SME
Utorok, 21. marec, 2023 | Meniny má Blahoslav

Fakulta bezpečnostného inžinierstva - Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta pôsobí v systéme vysokoškolského vzdelávania už šesťdesiatpäť rokov a vybudovala si stabilnú pozíciu v profesionálnej bezpečnostnej komunite na Slovensku aj v zahraničí.

(Zdroj: Archív univerzity)

Poslaním fakulty je pripraviť vysokoškolsky vzdelaných bezpečnostných expertov, krízových manažérov, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek a odborníkov zaoberajúcich sa riadením procesov ochrany osôb a majetku.

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 30.04.2019


TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA: 12.06.2019
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 13.2.2019
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 20 €
SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY: elektronická prihláška
KONTAKT: studijne@fbi.uniza.sk, www.fbi.uniza.sk

Akreditované študijné programy

BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT (Bc., Ing., PhD.)
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKÚRY (Bc., Ing.)
KRÍZOVÝ MANAŽMENT (Bc., Ing., PhD.)
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY (Bc., Ing., PhD.)

SkryťVypnúť reklamu

Absolvent študijného programu „bezpečnostný manažment“ má znalosti v oblasti teórie a praxe ochrany osôb a majetku, je schopný analyzovať vonkajšie a vnútorné bezpečnostné prostredie a v rámci manažérstva rizika identifikovať, analyzovať a hodnotiť riziká a riešiť ich zmierňovanie. Na základe teoretických vedomostí v oblasti ochrany osôb a majetku rozvíja svoje intelektuálne spôsobilosti, praktické zručnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré mu umožnia samostatne pripravovať a realizovať odbornébezpečnostné projekty.

Absolvent študijného programu „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“ má vedomosti z teórie ochrany kritickej infraštruktúry s dôrazom na energetiku a dopravu. Dokáže navrhovať a uskutočňovať preventívne opatrenia, monitorovať a analyzovať vývoj rizikových a krízových činiteľov a pripraviť adekvátnu reakciu na vznikajúci krízový jav.

SkryťVypnúť reklamu

Absolvent študijného programu „krízový manažment“ dokáže identifikovať riziká a ohrozenia v prírodných spoločenských, hospodárskych a technologických procesoch, analyzovať ich a komplexne hodnotiť, ako aj navrhovať postupy a formy ich redukcie. Je schopný riadiť komplexnú odozvu na vzniknutú krízovú situáciu a uskutočňovať obnovu systémov po eliminovaní krízových činiteľov.

Absolvent študijného programu „záchranné služby“ má znalosti a schopnosti riadiť tímy záchranárov, prevziať zodpovednosť za ich činnosť, komplexne organizovať činnosť pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Dokáže posudzovať stavby a technologické zariadenia so zložitým riešením protipožiarnej bezpečnosti, má znalosti o taktických zásadách pri záchranných prácach a likvidácii požiarov.

SkryťVypnúť reklamu

Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania do 1. stupňa štúdia

1. Bez absolvovania písomných testov
a) budú prijatí uchádzačiz gymnázií, ktorí v každom z posledných dvoch rokov na strednej škole a z maturity, dosiahli priemer známokdo 1,7 (vrátane);

b) budú prijatí uchádzači z ostatných stredných škôl, ktorí v každom z posledných dvoch rokov na strednej škole a z maturity dosiahli priemer známok do 1,5 (vrátane);

c) budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO )zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil 60 a viac;

d) budú prijatí uchádzači, ktorí boli úspešnými riešiteľmi(umiestnili sa do 5. miesta) predmetových olympiád a súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni uznaných MŠVV a ŠSR a UNIZA.

SkryťVypnúť reklamu

Na prijatie uchádzača bez písomných testov stačí splnenie jednej z vyššie uvedených podmienok.

2. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez výberového konania, absolvujú písomné testy zo všeobecných vedomostí.
Test zo všeobecných vedomostí overuje základné predpoklady a schopnosti, ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium. Test obsahuje kvantitatívnu časť (jednoduché matematické slovné úlohy, analytické a logické myslenie, úsudok, vyvodzovanie), verbálnu časť (schopnosť analyzovať jazykové prostriedky slovenského jazyka z hľadiska ich gramatických, lexikálnych a štylistických vlastností, význam a forma v slovnej zásobe) a všeobecný spoločenský prehľad (orientácia v aktuálnych domácich i zahraničných udalostiach).

Ďalšie fakty o fakulte

ŠTUDIJNÉ POBYTY/STÁŽE A SPOLUPRÁCA S PRAXOU
Fakulta spolupracuje s takmer 30 zahraničnými univerzitami a množstvom spoločností, kde môžu študenti absolvovať časť svojho štúdia, získať nové vedomosti, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a nadobudnúť prax.

SkryťVypnúť reklamu

MOŽNOSTI ZÍSKANIA ŠTIPENDIÍ
Fakulta poskytuje prospechové štipendium študentom s najlepšími študijnými výsledkami a mimoriadne motivačné štipendiá pre študentov za vypracovanie a obhajobu súťažnej práce vo fakultnom kole študentskej vedeckej a odbornej činnosti alebo za úspešnú reprezentáciu fakulty na športových alebo kultúrnych podujatiach.

PLES ŠTUDENTOV FBI UNIZA
Veľmi obľúbenou spoločenskou udalosťou je ples študentov FBI UNIZA, kde sa každoročne stretáva pedagogický zbor so svojimi študentmi i absolventmi, ktorí radi spomínajú na svoju Alma Mater.

KURZY A ŠKOLENIA
Fakulta ponúka študentom v spolupráci s externými firmami možnosť absolvovať základnú odbornú prípravu bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, kurzy zdravotníckej prípravy, osvedčenie ADR, RID a v prípade úspešného ukončenia získať certifikát a túto činnosť po skončení štúdia vykonávať.

SkryťVypnúť reklamu

ŠPORTOVÉ A VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE
Študenti reprezentujú fakultu na súťažiach v hasičskom športe, na súťažiach zdravotníckych záchranárov, streleckých súťažiach a ďalších športových aktivitách. Študenti fakulty žnú úspechy aj vo vedecko-výskumnej činnosti, za ktorú viacerí získali Cenu literárneho fondu MŠVV a ŠSR.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Warren Buffett má so záchranou bánk pomerne bohaté skúsenosti.

Legendárny investor Warren Buffett v minulosti ukázal, že banky dokáže vytiahnuť z existenčných problémov.


6 h
Dušan Kováčik na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici.

Proces bude pokračovať v máji. Sudca o svedkoch ešte nerozhodol.


1 h
Zuzana Kepplová.

Táto kampaň bude pripomínať nedeľný obed v bežnej domácnosti.


4 h
Víťazný projekt výtvarno-architektonickej súťaže na pamätník autorskej trojice Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček.

Na pozemku bude naklonená záhrada.


3 h
SkryťZatvoriť reklamu