SME
Sobota, 25. september, 2021 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študujte v srdci Slovenska.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na 1. stupeň štúdia je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, na 2. stupeň sa žiada úspešné ukončenie 1. stupňa
štúdia a na 3. stupeň sa prijímajú absolventi
2. stupňa štúdia.

Ďalšou podmienkou prijatia pre všetky stupne štúdia je splnenie požiadaviek prijímacieho konania určených fakultou.

Ekonomická fakulta UMB

www.ef.umb.sk

Prihlášky do 31. 3. 2021 (1. a 2. stupeň), do 11. 6. 2021 (3. stupeň).

Prijímacie skúšky 7.6. – 10.6. 2021 (denné a externé štúdium 1. stupeň); 11. 6. 2021 (denné a externé štúdium 2. stupeň); 30. 6. 2021 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Skryť Vypnúť reklamu

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

www.fpvmv.umb.sk

Prihlášky do 31. 3. 2021 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň), do 15. 6. 2021 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň).

Prijímacie skúšky 7.6. – 8.6. 2021 (denné a externé štúdium 1. stupeň); 9. 6. 2021 (denné a externé štúdium 2. stupeň); 2. kolo 7. 7. 2021 (denné a externé štúdium 1., 2., 3. stupeň).

Fakulta prírodných vied UMB

www.fpv.umb.sk

Prihlášky do 31. 3. 2021 (denné a externé štúdium 1., 2., 3. stupeň).

Prijímacie skúšky 2. 6. – 4. 6. 2020 (denné a externé štúdium 1., 2. stupeň);
4. 6. 2020 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Filozofická fakulta UMB

www.ff.umb.sk

1. kolo podávania prihlášok do 28. 2. 2021 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy - v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo); do 31.3. 2021 (denné a externé štúdium 1. stupeň v ostatných študijných programoch); do 30.4. 2021 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 15.5. 2021 (denné a externé štúdium 3. stupeň); do 30. 9. 2021 (rigorózne konanie).

Skryť Vypnúť reklamu

2. kolo podávania prihlášok 1. 5. – 31. 5. 2021 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo); 1. 5. – 31. 5. 2021 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijnom programe aplikovaná etnológia).

1. kolo prijímacích skúšok 14. 4. – 23. 4. 2021 (praktická – talentová časť – denné a externé štúdium 1. stupeň); 7. 6. – 11. 6. 2021 (písomná časť – denné a externé štúdium 1. stupeň); 7. 6. – 11. 6. 2021 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

2. kolo prijímacích skúšok 1. 7. – 2. 7. 2021 (praktická – talentová časť – denné
a externé štúdium 1. stupeň).

Pedagogická fakulta UMB

www.pdf.umb.sk

Prihlášky do 31. 3. 2021 (denné a externé štúdium 1., 2., 3. stupeň).

Skryť Vypnúť reklamu

Prijímacie skúšky 12. 4. – 16. 4. 2021 (praktická – talentová časť – denné a externé štúdium 1. stupeň); 7. 6. – 11. 6. 2021 (písomná časť – denné a externé štúdium 1., 2. stupeň); 1. 7. – 2. 7. 2021 (denné a externé štúdium 3. stupeň). 2. kolo prijímacích skúšok 13. – 14. 7. 2021 (vo vybraných študijných programoch).

Právnická fakulta UMB

www.prf.umb.sk

Prihlášky do 31. 5. 2021 (denné a externé štúdium 1. stupeň); do 30. 6. 2021 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 31. 5. 2021 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Bez prijímacej skúšky (denné a externé štúdium 1. stupeň), 14. 6. 2021
– rozhodovanie o prijatí na 1. stupeň; bez prijímacej skúšky (denné a externé štúdium 2. stupeň), 6. 7. 2021 – vyhodnotenie výsledkov za 1. stupeň na prijatie uchádzačov na 2. stupeň; prijímacie skúšky 14. 6. – 18. 6. 2021 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Skryť Vypnúť reklamu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie i ďalšie vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických a právnych vied, v oblasti humanitných vied a cudzích jazykov, v oblasti prírodných a informatických vied, v oblasti matematiky, politológie a medzinárodných vzťahov.

V študijnej ponuke sú programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program, študijné programy úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine, študijné programy umožňujúce získať zároveň s diplomom z UMB aj diplom z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít.

V roku 2019 UMB slávnostne otvorila Konfuciov inštitút pre obchod pri UMB, ktorý ponúka výučbu čínskeho jazyka.

Skryť Vypnúť reklamu

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti predstavuje základný a aplikovaný výskum realizovaný v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. UMB je členom Európskej asociácie univerzít a SCIMAGO Institutions Rankings ju v roku 2016 zaradil do zoznamu významných vedeckých inštitúcií na Slovensku.

UMB sa v decembri 2018 stala prvou slovenskou univerzitou, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“ ocenenie, ktoré udeľuje Európska komisia inštitúciám, ktoré sa zaviazali implementovať a dlhodobo dodržiavať 40 princípov „Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov“ v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa umiestnila v roku 2020 na 4. mieste medzi slovenskými univerzitami a vysokými školami v hodnotení medzinárodného portálu UniRank. Oproti roku 2019 sa UMB posunula vyššie o 5 miest z minuloročného 9. miesta. V svetovom meradle skončila UMB na 2104. pozícii.

Skryť Vypnúť reklamu

Popri tradične intenzívnej spolupráci s partnerskými univerzitami v Strednej Európe sa stratégia UMB orientuje na celú Európsku úniu a na širšiu dimenziu vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vrátane zámorských.

Na banskobystrickej univerzite prebieha pestrý študentský život. Počas akademického roka sa koná veľké množstvo univerzitných a fakultných eventov rôzneho charakteru. Obľúbené sú aktivity v športových kluboch, v univerzitnom folklórnom súbore, speváckom zbore či komornom orchestri.

Študentské spolky ponúkajú možnosti podieľať sa podujatiach organizovaných nielen na Slovensku, ale aj v spolupráci s EÚ, či inými zahraničnými partnermi.

Počas svojej existencie UMB pripravila pre trh práce vyše 77 300 absolventov. Sú medzi nimi špičkoví diplomati, manažéri, učitelia, tlmočníci, vedci, umelci, športovci (vrátane viacerých olympijských víťazov) a množstvo odborníkov pôsobiacich v ďalších sférach. UMB je silná univerzita, ktorú poznajú aj vo svete.

Skryť Vypnúť reklamu

KONTAKTY:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI - REKTORÁT,
Národná 12, 974 01 B. Bystrica, e-mail: umb@umb.sk; www.umb.sk

EKONOMICKÁ FAKULTA,
Tajovského 10, 975 90 B. Bystrica,
+421 48 446 2111
www.ef.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV,
Kuzmányho 1, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 1222
www.fpvmv.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED,
Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 7111
www.fpv.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA,
Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 7111
www.ff.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA,
Ružová 13, 974 11 B. Bystrica,
+421 48 446 4111
www.pdf.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA,
Komenského 20, 974 01 B. Bystrica,
+421 48 446 3111
www.prf.umb.sk

Uplatnenie absolventov UMB

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

Absolventi EF UMB sa uplatnia v súkromnom, verejnom a neziskovom sektore nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Vďaka vzdelaniu, praktickým zručnostiam a možnostiam absolvovať časť štúdia v zahraničí získavajú pracovné miesta na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, vo finančných inštitúciách, v orgánoch, organizáciách a inštitúciách EÚ, štátnej správy, samosprávy a v mimovládnych organizáciách.

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Absolventi FPVaMV UMB obsadzujú posty riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach verejnej správy v SR: v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách; v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy; v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejnoprávnych korporácií; v politických stranách a záujmových združeniach; v oblasti masmediálnej komunikácie; v privátnej sfére.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

Fakulta ponúka vzdelávanie v oblasti prírodných vied (biológia, geografia, geológia, chémia), environmentalistiky, fyziky, informatiky a matematiky. Študijné programy sú zamerané na odborné a učiteľské štúdium daných vied vo vzájomných kombináciách. Absolventi nachádzajú uplatnenie v školskom vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch škôl, ako aj v štátnej, verejnej a súkromnej sfére. Zároveň môžu pôsobiť ako odborníci pre nepedagogickú prax.

Skryť Vypnúť reklamu

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Absolventi získavajú pedagogickú kvalifikáciu pôsobiť na základných školách a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnáziách, jazykových a umeleckých školách. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Uplatnenie absolventov je najmä v oblastiach: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach, pracovník v centrách poradensko-psychologických služieb, pracovník v štátnej a verejnej správe, pracovník v oblasti verejného sektora, v podnikateľskej sfére, pracovník v zariadeniach sociálnych služieb, pracovník v kultúrno-osvetových zariadeniach, pracovník v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít.

Skryť Vypnúť reklamu

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví súvisiacich s odborom práva. Uplatní sa vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe. Pracovať môže aj v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Predseda Smeru Robert Fico.

V prvej vláde odpísané záverečné práce spolustraníkov neriešil.


6 h
Víkendový výber SME

Pravidelná dávka víkendového čítania.


4 h
Peter Kerekes, režisér a producent.

Prestížny festival sa chválil jeho príchodom.


18 h
Peter Schutz

Je nezrozumiteľné, ako sa virtuálny problém podarilo prepašovať do kampane.


10 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu