SME
Sobota, 10. jún, 2023 | Meniny má Margaréta

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky.

(Zdroj: Archív Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach )

Ponúkame dva atraktívne študijné programy:Financie, bankovníctvo
a investovanie
a Ekonomika a manažment verejnej správy, anglofónny
a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii, možnosť študovať v rámci európskej aliancie univerzít Ulysseus. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si zamestnanie s nadpriemerným finančným ohodnotením.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

(v dennej a externej forme)

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM (I. STUPEŇ)

• Financie, bankovníctvo a investovanie
• Ekonomika a manažment verejnej správy

SkryťVypnúť reklamu

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM (II. STUPEŇ)

• Financie, bankovníctvo a investovanie
• Ekonomika a manažment verejnej správy

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (III. STUPEŇ)

• Financie
• Priestorová a regionálna ekonómia

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

Bc. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
30. 4. 2023

PODMIENKOU PRIJATIA:

• získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania (preukazuje sa predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia)
• podanie elektronickej (papierovej) prihlášky na štúdium
• úspešné vykonanie prijímacej skúšky

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

14.06.2023 (bez náhradného termínu)
• uchádzači o dennú/prezenčnú formu štúdia budú hodnotení
na základe nasledujúcich podmienok:

1. Hodnotenie za absolvovanú strednú školu - max 20 bodov
• absolventi gymnázia a absolventi obchodnej akadémie: 20 bodov.

2. Hodnotenie za cudzí jazyk - max. 100 bodov
• u každého uchádzača budú započítané body za cudzí jazyk na základe
výsledku externej časti maturitnej skúšky - podľa predloženého
maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti podanej
uchádzačom je možné započítať rovnakým spôsobom výsledok
Národnej porovnávacej skúšky (NPS) SCIO z cudzieho jazyka.
• uchádzačom, ktorí úspešne absolvovali medzinárodne uznávaný
jazykový certifikát, úroveň minimálne B2 (FCE, CAE, štátnu skúšku...)
a doložia o tom doklad bude započítaný plný počet bodov za cudzí jazyk.
• uchádzači, ktorí nedoložia výsledok externej časti maturitnej skúšky
z cudzieho jazyka resp. výsledok NPS SCIO z cudzieho jazyka ku dňu prijímacej skúšky 14.06.2023, budú hodnotení za cudzí jazyk počtom bodov 0.

3. Prijímacia skúška z matematiky - max. 100 bodov
Prijímaciu skúšku z matematiky môže uchádzač:
• vykonať osobne v stanovenom termíne 14.06.2023, alebo
• písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky podľa doloženého maturitného vysvedčenia, alebo
• písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku NPS SCIO z matematiky, alebo
• písomne požiadať o jej náhradu doloženým výsledkom krajského kola Matematickej olympiády (minimálne úspešný riešiteľ).

SkryťVypnúť reklamu

Podmienky prijatia na denné štúdium bez prijímacej skúšky sú dostupné bližšie na www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, I. stupeň BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM.

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

Prihlášku je možné podať:

  • elektronicky - prostredníctvom eprihlaska.tuke.sk ,- informačného systému MAIS TUKE
  • papierovou formou - na predpísanom tlačive s doručením do uvedeného termínu na: Študijné oddelenie EkF TUKE, Nemcovej 32, 040 01 Košice.

POPLATKY:

- 30 € - elektronická prihláška

- 40 € - papierová prihláška, doručená na študijné oddelenie

Úhrada poplatku je možná len bankovým prevodom.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417,
VS: 2023, KS: 0308
Podrobnejšie na ekf.tuke.sk

Ing. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. 7. 2023

Podmienky prijatia na:
www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, II. STUPEŇ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

SkryťVypnúť reklamu

PhD. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
5. 6. 2023

Podmienky prijatia:
www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, III. STUPEŇ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

KONTAKT:

Ekonomická fakulta TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: studijne.ekf@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

” Ekonomická fakulta TUKE kladie dôraz na neustály aktívny rozvoj fakulty, založený na kvalitnom vysokoškolskom vzdelávaní, vedeckom bádaní a podpore jej inovačného a tvorivého výskumného potenciálu.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo
a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy.

Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

SkryťVypnúť reklamu

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Program Financie, bankovníctvo a investovanie Vás naučí:
• pracovať s nástrojmi finančnej, hospodárskej a sociálnej politiky,
• manažovať osobné a podnikové financie,
• vyhodnocovať poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva, ktoré ste následne schopný tvorivo využiť pri riešení úloh týkajúcich sa finančných trhov a finančného riadenia podnikovej sféry,
• analyzovať aktuálne problémy financií, legislatívneho prostredia, ovládať
metódy riadenia na podnikovej úrovni, spôsoby písania a manažmentu projektov,
• ovládať základné metódy a techniky písania a manažmentu projektov, ovládať metódy analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím simulácie a predikcie prostredníctvom štatistických metód.

SkryťVypnúť reklamu

Budete ovládať dva cudzie jazyky. Ako absolventi nájdete uplatnenie v SR,
ale aj v európskom priestore a to napr.:
• na vedúcich postoch podnikov,
• na oddeleniach centrálnych a obchodných bánk,
• v inštitúciách finančného trhu,
• v audítorských, konzultačných či medzinárodných spoločnostiach,
v poisťovníctve, v daňových inštitúciách a v štátnej správe.

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

Program Ekonomika a manažment verejnej správy Vás naučí:
• porozumieť ekonomike štátu a regiónu, pochopiť princípy manažmentu
mesta, nemocnice, firmy, ale aj kultúrneho centra,
• využívať praktické zručnosti pri príprave projektov zo súkromného
aj verejného sektora, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov
zo Štrukturálnych fondov EÚ, od investorov a bánk,
• pravidelne participovať na zapájaní sa do projektov realizovaných
v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi,
• prakticky realizovať svoje poznatky pri spolupráci so start-up firmami na našej univerzite, alebo môžete rozvíjať svoju vlastnú podnikateľskú myšlienku v start-up centre TUKE.

SkryťVypnúť reklamu

Ako absolventi budete schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky. Uplatníte sa v organizáciách štátnej a verejnej správy – na ministerstvách, mestských, okresných úradoch,
či na manažérskych pozíciách v nemocniciach, školách, dopravných podnikoch, kultúrnych inštitúciách, v súkromnom sektore, v konzultačných či audítorských firmách alebo v medzinárodných spoločnostiach.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu