prakticky. Práca s právnymi predpismi je pravidlom na výučbe aj na skúškach, ktorých ťažiskom je riešenie praktických prípadov.

Súčasťou výučby sú simulované súdne spory a právne kliniky, študenti majú možnosť zapojiť sa aj do projektu študentskej právnej poradne, ktorý realizujeme v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.

Ako jediná právnická fakulta v štáte ponúkame aj magisterský program vyučovaný kompletne v anglickom jazyku a orientovaný na medzinárodné a európske právo. Byť študentom našej fakulty znamená sľubnú perspektívu a veľkú výhodu na pracovnom trhu.

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
I. stupeň (Bc.)
Študijný program „Právo“ - do 15. apríla 2019
Študijný program „Ekonómia a právo“- do 31. marca 2019
II. stupeň (Mgr.)
Študijný program „Právo“ - do 31.augusta 2019
Študijný program „Právo v anglickom jazyku“
- do 31.augusta 2019

POPLATKY:
I. stupeň (Bc.) 60 €
II. stupeň (Mgr.) 50 €
poplatok musí byť uhradený v termíne podania prihlášky
na štúdium

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
elektronicky na adrese e-prihlaska.uniba.sk

KONTAKT:
študijné oddelenie:
tel.: 02/9012 9107; 9012 9189;
e-mail: helga.kovacicova@flaw.uniba.sk

Študijný program „Právo“

Stupeň vzdelaniaForma štúdiaŠtandardná dĺžka štúdiaUdeľovaný titul
I.denná3 rokyBc.
I.externá4 rokyBc.
II.denná2 rokyMgr.
II.externá3 rokyMgr.

Študijný program „Ekonómia a právo“

Stupeň vzdelaniaForma štúdiaŠtandardná dĺžka štúdiaUdeľovaný titul
I.denná3 rokyBc.
I.externá4 rokyBc.

Študijný program „Právo a ekonómia“

Stupeň vzdelaniaForma štúdiaŠtandardná dĺžka štúdiaUdeľovaný titul
II.denná2 rokyMgr.

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Bakalársky študijný program „právo“ v dennej a externej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.

Magisterský študijný program „právo“ v dennej a externej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie študijného programu právo v prvom stupni vysokoškolského štúdia.

Bakalársky študijný program „ekonómia a právo“ v dennej a externej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.

Magisterský študijný program „právo a ekonómia“ v dennej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie študijného programu právo alebo ekonómia a právo v prvom stupni vysokoškolského štúdia.

Magisterský študijný program „právo“ v anglickom jazyku v dennej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie študijného programu právo v prvom stupni vysokoškolského štúdia a znalosť anglického jazyka.

ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA:

Na štúdium bakalárskeho i magisterského študijného programu sa môžu za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky prihlásiť aj uchádzači zo zahraničia.

ĎALŠIE FAKTY O FAKULTE

Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tradičných i moderných právnických disciplínach s uplatnením inovatívnych foriem výučby. Výsledky, ktoré fakulta
dosiahla, využívajú aj iné vysoké školy, vedecké ustanovizne, štátne inštitúcie či súkromná sféra. Vykonanou reformou študijných programov má fakulta ambíciu
priblížiť sa renomovaným univerzitám vyspelého sveta, a zároveň udávať trend právnického vzdelávania v rámci Slovenska.

Okrem v súčasnosti akreditovaných študijných programov fakulta ponúka celý rad ďalších študijných aktivít:

Program Erasmus+ ponúka široké možnosti zapojenia sa do študentskej mobility na vyše 60 partnerských univerzitách v Európskej únii a v Turecku.

Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika v akademickom roku 2019/2020 ponúka možnosť postgraduálneho dvojročného štúdia na Diplomatickej akadémii. Štúdium je vhodné najmä pre záujemcov o kariéru
v diplomatických a konzulárnych službách či európskych inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných
na terminológiu európskeho práva a diplomacie, expertov pre rozvojovú
pomoc, vládny a mimovládny sektor.

Programy celoživotného vzdelávania poskytujú bohaté možnosti rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov aj absolventov iných vysokých škôl. Fakulta ponúka približne dve desiatky kurzov s rozmanitou
orientáciou, či už ide o oblasť cudzojazyčnej právnej terminológie, rozhodcovského konania, daňovníctva či samosprávy.

Cudzojazyčné predmety, ktorých počet v súčasnosti prevyšuje 50 a stále vzrastá, poskytujú možnosť špecializácie v oblasti právnickej terminológie a právnych inštitútov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Program BLC – British Law Centre Diploma umožňuje získať Diploma in English and European Union Law (Diplom z anglického práva a práva Európskej únie).

Základy rakúskeho súkromného práva je program realizovaný v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na Hospodárskej univerzite vo Viedni.

Moot Court sú medzinárodné súťaže simulovaných súdnych sporov (European Law Moot Court Competions, Central and East European Moot Court Competition, VIS Moot).

E.MA – European Master’s in Human Rights and Democratisation je jednoročný magisterský program organizovaný prostredníctvom Európskeho medziuniverzitného centra EIUC v Benátkach.

• Na fakulte sa uskutočňuje príprava na skúšku TOLES, ktorá je integrálnou súčasťou bakalárskeho štúdia a v rámci ktorej je možné získať certifikát
osvedčujúci znalosť odborného anglického jazyka na úrovni C1.

ELSA Bratislava - prostredníctvom lokálnej skupiny ELSA Bratislava sa môžu študenti aktívne zapájať do aktivít nezávislej, neziskovej, apolitickej organizácie združujúcej viac ako 38 000 študentov a mladých právnikov v 42 krajinách Európy a vo viac ako 300 lokálnych skupinách – The European Law Students’ Association.
ELSA Bratislava je jednou z piatich lokálnych skupín ELSA na Slovensku. Viac užitočných informácií nájdete na www.ba.elsa.sk.

Debatný spolok dáva študentom fakulty možnosť trénovať sa v argumentácii a rétorických zručnostiach, a to aj súťažne.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia