SME
Pondelok, 23. máj, 2022 | Meniny má Želmíra

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky.

(Zdroj: Archív TUKE)

Ponúkame dva atraktívne študijné programy:Financie, bankovníctvo a investovanie a Ekonomika a manažment verejnej správy, anglofónny a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Ruskej federácii, možnosť študovať v rámci európskej aliancie univerzít Ulysseus. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si zamestnanie s nadpriemerným finančným ohodnotením.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

Bc. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
30. 4. 2022

SkryťVypnúť reklamu

PODMIENKY PRIJATIA:

je získanie úplného stredného/úplného stredného odborného vzdelania (preukazuje sa bezodkladným predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia), podanie elektronickej (papierovej) prihlášky na štúdium a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

15. 6. 2022 (bez náhradného termínu).
U uchádzačov o bakalárske štúdium v dennej forme, v študijných programoch financie, bankovníctvo a investovanie ako aj ekonomika a manažment verejnej správy budú hodnotené: absolvovaná stredná škola, vedomosti z cudzieho jazyka a z matematiky. Podrobné podmienky prijatia sú zverejnené na www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

V prijímacom konaní budú bez prijímacej skúšky prijatí úspešní riešitelia Ekonomickej olympiády (prvá polovica poradia), študenti ocenení v súťaži Eurofondue (prvé tri miesta) a študenti s vynikajúcim výsledkom v teste Všeobecných študijných predpokladov SCIO (percentil 70 a viac).

1. Hodnotenie za strednú školu
Absolventi gymnázia/obch. akadémie: 20 bodov

2. Hodnotenie za cudzí jazyk (max. 100 bodov)Body za cudzí jazyk budú započítané na základe výsledku externej časti maturitnej skúšky – podľa predloženého maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti podanej uchádzačom je možné započítať rovnakým spôsobom výsledok Národnej porovnávacej skúšky (NPS) SCIO z cudzieho jazyka.

SkryťVypnúť reklamu

Uchádzačom, ktorí úspešne absolvovali medzinárodne uznávaný jazykový certifikát, úroveň minimálne B2 (FCE, CAE, štátna skúšku ...) a doložia o tom doklad, bude započítaný plný počet bodov za cudzí jazyk.

Uchádzači, ktorí nedoložia výsledok externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka resp. výsledok NPS SCIO z cudzieho jazyka ku dňu prijímacej skúšky 15. 6. 2022, budú hodnotení počtom bodov 0.

3. Prijímacia skúška z matematiky (max. 100 bodov)
Prijímaciu skúšku z matematiky možno vykonať:

  • osobne v stanovenom termíne 15. 6. 2022, alebo
  • písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku externej časti mat. skúšky z matematiky podľa doloženého mat. vysvedčenia alebo
  • písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku NPS Scio z matematiky,
  • písomne požiadať o jej náhradu doloženým výsledkom krajského kola Matematickej olympiády (minimálne úspešný riešiteľ).

Písomnú žiadosť o náhradu prijímacej skúšky z matematiky resp. o započítanie výsledku NPS Scio namiesto externej časti mat. skúšky z cudzieho jazyka je potrebné doručiť na študijné oddelenie EkF TUKE do 27. 5. 2022. Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme, budú prijatí bez prijímacích skúšok, nemajú však možnosť prestupu na dennú formu. Externú formu štúdia fakulta otvorí len v prípade dostatočného záujmu uchádzačov.

SkryťVypnúť reklamu

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

  • elektronicky - prostredníctvom eprihlaska.tuke.sk alebo
  • papierovou formou - na predpísanom tlačive s doručením do uvedeného termínu na: Študijné oddelenie EkF TUKE, Nemcovej 32, 040 01 Košice.

POPLATKY:

- 30 € - elektronická prihláška prostredníctvom eprihlaska.tuke.sk - informačného systému MAIS TUKE,

- 40 € - papierová prihláška, doručená na študijné oddelenie

Úhrada poplatku je možná len bankovým prevodom.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417,
VS: 2022, KS: 0308
Podrobnejšie na ekf.tuke.sk

KONTAKT:

Ekonomická fakulta TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: studijne.ekf@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

Ing. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. 7. 2022

Podmienky prijatia na:
ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, II. STUPEŇ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

SkryťVypnúť reklamu

PhD. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
3. 6. 2022

Podmienky prijatia:
www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, III. STUPEŇ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy.

Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Študijné programy Bc. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy Ing. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy PhD. stupňa
Financie
Priestorová a regionálna ekonómia

SkryťVypnúť reklamu

Čo sa naučíte a kde sa uplatníte po absolvovaní našich študijných programov

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Naučíte sa pracovať s nástrojmi finančnej, hospodárskej a sociálnej politiky, získate poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva.

Budete schopní analyzovať aktuálne problémy financií, legislatívneho prostredia, budete ovládať metódy riadenia na podnikovej úrovni, spôsoby písania a manažmentu projektov, metódy analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím simulácie a predikcie prostredníctvom štatistických metód. Budete ovládať dva cudzie jazyky.

Ako absolventi nájdete uplatnenie v SR ale aj v európskom priestore a to na vedúcich postoch podnikov, v oddeleniach centrálnych a obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu, v audítorských a konzultačných spoločnostiach, v poisťovníctve, v daňových inštitúciách a v štátnej správe.

SkryťVypnúť reklamu

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

Naučíte sa porozumieť ekonomike štátu a regiónu, pochopíte princípy manažmentu mesta, nemocnice, firmy, ale aj kultúrneho centra. Získate praktické zručnosti pri príprave projektov zo súkromného aj verejného sektora, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ, od investorov a bánk.

Počas štúdia budete pravidelne zapájaní do projektov realizovaných v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi. Môžete prakticky realizovať svoje poznatky pri spolupráci so start-up firmami na našej univerzite, alebo môžete rozvíjať svoju vlastnú podnikateľskú myšlienku v start-up centre TUKE.

Ako absolventi budete schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky.

SkryťVypnúť reklamu

Uplatníte sa v organizáciách štátnej a verejnej správy – na ministerstvách, mestských, okresných úradoch, či na manažérskych pozíciách v nemocniciach, školách, dopravných podnikoch, kultúrnych inštitúciách, v súkromnom sektore, v konzultačných či audítorských firmách alebo v medzinárodných spoločnostiach.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu