Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky zaměřených studijních oborů.

Ilustračná fotografia(Zdroj: Filozofi cko-přírodovědecká fakulta v Opavě)

Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům nabízíme absolvování části studia v zahraničí. Vědecky aktivním studentům poskytujeme stipendijní podporu.

VEDENÍ FAKULTY:

DĚKANProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík
CSc.PRODĚKANI
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Marie Crhová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
PŘEDSEDA AS
PhDr. Petr Vojtal
TAJEMNÍK
Ing. Mgr. Josef Svoboda

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16.1. 2019

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
28.2. 2019

POPLATKY
590 Kč - elektronická přihláška
350 Kč - obory bez přijímacího řízení

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Vyplňte a vytiskněte elektronickou přihlášku, podepište, přiložte doklad o zaplacení administrativního poplatku, další požadované přílohy (detail najdete na www.fpf.slu.cz) a zašlete studijnímu oddělení.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Studijní oddělení
Hradecká 665/17, 746 01 OpavaČeská Republika
TELEFON: +420 553 684 200 (spojovatelka FPF)+420 553 684 245 , 4246 , 4247, 4248,4259, 4260 (studijní oddělení)
E-MAIL: prijimacky@fpf.slu.cz
WEB: www.fpf.slu.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍNÁZEV BANKY: ČSOB Ostrava
ÚČET: 8010-0309706853/0300
KONSTANTNÍ SYMBOL: 558
VARIABILNÍ SYMBOL: 0175000119-1. kolo,0175000219-2. kolo
SPECIFICKÝ SYMBOL: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce:
IBAN: CZ5103000080100309706853
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Akreditované studijní programy

PŘÍRODNÍ VĚDY

Studijní program FYZIKA je zaměřen na zájemce o astrofyziku kosmických objektů v podmínkách extrémní gravitace nebo výzkum kvantového mikrosvěta.

Bakalářské, magisterské i doktorské studium je úzce provázáno s vědeckovýzkumnými aktivitami na poli teorií gravitace, teorií elementárních
částic, kvantovou teorií pole a kvantovou fyzikou molekul. Značný důraz je kladen na astrofyzikální aplikace těchto fundamentálních teorií.

Výzkum je soustředěn na srážkové procesy silně interagujících částic, inflační kosmologii, chování částic a polí v okolí černých děr, neutronových hvězd i bílých trpaslíků a na teorii akrečních disků. Ústav fyziky je zapojen do rozsáhlé sítě mezinárodně spolupracujících prestižních institucí věnujících se relativistické astrofyzice, analýze observačních dat a přípravě misí kosmických satelitních observatoří pro rentgenové záření kosmických objektů s extrémní gravitací.

V uplynulých letech obdrželi talentovaní studenti programu Fyzika zapojení do řešení projektů studentské grantové soutěže SGS přes více než 1 milion Kč ve formě stipendií při průměru okolo 50 000 Kč na studenta ročně.

Velmi atraktivní možností pro studenty astrofyziky a teoretické fyziky je možnost zapojit se do týmů připravujících kosmické observační mise v oblasti rentgenové astronomie. Novinkou je magisterské studium Počítačové fyziky zaměřené
mimo jiné také na využití superpočítačů ve vědě a výzkumu.

Bakalářské, magisterské i doktorské studium oboru INFORMATIKA se zaměřuje na oblast teoretické informatiky, umělé inteligence a umělého života
(včetně umělých neuronových sítí, genetických algoritmů, fuzzy přístupů a umělé evoluce) a její aplikace (především při tvorbě znalostních systémů a při programování robotů a jejich společenstev), na oblast nestandartních (zejména emergentních a molekulárních) výpočtů a na oblast informační vědy (včetně počítačového zpracování přirozeného jazyka). Pro vědeckou práci studentů je k dispozici unikátní laboratoř pro robotické experimenty s několika robotickými platformami a příslušným emulačním softwarem.

HUMANITNÍ VĚDY

Studium programu HISTORICKÉ VĚDY nabízí studentům pestrou škálu budoucího uplatnění v závislosti na zvoleném typu či délce studia. Absolventi bakalářského stupně mohou působit jako technici, dokumentaristé
a konzervátoři ve vlastivědných zařízeních, při archeologických výzkumech,
památkových ústavech nebo v archivech.

Mohou svůj obor studovat jako jednooborový či v kombinaci s jiným humanitním oborem. V navazujícím magisterském stupni rozšíří a prohloubí své znalosti a mohou se více specializovat na problematiku či dějinný úsek, které je nejvíce zajímají.

Doktorské studium připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro pracoviště Akademie věd, vysoké školy a další vědecká a odborná pracoviště. Výzkum v oblasti historických věd je dlouhodobé orientován na středoevropské dějiny, velmi
dynamicky se rozvíjí proud ovlivněný přístupy kulturních dějin, zaměření
na moderní dějiny i na oblast ochrany kulturního dědictví a jeho prezentace.

UMĚLECKÉ OBORY

Studium oboru TVŮRČÍ FOTOGRAFIE je velmi univerzální. Je realizováno výhradně externí formou studia, a proto vysokoškolskou kvalifikaci mohou získat i už zavedení profesionální fotografové, kteří by si z různých časových nebo rodinných důvodů nemohli dovolit navštěvovat denní studium.

Prestižní umělecko-pedagogický sbor zaručuje unikátní úroveň oboru i v mezinárodním měřítku. Absolventi bakalářského, magisterského i doktorského studia by měli v praxi dobře zvládnout všechny hlavní oblasti fotografie, dobře se orientovat ve fotografické a počítačové technice, dějinách fotografie, dějinách výtvarného umění a dalších teoretických předmětech a také byli měli být schopni o fotografii fundovaně mluvit a psát.

Ve vyšších ročních se studenti mohou postupně specializovat na výtvarnou fotografii, reportážní a dokumentární fotografii či na široké spektrum užité a reklamní fotografie. Výuka zatím probíhá jen v češtině, mezi minulými i současnými posluchači ITF bychom však kromě početných skupin studentů ze Slovenska a z Polska našli i menší skupiny a jednotlivce z Německa, Itálie, Irska, Francie, Švýcarska, USA, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Chorvatska a Srbska.