SME
Nedeľa, 26. september, 2021 | Meniny má EditaKrížovkyKrížovky

Fakulta humanitných vied - Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vznikla z Fakulty prírodných vied, ktorá bola zriadená v roku 1998.

Aktuálne tak oslavuje 20. výročie od svojho vzniku. Jej poslaním je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou humanitnou profiláciou prispievať ku kreditu Žilinskej univerzity ako kvalitnej výskumnej univerzity.

PRIJÍMACIE KONANIE

Fakulta humanitných vied UNIZA ponúka akreditované študijné programy v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia v učiteľských i neučiteľských študijných programoch. Prijímacie konanie sa uskutočňuje formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Prijímacia komisia na základe výsledkov prijímacej skúšky určí bodovú hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača. Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY


do 30. apríla 2019

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
Poplatok za prijímacie konanie je rovnaký bez ohľadu na spôsob podania prihlášky a to vo výške 20 €.
Platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na účet: SK52 8180 0000 0070 0026 9925
Variabilný symbol:
10831– bakalárske štúdium
10832 – magisterské štúdium
10833 – doktorandské štúdium

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium na príslušný stupeň štúdia alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez web stránku UNIZA alebo portál VŠ.

Skryť Vypnúť reklamu

Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju poštou na adresu fakulty do určeného termínu.

KONTAKT
Fakulta humanitných vied UNIZA
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 61 07, 61 12
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
www.fhv.uniza.sk

Vo svojej vzdelávacej činnosti sa fakulta orientuje hlavne na zabezpečovanie akreditovaných študijných programov špičkovými odborníkmi. Pri výchove vlastných študentov sa prioritne zameriava na realizáciu takých študijných programov, ktoré reagujú na aktuálnu spoločenskú prax, svetové trendy a nesú v sebe prvok jedinečnosti.

Ponuka študijných programov na akademický rok 2019/2020

Fakulta ponúka pre uchádzačov štúdium nasledovných bakalárskych a následne aj magisterských študijných programov:

Skryť Vypnúť reklamu
 • mediamatika a kultúrne dedičstvo;
 • sociálna pedagogika;
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu;
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu ( jednoodborové).

Pre záujemcov o doktorandské štúdium sa budú prijímať prihlášky na témy doktorandských dizertačných prác v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo.

Externá forma štúdia (pri študijných programoch: mediamatika a kultúrne dedičstvo a sociálna pedagogika) je spoplatnená a výška poplatku pre jeden akademický rok je 750,- € v bakalárskom stupni štúdia a 800,- € v magisterskom stupni štúdia.

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

V Bc. stupni je štúdium zamerané na základné teoretické východiská knižnično-informačnej vedy a ich aplikáciu do praxe. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov na strednej škole do 2,0, ostatní vykonajú vedomostný test z predmetov slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a informatika. K prihláške treba priložiť aj motivačný list v rozsahu max. 1800 znakov.

Skryť Vypnúť reklamu

Sociálna pedagogika

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú spôsobilí vykonávať odbornú činnosť ako sociálni pedagógovia v sociálnych službách, ďalej nachádzajú uplatnenie v oblasti verejnej sociálnej správy, ako pracovníci štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o deti a mládež, ako sociálni pedagógovia v štátnych, súkromných alebo mimovládnych organizáciách so zameraním na komunitnú podporu výchovy a vzdelávania.

Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne formou vedomostného testu zo všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti v rozsahu učebných osnov pre gymnáziá.

Absolventom gymnázií, ktorí maturovali z predmetu náuka o spoločnosti a priemer z tohto predmetu na výročných vysvedčeniach a pri maturitnej skúške nie je horší ako 1,5, sa odpustí test zo všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Absolventom sociálnych a pedagogických akadémií, ktorých priemer z predmetu pedagogika na výročných vysvedčeniach a z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky nie je horší ako 1,5, sa odpustí test zo všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu a Učiteľstvo výchovy k občianstvu - jednoodborové

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako pomocní učitelia. Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky, poradie určujú stanovené kritériá a pri rovnosti bodov rozhoduje aj celkový študijný priemer.

Fakulta plánuje prijať do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia nasledovný počet uchádzačov:

ŠTUDIJNÝ PROGRAMDENNÉ ŠTÚDIUMEXTERNÉ ŠTÚDIUM
mediamatika a kult dedičstvo5415
sociálna pedagogika7520
učiteľstvo anglického jazyka
a liter. a výchovy k občianstvu
50--
učiteľstvo výchovy k občianstvu20--

Uchádzači k prihláške na bakalárske štúdium prikladajú:

Skryť Vypnúť reklamu
 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • kópie koncoročných vysvedčení, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na prihláške strednou školou,
 • po absolvovaní maturitnej skúšky: overená kópia maturitného vysvedčenia.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania. Lekárske potvrdenie sa nevyžaduje.

V rámci kontinuálneho a rozširujúceho štúdia fakulta poskytuje záujemcom, ktorí majú ukončené VŠ štúdium (Mgr. stupeň) viaceré typy akreditovaného vzdelávania ako napríklad:

 • akreditované kurzy pre učiteľov;
 • rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry;
 • rozširujúce štúdium výchovy k občianstvu;
 • rigorózna skúška (získanie titulu PhDr., resp. PaedDr.);
 • doplňujúce pedagogické štúdium.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kandidát SPD na kancelára Olaf Scholz.

Voľby v Nemecku sa skončili. SPD tvrdí, že získala mandát na vládnutie.


a 5 ďalší 15 h
Podávanie vakcín vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Humennom.

Kedy sa už zbavíme celého tohto zlého sna?


Martin Pavelka 23. sep

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu