SME
Pondelok, 6. február, 2023 | Meniny má Dorota

Vysoká škola DTI

Moderná vysoká škola, kvalitné vzdelávanie

(Zdroj: Archív DTI)

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Manažment
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Manažment

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Didaktika technických profesijných predmetov

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

 • Riadny termín: do 31.3.2023
 • Náhradný termín: do 30.6.2023
 • Dodatočný termín: do 31.9.2023 (ak sa nenaplní plánovaný počet študentov v prvej etape)

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE

SkryťVypnúť reklamu

bez poplatku

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

zaslaním vyplneného formulára prihlášky, (na stiahnutie na webovej stránke www.dti.sk) a povinných príloh na adresu školy

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (absolventi stredných škôl budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole)

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe (uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok na základe doterajších študijných výsledkov)

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

335 - 654 Eur za semester v závislosti od študijného programu a formy štúdia (aktuálne informácie na www.dti.sk)

SkryťVypnúť reklamu

KONTAKT

Vysoká škola DTI

Sládkovičova 533/20

018 41 Dubnica nad Váhom

tel.: +421 42 442 41 23

e-mail: studijne@dti.sk

www.dti.sk

Vysoká škola DTI získala CERTIFIKÁT
MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9001:2015

Vysoká škola DTI pôsobí ako súkromná vysoká škola od akademického roka 2006/2007 (predtým Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom).

V súčasnosti sa vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ponúka atraktívne bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy zamerané na učiteľstvo, ekonómiu a manažment.

„Medziodborovosť“ poskytovaného vzdelávania predstavuje konkurenčnú výhodu pre absolventov, ktorí sa na trhu práce ľahšie uplatňujú. Vysoká škola DTI ponúka aj rigorózne pokračovanie (PaedDr. a PhDr.) a štúdium v prestížnych profesijných programoch MBA, DBA a LL.M a MsC.

SkryťVypnúť reklamu

V študijnom odbore odborová didaktika získala Vysoká škola DTI právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Študenti získajú kvalitné vzdelanie v prepojení s praxou a vďaka svojmu zameraniu a odbornej príprave nachádzajú široké pracovné uplatnenie.

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

ŠTUDIJNÝ PROGRAMŠTUDIJNÝ ODBORZAMERANIE
ManažmentEkonómia a manažmentteoretická a praktická príprava pre pozíciu junior manažér
Učiteľstvo praktickej prípravyUčiteľstvo a pedagogické vedypríprava učiteľov pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách
Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetochUčiteľstvo a pedagogické vedypríprava učiteľov pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách v profesijnom odbore ekonomika

AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Učiteľstvo ekonomických predmetovUčiteľstvo a pedagogické vedyrozšírenie a prehĺbenie poznatkov získaných štúdiom na prvom stupni
vysokoškolského štúdia v príbuzných študijných programoch
ManažmentEkonómia a manažmentteoretická a praktická príprava pre pozíciu senior manažér

AKREDITOVANÉ DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Didaktika technických profesijných
predmetov
Učiteľstvo a pedagogické vedyrealizácia pedagogického výskumu aktuálneho vedeckého problému z didaktiky

RIGORÓZNE POKRAČOVANIE ŠTÚDIA (PaedDr. a PhD. štúdium)

Vysoká škola DTI uskutočňuje rigorózne konanie. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.) a doktor filozofie (PhDr.).

PROGRAM MBA, DBA

Profesijné vzdelávanie v rámci programu Master of Business Administration a Doctor of Business Administration. Štúdium sa zameriava na oblasť manažmentu a ekonómie. Absolventi získajú prestížny titul MBA/ DBA.

SkryťVypnúť reklamu

PROGRAM LL.M.

Profesijné vzdelávanie v oblasti práva. Absolvent získa medzinárodne uznávaný titul LL.M.

PROGRAM MsC

Prestížny titul MSc. (Master of Science) je v Slovenskej republike udelovaný
ako profesijný titul, písaný za menom, akreditovaný a udelovaný cez
zahraničné univerzity.

ERASMUS CHARTA

Umožňuje študentom školy realizovať časť svojho štúdia na partnerských vysokých školách v Európskej únii.

VŠ DTI PONÚKA

 • šesťnásťročné skúsenosti - akreditované študijné programy prepojené
  s praxou a v súlade s najnovšími poznatkami vedy a výskumu,
 • kvalitné vysokoškolské štúdium v dennej alebo externej forme prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou, čím sú vytvorené dobré podmienky aj pre tých, ktorí sú zamestnaní a preferujú samostatnosť v štúdiu,
 • individuálny prístup k študentom,
 • motivačné a sociálne štipendiá,
 • výučbu v moderne vybavených odborných učebniach,
 • využitie výpočtovej techniky pre podporu štúdia a komunikáciu
  s pedagógmi,
 • služby akademickej knižnice školy,
 • participácia na študentskej vedeckej odbornej činnosti, účasť na vedeckých konferenciách,
 • prednášky významných domácich a zahraničných odborníkov na aktuálne témy,
 • študijné pobyty v zahraničí cez program Erasmus+
 • pedagogickú a odbornú prax na vybraných stredných školách alebo vo firmách rôznych regiónoch Slovenska (v závislosti od študijného programu),
 • aktivity celoživotného vzdelávania: funkčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium, Univerzitu tretieho veku, Detskú univerzitu.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu