Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými autoritami opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila k dovtedy 11 najlepším európskym veterinárskym vysokým školám z celkovo 96.

Základné informácie pre uchádzača


PREDMETY, Z KTORÝCH SA ROBIA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

• pre študijné programy 1. a 2. stupňa – bez
prijímacích skúšok

• pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa - test z profilových predmetov biológia a chémia
(otázky sú v rozsahu gymnaziálneho učiva)

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
od 2. 1. 2019 do 15. 3. 2019

TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA:
3. – 10. 6. 2019

Otázky na prijímacích skúškach sú v rozsahu gymnaziálneho učiva. Pre záujemcov sa v mesiacoch marec – máj organizuje nepovinný prípravný kurz z biológie a chémie. O poradí uchádzačov rozhoduje nielen počet získaných bodov z testu, ale aj body za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za prácu v organizáciách profesijne blízkych k zvolenému študijnému programu.

POPLATKY:
40 eur – papierová forma prihlášky
40 eur – elektronická forma prihlášky
10 eur – chybne vyplnená prihláška

SPÔSOB PLATBY:
PREFERUJEME BANKOVÝ PREVOD
Majiteľ účtu: UVLF v Košiciach
Účet: SK42 8180 0000 00700007 2225
Kód banky: 8180, VS: 550319, ŠS: Rodné číslo
uchádzača, Swift: SPSRSKBA
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32,
810 05 Bratislava

KONTAKT:
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach
tel.: 0915 984 003, 0915 984 722, 0915 986 723
e-mail: studijne@uvlf.sk
www.uvlf.sk

Univerzita má takmer 2 000 šudentov, z toho viac ako 300 zo zahraničia, ktorí už od roku 1991 prichádzajú z celého sveta na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Štúdium veterinárskej medicíny a farmácie sa riadi
smernicou EÚ, preto je diplom vydávaný univerzitou akceptovaný vo všetkých krajinách EÚ.

Silnou stránkou univerzity je najmä vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Unikátnou je novo otvorená Univerzitná veterinárna Nemocnica.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY,ktoré univerzita otvára v ak. r. 2019/2020:

Prvý stupeň štúdia – trojročné bakalárske štúdium v dennej a štvorročné v externej forme:
• kynológia
• vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
• bezpečnosť krmív a potravín

Spojený prvý a druhý stupeň štúdia v dennej forme:
• všeobecné veterinárske lekárstvo – 6 ročné doktorské štúdium
• hygiena potravín – 6 ročné doktorské štúdium
• farmácia – 5 ročné magisterské štúdium

Druhý stupeň štúdia – dvojročné magisterské štúdium v dennej a trojročné v externej forme:
• trh a kvalita potravín

Absolventi UVLF môžu pôsobiť v širokej sfére odvetví ako vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sa ochranou zdravia zvierat podieľajú aj na ochrane zdravia ľudí.
Naši študenti majú výnimočnú možnosť spojiť svoju záľubu s budúcou profesiou práve vďaka spomínaným ponúkaným programom.

Veľkou prednosťou univerzity sú vlastné študentské domovy nachádzajúce sa v jej blízkosti, na ktorých študenti prvých ročníkov majú prednostné právo na ubytovanie, a tiež bohatá ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Študenti oceňujú krásny kampus, priateľskú atmosféru mladých ľudí z rôznych kútov sveta a individuálny prístup, keďže študijné skupiny sú malé, a teda vzťahy medzi študentmi a učiteľmi úzke.

ĎALŠIE FAKTY O VYSOKEJ ŠKOLE

UVLF je členom viac ako desiatich svetových, európskych a národných združení. Vďaka internacionálnemu charakteru univerzity majú študenti tiež možnosť absolvovať časť štúdia na našich partnerských vysokých školách v celej Európe.
V roku 2018 sa tiež stala signatárom svetovej organizácie Magna Charta Universitatum, ktorá oslavuje hlavné hodnoty a normy, ktoré by mali univerzity uznávať ako spoločné európske dedičstvo.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.