Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prečo študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?

Základné informácie pre uchádzača o štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na 1. stupeň štúdia je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, na 2. stupeň sa žiada úspešné ukončenie
1. stupňa štúdia a na 3. stupeň sa prijímajú absolventi 2. stupňa štúdia.

Ďalšou podmienkou prijatia pre všetky stupne štúdia je splnenie požiadaviek prijímacieho konania určených fakultou.

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

www.ef.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 31. 3. 2018 (1. a 2. stupeň), do 15. 6. 2018 (3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: od 11. 6. do 14. 6. 2018 (1. stupeň), 15. 6. 2018 (2. stupeň), 29. 6. 2018 (3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 € (1. stupeň), 40 € (2. stupeň), 45 € (3. stupeň), v prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 3 €.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB

www.fpvmv.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 30. 3. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň), do 15. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: 4. a 5. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň), 6. 6. 2018 (denné a externé štúdium
2. stupeň), 3. 7. 2018 (pre všetky denné a externé študijné programy 1., 2, a 3. stupňa).

Poplatok za prijímacie konanie: 60 € pre všetky stupne štúdia, 57 € v prípade podania elektronickej prihlášky.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB

www.fpv.umb.sk

Termín podania prihlášok (aj elektronickej): do 28. 3. 2018 (denné a externé štúdium 1., 2. 3. stupňa).

Termín konania prijímacej skúšky: 6. 6. do 8. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň), 8. 6. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 35 € pre všetky stupne štúdia, 32 €v prípade zaslania elektronickej prihlášky.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB

www.ff.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 28. 2. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo
telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo a rekreológia); do 31. 3. 2018 (denné
a externé štúdium 1. stupeň na ostatné študijné programy); do 30. 4. 2018 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 21. 5. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň);

2. kolo: od 1. 5. do 30. 5. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo a rekreológia).

Termín konania prijímacej skúšky: od 16. 4. do 27. 4. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch kde sa realizuje talentová skúška z telesnej výchovy); od 11. 6. do 15. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň – písomná časť); od 11. 6. do 15. 6. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatky za prijímacie konanie: 40 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 32 € (1. stupeň); 20 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 15 € (2. stupeň); 45 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 42 € (3. stupeň).

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB

www.pdf.umb.sk

Termíny podania prihlášky (aj elektronickej): do 28. 2. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch: učiteľstvo
výtvarného umenia a učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo
hudobného umenia v kombinácii); do 30. 3. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň na ostatné študijné programy); do 31. 5. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: od 9. 4. do 13. 4. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných programoch kde sa realizuje talentová skúška); od 11. 6. do 15. 6. 2018 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň – písomná časť); od 28. 6. do 29. 6. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €, v prípade podania elektronickej prihlášky 32 €.

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB

www.prf.umb.sk

Termín podania prihlášky (aj elektronickej): do 30. 4. 2018 (denné a externé štúdium 1. stupeň); do 29. 6. 2018 (denné a externé štúdium 2. stupeň); do 31. 5. 2018 (denné a externé štúdium 3. stupeň).

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky (denné a externé štúdium 1. stupeň). V prípade, že počet prihlásených uchádzačov na 1. stupeň štúdium bude podstatne prevyšovať plánovaný počet stanovený fakultou, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky. V takom prípade termín jej konania bude 5. 6. 2018 pre uchádzačov o dennú formu štúdia
a 6. 6. 2018 pre uchádzačov o externú formu štúdia. Denné a externé štúdium 2. stupeň – bez prijímacej skúšky. Vyhodnotenie výsledkov za 1. stupeň štúdia uchádzačov na prijatie na 2. stupeň.

Poplatok za prijímacie konanie: 60 € pre všetky stupne štúdia, 57 € v prípade podania elektronickej prihlášky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie i ďalšie vzdelávanie podľa potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Ponúka možnosti vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických a právnych vied, v oblasti humanitných vied a cudzích jazykov, v oblasti prírodných a informatických vied, v oblasti matematiky, politológie a medzinárodných vzťahov.

UMB rozvíja spoločne zabezpečované študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých majú študenti možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti predstavuje základný a aplikovaný výskum realizovaný v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

UMB je členom Európskej asociácie univerzít a SCIMAGO Institutions Rankings ju v roku 2016 zaradil do zoznamu významných vedeckých inštitúcií na Slovensku. Popri tradične intenzívnej spolupráci s partnerskými univerzitami v strednej Európe sa stratégia UMB orientuje na celú Európsku úniu a na širšiu dimenziu vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vrátane zámorských.

Študenti majú možnosť samoštúdia vo viacerých odborných študovniach Univerzitnej knižnice. Na UMB pôsobí aj Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci možností využitia voľného času pôsobia na UMB spevácky a folklórny súbor, hokejový univerzitný tím UMB a množstvo športových klubov.

Uplatnenie absolventov UMB

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

Absolventi Ekonomickej fakulty sa uplatnia v súkromnom, verejnom a neziskovom sektore nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.
Vďaka vzdelaniu, praktickým zručnostiam a možnostiam absolvovať
časť štúdia v zahraničí získavajú pracovné miesta na úrovni stredného
a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej
sfére, vo finančných inštitúciách, v orgánoch, organizáciách a inštitúciách EÚ, štátnej správy, samosprávy a v mimovládnych organizáciách.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Absolventi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov obsadzujú posty riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach verejnej
správy na SR: v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách; v štátnej správe najmä reintegračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy; v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejnoprávnych korporácií; v politických stranách a záujmových združeniach; v oblasti masmediálnej komunikácie; v privátnej sfére.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

Fakulta ponúka vzdelávanie v oblasti prírodných vied (biológia, geografia, geológia, chémia), environmentalistiky, fyziky, informatiky
a matematiky. Študijné programy sú zamerané na odborné a učiteľské štúdium daných vied vo vzájomných kombináciách. Absolventi nachádzajú uplatnenie v školskom vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch škôl, ako aj v štátnej, verejnej a súkromnej sfére.
Zároveň môžu pôsobiť ako odborníci pre nepedagogickú prax.

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Absolventi získavajú pedagogickú kvalifikáciu pôsobiť na základných školách a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnáziách, jazykových a umeleckých školách. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa aj v spoločenských,
kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Uplatnenie absolventov je najmä v oblastiach: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach, pracovník v centrách poradensko-psychologických služieb, pracovník v štátnej a verejnej správe, pracovník v oblasti verejného sektora, v podnikateľskej sfére, pracovník v zariadeniach sociálnych služieb, pracovník v kultúrno-osvetových zariadeniach, pracovník v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít.

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví súvisiacich s odborom práva. Absolvent sa uplatní vo všetkých
právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe. Pracovať môže aj v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Súd odsúdil Rybaniča, dostal tri roky podmienečne

Filip Rybanič sa musí Kaliňákovi ospravedlniť.

PÍŠE IVAN MIKLOŠ

Nepobúrila vás Serenina karikatúra? Asi ste normálni

Politická korektnosť je ohrozením slobody.

Dnes Píše Matúš Ritomský

Keď Ivan Mikloš stráca cit pre mieru

Naozaj nás Čaputová a Štefunko ohrozujú rovnako ako Kotleba?

EKONOMIKA

Vietnamské bistrá na Slovensku. Čo sú zač?

Vietnamské jedlá sa stávajú obľúbenými aj v Paríži, Berlíne či v Prahe.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.