SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

V predchádzajúcich rokoch sme boli hodnotení ako najlepšia ekonomická fakulta na Slovensku (www.arra.sk). Ponúkame dva atraktívne študijné programy: Financie, bankovníctvo a investovanie a Ekonomika a manažment verejnej správy, anglofónny a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii alebo v Ruskej federácii.

V spolupráci s Fakultou umení TUKE je možné študovať interdisciplinárne Manažment kultúry. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si adekvátne zamestnanie s nadpriemerným fi nančným ohodnotením.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

Bc. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
30. 4. 2019

PODMIENKY PRIJATIA:
získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitou, podanie prihlášky v stanovenom termíne a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
11. 6. 2019 (bez náhradného termínu).

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY A POPLATKY:

- 40 € - papierová prihláška, doručená na študijné oddelenie,

- 30 € - elektronická prihláška prostredníctvom informačného systému MAIS TUKE

Úhrada poplatku za prijímacie konanie je možná len bankovým prevodom.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417, VS: 2019, KS: 0308

HODNOTENIE UCHÁDZAČOV O DENNÚ FORMU ŠTÚDIA:

1. Hodnotenie za strednú školu (max. 5 bodov)

Absolventi gymnázia a obchodnej akadémie: 5 bodov

2. Hodnotenie za cudzí jazyk (max. 45 bodov)

Body za cudzí jazyk budú započítané na základe výsledku externej časti maturitnej skúšky, podľa doloženého maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti podanej uchádzačom je možné započítať rovnakým spôsobom výsledok Národnej porovnávacej skúšky (NPS) Scio z cudzieho jazyka.

3. Prijímacia skúška z matematiky (max. 50 bodov)

Prijímaciu skúšku z matematiky možno vykonať:

 • osobne v stanovenom termíne alebo
 • písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky podľa doloženého maturitného vysvedčenia alebo
 • písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku NPS Scio z matematiky.

Písomnú žiadosť o náhradu prijímacej skúšky z matematiky resp. o započítanie výsledku NPS Scio namiesto externej časti mat. skúšky z cudzieho jazyka je potrebné doručiť na študijné oddelenie do 31. 5. 2019.
Uchádzači o Bc. štúdium v externej forme budú prijatí bez prijímacej skúšky, nemajú však možnosť prestupu na dennú formu.

PODROBNEJŠIE: www.ekf.tuke.sk

KONTAKT:

Ekonomická fakulta TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: studijne.ekf@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

Ing. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. 7. 2019

Podmienky prijatia na: ekf.tuke.sk

AKREDITOVANÉ ŚTUDIJNÉ PROGRAMY

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach už 25 rokov poskytuje kvalitné vzdelanie v odbore financie, bankovníctvo a investovanie ako aj v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj. Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia.

Študijné programy Bc. stupňa

Financie, bankovníctvo a investovanie

Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy Ing. stupňa

Financie, bankovníctvo a investovanie

Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy PhD. stupňa

Financie

Priestorová a regionálna ekonómia

Čo sa naučíte a kde sa uplatníte po absolvovaní našich študijných programov?

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Naučíte sa pracovať s nástrojmi finančnej, hospodárskej a sociálnej politiky, získate poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva. Budete schopní analyzovať aktuálne problémy financií, legislatívneho prostredia, budete ovládať metódy riadenia na podnikovej úrovni, spôsoby písania a manažmentu projektov, metódy analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím simulácie a predikcie prostredníctvom štatistických metód. Budete ovládať dva cudzie jazyky. Ako absolventi nájdete uplatnenie v SR ale aj v európskom priestore a to na vedúcich postoch podnikov, v oddeleniach centrálnych a obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu, v audítorských a konzultačných spoločnostiach, v poisťovníctve, v daňových inštitúciách a v štátnej správe.

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

Naučíte sa porozumieť ekonomike štátu a regiónu, pochopíte princípy manažmentu mesta, nemocnice, firmy, ale aj kultúrneho centra. Získate praktické zručnosti pri príprave projektov zo súkromného aj verejného sektora, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ,od investorov a bánk.
Počas štúdia budete pravidelne zapájaní do projektov realizovaných v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi. Môžete prakticky realizovať svoje poznatky pri spolupráci so start-up firmami na našej univerzite, alebo môžete rozvíjať svoju vlastnú podnikateľskú myšlienku v start-up centre TUKE.

Ako absolventi budete schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky. Uplatníte sa v organizáciách štátnej a verejnej správy – na ministerstvách, mestských, okresných úradoch, či na manažérskych pozíciách v nemocniciach, školách, dopravných podnikoch, kultúrnych inštitúciách, v súkromnom sektore, v konzultačných či audítorských firmách alebo v medzinárodných spoločnostiach.

ĎALŠIE FAKTY O FAKULTE

PRESAĎTE SA ODBORNOSŤOU DOMA I V ZAHRANIČÍ

Na to, aby ste uspeli na trhu práce a získali dobrú pracovnú pozíciu už nestačí len získať diplom. Potrebujete ovládať cudzie jazyky, zaujať praktickými skúsenosťami, mať/urobiť „niečo navyše“. To všetko môžete dosiahnuť štúdiom na našej fakulte. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít, orientáciou na cudzie jazyky a na transfer poznatkov z praxe prostredníctvom širokej spolupráce s externými partnermi.

AKO NAŚI ŠTUDENTI BUDETE MAŤ MOŽNOSŤ:

 • absolvovať anglofónny program (časť predmetov vyučovaná v anglickom jazyku) alebo frankofónny program (intenzívny kurz francúzštiny aj pre začiatočníkov + predmety vo francúzskom jazyku),
 • viacnásobne absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus – viac ako 40 univerzít v Európe, Rusku, USA a Japonsku
 • súbežne získať druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School), vo Francúzsku (Univerzita Nice Sophia Antipolis) alebo v Rusku (Chabarovská štátna univerzita),
 • profilovať svoje štúdium výberom zo širokej škály voliteľných predmetov,
 • absolvovať už počas štúdia stáž/odbornú prax v popredných firmách v regióne i v zahraničí,
 • pripraviť sa na získanie, prípadne priamo získať praxou cenené certifikáty (ACCA, CFA),
 • absolvovať zamestnávateľmi žiadané predmety (napr. SAP), výučbu dvoch cudzích jazykov, vyberať si z ponuky predmetov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku,
 • rozvíjať soft skills v rámci aktivít pripravovaných v spolupráci s externými partnermi (AIESEC, BEST, prestížne medzinárodné firmy),
 • odlíšiť sa od priemeru a zapojiť sa do rôznych súťaží, realizovať svoje nápady v start-up centre TUKE atď.
 • diskutovať s tými najlepšími v odbore v rámci pravidelných prednášok odborní- kov z praxe - pozri www.ekf.tuke.sk ,
 • využiť rôzne formy podpory – prospechové, motivačné, sociálne štipendiá, cenovo dostupné ubytovanie, širokú škálu športových a kultúrnych zariadení v rámci TUKE
 • zažiť a užiť si Košice – druhé najväčšie mesto na Slovensku (250 000 obyvateľov) s prijateľnými životnými nákladmi, s množstvom príležitostí brigádovať/pracovať, s bohatým kultúrnym a športovým životom ... s dobrým/priamym spojením do Prahy, Londýna, Varšavy, Istanbulu, Dusseldorfu ...

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia