SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Hlásite sa na vysokú školu? Tieto kroky musíte urobiť

Tisícky maturantov si budú podávať prihlášky na univerzity. Vyberať si budú spomedzi 115 fakúlt.

Stať sa dnes vysokoškolákom nie je až také ťažké, lebo možností je veľa. Uchádzači si môžu vybrať z 20 verejných, troch štátnych, 12 súkromných a z piatich pobočiek zahraničných vysokých škôl, ktoré majú spolu 115 fakúlt.

1. Koľko prihlášok na vysokú školu si študent môže podať?

Počty prihlášok nie sú obmedzené.

2. Dokedy treba podať prihlášku?

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od novembra. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Podrobné informácie poskytujú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl.

3. Môže si študent podať prihlášku na viac študijných programov?

O tom rozhodujú samotné vysoké školy. Niektoré umožňujú, aby uchádzač na jednej prihláške uviedol viac študijných programov, prvý študijný program je potom prioritný (poplatok sa s počtom študijných programov nemení). V prípade, ak splní podmienky prijatia na obidva študijné programy, bude prijatý na ten, ktorý má uvedený ako prvý. Iné vyžadujú na jednej prihláške uviesť iba jeden študijný program.

4. Budú mať fakulty aj dodatočné termíny na podanie prihlášky?

Určite. Niektoré fakulty vypisujú aj druhé alebo tretie kolo prijímacieho konania, dodatočne v mesiacoch jún až september. Tieto oznamy zverejnia začiatkom júna 2018.

5. Treba k prihláške priložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave?

Niektoré fakulty to vyžadujú, iné nie, tieto podrobnosti sú súčasťou všeobecných podmienok pre uchádzača o bakalárske štúdium.

6. V akej forme sa podávajú prihlášky?

Slovenské univerzity akceptujú elektronickú formu prihlášky, ale aj papierovú. Všetky fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e-prihlášky. Ak pošlú záujemcovia o štúdium elektronickú prihlášku, musia dodatočne poslať prihlášku i klasickou poštou - papierovo. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť z fakultnej webovej stránky. Výnimkou je Slovenská technická univerzita, ktorá prvýkrát prijíma prihlášky už iba v elektronickej verzii.

7. Prečo sa platia poplatky pri podávaní prihlášky?

Je to poplatok za prijímacie konanie, nie za podanie prihlášky. Sú tam zahrnuté náklady na prípravu testov, ich opravovanie, kancelárske potreby, dozor pedagóga a podobne. Pri elektronickej forme je poplatok vždy nižší. Jeho výšku určujú univerzity. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

8. Kto rozhoduje o výške poplatkov za prijímacie konanie?

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať.

9. Aké sú podmienky prijatia?

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do termínu, ktorý určí vysoká škola, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

10. V akom termíne bývajú prijímacie skúšky?

Termíny má každá fakulta zverejnené vo všeobecných informáciách o prijímacom konaní na aktuálny akademický rok. Zvyčajne je to jún.

11. Kedy a kde budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok?

Výsledky prijímacích skúšok (zoznamy prijatých uchádzačov) sú zverejňované na internetovej stránke fakulty do 24 hodín po zasadnutí prijímacej komisie. Zoznam je len informatívny. Telefonické informácie sa nepodávajú.

12. Kedy dostáva uchádzač rozhodnutie písomne?

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí prichádza poštou do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

13. Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí?

Dá, uchádzač má právo požiadať o nahliadnutie do dokumentácie svojho prijímacieho konania. Rozhodnutie dekana o neprijatí na štúdium môže zmeniť rektor vysokej školy. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje rektor vysokej školy.

14. Ktoré odvolanie by mohlo byť úspešné?

Iba ak by išlo o odôvodnené porušenie pravidiel prijímacieho konania alebo porušenie zákona o vysokých školách.

POZOR! Vysoká škola má právo vedieť, či sa študent zapíše na štúdium. Uchádzač to musí fakulte oznámiť do začiatku akademického roka (1. september). Ak to neoznámi, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Článok bol uverejnený v prílohe SME Bedeker Vysoké školy.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia