SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prečo študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie i ďalšie vzdelávanie podľa potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Ponúka možnosti vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických a právnych vied, v oblasti humanitných vied a cudzích jazykov, v oblasti prírodných a informatických vied, v oblasti matematiky, politológie a medzinárodných vzťahov.

UMB rozvíja spoločne zabezpečované študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých majú študenti možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Absolveti UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti predstavuje základný a aplikovaný výskum realizovaný v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. UMB je členom Európskej asociácie univerzít a SCIMAGO Institutions Rankings ju v roku 2016 zaradil do zoznamu významných vedeckých inštitúcií na Slovensku.

Popri tradične intenzívnej spolupráci s partnerskými univerzitami v strednej Európe sa stratégia UMB orientuje na celú Európsku úniu a na širšiu dimenziu vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vrátane zámorských.

Študenti majú možnosť samoštúdia vo viacerých odborných študovniach Univerzitnej knižnice. Na UMB pôsobí aj Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci možností využitia voľného času pôsobia na UMB spevácky a folklórny súbor, hokejový univerzitný tím UMB a množstvo športových klubov.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na 1. stupeň štúdia je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, na 2. stupeň sa žiada úspešné ukončenie 1. stupňa štúdia a na 3. stupeň sa prijímajú absolventi 2. stupňa štúdia. Ďalšou podmienkou prijatia pre všetky stupne štúdia je splnenie požiadaviek prijímacieho konania určených fakultou.

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

www.ef.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 31. 3. 2019 (1. a 2. stupeň),
do 12. 6. 2019 (3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: 10. 6. – 13. 6. 2019 (1. stupeň), 14. 6. 2019 (2. stupeň), 28. 6. 2019 (3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 € (1. stupeň), 40 € (2. stupeň), 45 € (3. stupeň),
v prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 3 €.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB

www.fpvmv.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 30. 3. 2019 (denné
a externé štúdium 1. a 2. stupeň), do 15. 6. 2019 (denné a externé štúdium
1., 2. a 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: 10. a 11. 6. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň), 12. 6. 2019 (denné a externé štúdium 2. stupeň), 4. 7. 2019 (pre všetky denné a externé študijné programy 1., 2, a 3. stupňa) – 2. kolo.

Poplatok za prijímacie konanie: 60 € pre všetky stupne štúdia, 57 € v prípade podania elektronickej prihlášky.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB

www.fpv.umb.sk

Termín podania prihlášok (aj elektronickej): do 29. 3. 2019 (denné a externé štúdium 1., 2., 3. stupňa).

Termín konania prijímacej skúšky: 5. 6. – 7. 6. 2019 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň), 7. 6. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 € pre všetky stupne štúdia, 32 € v prípade zaslania elektronickej prihlášky.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB

www.ff.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 28. 2. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo a rekreológia); do 31. 3. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň na ostatné študijné programy); do 30. 4. 2019 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 20. 5. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň); 2. kolo: od 1. 5. do 30. 5. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy,
učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo a rekreológia).

Termín konania prijímacej skúšky: od 10. 4. – 26. 4. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch kde sa realizuje talentová skúška z telesnej výchovy); od 10. 6. – 14. 6. 2019 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň – písomná časť); od 10. 6. – 14. 6. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 29 € (1. stupeň); 20 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 15 € (2. stupeň); 50 €,
v prípade podania elektronickej prihlášky 45 € (3. stupeň).

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB

www.pdf.umb.sk

Termíny podania prihlášky (aj elektronickej): do 31. 3. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii); do 31. 3. 2019 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň na ostatné študijné programy); do 31. 5. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: od 8. 4. – 12. 4. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch kde sa realizuje talentová skúška); od 10. 6. – 14. 6. 2019 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň – písomná časť); od 1. 6. – 2. 6.
2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň). 2. kolo prijímacej skúšky vo vybraných študijných programoch 22. – 23. 7. 2019.

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 32 €.

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB

www.prf.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 31. 5. 2019 (denné a externé štúdium 1. stupeň); do 28. 6. 2019 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 31. 5. 2019 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky (denné a externé
štúdium 1. stupeň). V prípade, že počet prihlásených uchádzačov na 1. stupeň štúdium bude podstatne prevyšovať plánovaný počet stanovený fakultou, dekan
fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky. V takom prípade termín jej konania bude 18. 6. 2019 pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. Denné a externé štúdium 2. stupeň – bez prijímacej skúšky. Vyhodnotenie výsledkov za 1. stupeň štúdia uchádzačov na prijatie na 2. stupeň dňa 8. 7. 2019

Poplatok za prijímacie konanie: 60 € pre všetky stupne štúdia, 57 € v prípade podania elektronickej prihlášky.

KONTAKTY:
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI - REKTORÁT,
Národná 12, 974 01 B. Bystrica, e-mail: umb@umb.sk; www.umb.sk

EKONOMICKÁ FAKULTA,
Tajovského 10, 975 90 B. Bystrica,
+421 48 446 2111
www.ef.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV,
Kuzmányho 1, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 1222
www.fpvmv.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED,
Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 7111
www.fpv.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA,
Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 7111
www.ff.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA,
Ružová 13, 974 11 B. Bystrica,
+421 48 446 4111
www.pdf.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA,
Komenského 20, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 3111
www.prf.umb.sk

Uplatnenie absolventov UMB

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

Absolventi Ekonomickej fakulty sa uplatnia v súkromnom, verejnom a neziskovom sektore nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Vďaka vzdelaniu, praktickým zručnostiam a možnostiam absolvovať časť štúdia v zahraničí získavajú pracovné miesta na úrovni stredného a vrcholového manažmentu
v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, vo finančných inštitúciách, v orgánoch, organizáciách a inštitúciách EÚ, štátnej správy, samosprávy a v mimovládnych organizáciách.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Absolventi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov obsadzujú posty riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach verejnej správy v SR: v zahraničnej
službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách; v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations
v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy; v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejnoprávnych korporácií; v politických
stranách a záujmových združeniach; v oblasti masmediálnej komunikácie;
v privátnej sfére.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

Fakulta ponúka vzdelávanie v oblasti prírodných vied (biológia, geografia, geológia, chémia), environmentalistiky, fyziky, informatiky a matematiky. Študijné programy sú zamerané na odbornéa učiteľské štúdium daných vied
vo vzájomných kombináciách. Absolventi nachádzajú uplatnenie v školskom vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch škôl, ako aj v štátnej, verejnej a súkromnej sfére.Zároveň môžu pôsobiť ako odborníci pre nepedagogickú prax.

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Absolventi získavajú pedagogickú kvalifikáciu pôsobiť na základných školách a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnáziách, jazykových a umeleckých školách. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia
uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Uplatnenie absolventov je najmä v oblastiach: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach,
pracovník v centrách poradensko-psychologických služieb, pracovník v štátnej a verejnej správe, pracovník v oblasti verejného sektora, v podnikateľskej sfére, pracovník v zariadeniach sociálnych služieb, pracovník v kultúrno-osvetových
zariadeniach, pracovník v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít.

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví súvisiacich s odborom práva. Absolvent sa uplatní vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve,
na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe. Pracovať môže aj
v oblasti medzinárodných vzťahov diplomacie, vo sférach medzinárodného
práva.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia