SME
Pondelok, 20. marec, 2023 | Meniny má Víťazoslav

Právnická fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave

Naša fakulta je najstaršou, najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou na Slovensku.

Naša fakulta je najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou na Slovensku. Aj keď sme fakultou s takmer storočnou tradíciou (100. výročie fakulta oslávi už v októbri), pred pár rokmi sme vykonali zásadné a na Slovensku jedinečné reformy študijných programov, ktorými sme štúdium práva prispôsobili štandardom prestížnych zahraničných univerzít a vo viacerých oblastiach sme prišli
s vlastnou inováciou. Disciplíny platného práva sa vyučujú od prvého ročníka a výučba je orientovaná výrazne prakticky.

Práca s právnymi predpismi je pravidlom počas semestra aj na skúškach, ktorých ťažiskom je riešenie praktických prípadov. Súčasťou výučby sú simulované súdne spory a praktické právne kliniky.

SkryťVypnúť reklamu

Študenti majú možnosť zapojiť sa do projektu študentskej právnej poradne, ktorý realizujeme v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Súčasťou praktického vzdelávania je aj možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií (napr. Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR, Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, takmer všetky ministerstvá a i.). Byť študentom našej fakulty znamená sľubnú perspektívu a veľkú výhodu na pracovnom trhu.

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
I. stupeň (Bc.)
Študijný program „Právo“ do 30. 4. 2021
Študijný program „Ekonómia a právo“ do 31.3. 2021
Študijný program „Manažment a právo“ (v anglickom jazyku) 31.05.2021
II. stupeň (Mgr.)
Študijný program „Právo“ do 2.7.2021
Študijný program „Právo a ekonómia“ do 31.8.2021
Študijný program „Právo v anglickom jazyku“ do 31.8.2021
Študijný program „Kánonické právo“ do 2.7.2021

SkryťVypnúť reklamu

POPLATKY:
I. Stupeň (Bc.)
Študijný program „Právo“ 70 EUR
Študijný program „Ekonómia a právo“ 60 EUR
Študijný program „Manažment a právo“ (v anglickom jazyku) 70 EUR
II. stupeň (Mgr.)
Študijný program „Právo“ 60 EUR
Študijný program „Právo a ekonómia“ 60 EUR
Študijný program „Právo“ (v anglickom jazyku) 70 EUR
Študijný program „Kánonické právo“ 60 EUR
Poplatok musí byť uhradený v termíne podania prihlášky na štúdium

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
elektronicky na adrese e-prihlaska.uniba.sk

KONTAKT:
Študijné oddelenie: +421 2 9012 9107
studium@flaw.uniba.sk

WEBOVÉ STRÁNKY
www.flaw.uniba.sk
https://dod.flaw.uniba.sk/
www.facebook.com/flaw.uniba

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka možnosť štúdia vo viacerých študijných programoch, ktoré študentom umožňujú profiláciu na vysnívanú právnickú profesiu už počas štúdia. Tradičnou súčasťou ponuky je
štúdium práva v slovenskom jazyku v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, ktoré prešlo významnou reformou a prispôsobilo sa požiadavkám trhu práce a pokroku.

SkryťVypnúť reklamu

Naši študenti sa tak už nemusia učiť naspamäť zákony ani hrubé tisícstranové knihy. Na praktických prípadoch sa učia orientovať v zložitej a neustále sa meniacej právnej úprave, správne vykladať zákonné ustanovenia, cibria svoje argumentačné schopnosti, trénujú písomný a ústny prejav a učia sa hľadať kreatívne riešenia zdanlivo neriešiteľných právnych problémov.

Študenti majú na výber široké portfólio praktických predmetov, pričom mnohé vyučujú odborníci z praxe, napr. Právna klinika mediácie, Klinika fúzií a akvizícii, Realitné právo a Energetické právo. Praktické predmety absolventov nielen pripravujú na výkon právnickej profesie, ale študenti, ktorí si zvolia predmet Študentská právna poradňa, majú možnosť pomôcť konkrétnym osobám, ktoré nemajú prostriedky na zaplatenie advokáta.

SkryťVypnúť reklamu

V rámci predmetu Právna klinika pre komunity naša fakulta prispieva
k zvyšovaniu právneho povedomia spoločnosti prostredníctvom prednášok študentov na základných a stredných školách, v ženskej väznici či v domove
dôchodcov. Ako jediná právnická fakulta na Slovensku ponúkame bakalársky
študijný program vyučovaný v anglickom jazyku zameraný na manažment a právo v spolupráci s Fakultou Managementu UK a magisterský študijný
program vyučovaný v anglickom jazyku orientovaný na medzinárodné a európske právo.

Po absolventoch anglických študijných programov je dopyt najmä v diplomacii, európskych inštitúciách a nadnárodných korporáciách vrátane
veľkých advokátskych kancelárií. V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave fakulta zabezpečuje kombinovaný študijný program zameraný
na právo a ekonómiu. Absolventi získajú diplom z oboch univerzít a širšie uplatnenie na trhu práce.

Fakulta taktiež ponúka študijný program zameraný na kánonické právo
a 11 doktorandských študijných programov, čo je najväčšia študijných programov v odbore právo na Slovensku. Podrobné kritériá prijatia na študijné programy nájdete na:
https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie--konanie/bakalarske-studium/

ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA:
Na štúdium bakalárskeho i magisterského študijného programu sa môžu za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky prihlásiť aj uchádzači
zo zahraničia.

SkryťVypnúť reklamu

ĎALŠIE FAKTY O FAKULTE

Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tradičných i moderných právnických disciplínach s uplatnením inovatívnych foriem výučby. Štandardom je elektronický archív prednášok, čím sa zabezpečuje rovnaký
prístup k vzdelaniu pre všetkých, a to najmä pre študentov so špeciálnymi potrebami. Študenti majú taktiež k dispozícii prístup k právnym informačným systémom a najnovším komentárom a publikáciám z rôznych oblastí práva v elektronickej forme.

Výsledky, ktoré fakulta dosiahla, využívajú aj iné vysoké školy, vedecké ustanovizne, štátne inštitúcie či súkromná sféra. Vykonanou reformou študijných programov sa fakulta zaraďuje medzi renomované univerzity vyspelého sveta, a zároveň má ambíciu udávať trend právnického vzdelávania v rámci Slovenska.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem v súčasnosti akreditovaných študijných programov fakulta ponúka celý rad ďalších študijných aktivít:

• Program Erasmus+ ponúka široké možnosti zapojenia sa do študentskej
mobility na vyše 90 partnerských univerzitách.

Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika ponúka možnosť postgraduálneho 2-ročného štúdia na Diplomatickej akadémii, ktoré je vhodné najmä pre záujemcov o kariéru v diplomatických a konzulárnych službách či európskych inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov
a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu európskeho práva
a diplomacie, expertov pre rozvojovú pomoc, vládny a mimovládny sektor.

Program BLC – British Law Centre Diploma umožňuje získať
Diploma in English Law and Practical Legal Skills.

Základy rakúskeho súkromného práva je program realizovaný v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na Ekonomickej univerzite vo Viedni.

SkryťVypnúť reklamu

E.MA – European Master's in Human Rights and Democratisation je ročný
magisterský program organizovaný prostredníctvom Európskeho medziuniverzitného centra EIUC v Benátkach.

• Bohaté možnosti rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov aj absolventov iných vysokých škôl poskytujú programy
celoživotného vzdelávania.

• Ponuka viac ako 25 stáží na rôznych inštitúciách.

Vyše 50 klinických predmetov vrátane príprav na medzinárodné simulované súdne konania (tzv. moot-courty).

• Fakulta spolu s Centrom odbornej certifikácie pre skúšky TOLES ponúka možnosť vykonania skúšok TOLES FOUNDATION a TOLES HIGHER.

• Na fakulte pôsobia študentské organizácie, konkrétne Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava a Komora študentov práva, ktoré ponúkajú študentom aktívne zapájať do mimoškolských aktivít ako je JOB FAIR (burza práce), rôzne odborné diskusie a pod.

SkryťVypnúť reklamu

Debatný spolok dáva študentom fakulty možnosť trénovať sa v argumentácii a rétorických zručnostiach, a to aj súťažne

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu