SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Žilinská univerzita v Žiline

Základným poslaním Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti prevádzky a technológie dopravy a spojov, ekonomiky a riadenia podnikov rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií, dopravných služieb a logistiky, ekonomiky a riadenia podniku ako ekonomického, finančného, sociálneho a právneho systému.

Orientáciou na rezort dopravy a spojov si fakulta vybudovala významné postavenie ako jediná inštitúcia tohto zamerania na Slovensku. V študijných programoch akreditovaného trojstupňového univerzitného vzdelávania fakulta vychováva expertov, ktorí sú schopní navrhovať, riadiť a rozvíjať dopravné, prepravné a spojové systémy a technológie, ako aj prevádzkové a ekonomické podnikové činnosti.

Základné informácie:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je z pohľadu počtu študentov a zamestnancov najväčšou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá úspešne prešla komplexnou akreditáciou a umiestnila sa na poprednom mieste medzi univerzitami v SR.

Fakulta zabezpečuje výchovu mladej generácie, vedeckovýskumnú činnosť a prípravu odborníkov pre prax formou jedinečných študijných programov, v ktorých má fakulta na Slovensku, ale aj v ČR dlhodobú a bezkonkurenčnú tradíciu. Fakulta každoročne sleduje uplatnenie svojich absolventov v praxi. Väčšina absolventov nachádza uplatnenie v odbore.

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.

V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých špičkových európskych univerzít v rámci programu ERASMUS+ ale aj iných štipendijných programov.

Ubytovanie študentov zabezpečujú moderné rekonštruované ubytovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou univerzity.

Priestor pre študentov

V rámci štúdia sa môžu študenti zapájať do rôznych športových, kultúrnych, informačných a iných záujmových aktivít v mnohých univerzitných zariadeniach, združeniach, kluboch a študentských organizáciách.

Pred nástupom na štúdium študent získa svoj medzinárodný preukaz študenta ISIC – jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentskýc hzliav doma i v zahraničí

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
1. KOLO
do 30.4.2019 na bakalárske štúdium
do 31.3.2019 na inžinierske štúdium

2. KOLO
do 6.8.2019 na bakalárske štúdium
do 6.8.2019 na inžinierske štúdium

POPLATKY
Štandardná dĺžka – bezplatné denné štúdium
Nadštandardné dlhšie štúdium - podľa vysokoškolského zákona
Poplatok za prijímacie konanie – 30 €

KONTAKT
fpedas.uniza.sk

Prečo FPEDAS

Študijné programy v jednotlivých študijných odboroch sú zamerané predovšetkým na sektor služieb a dávajú predpoklady pre uplatnenie v doprave, dopravných a poštových službách, elektronickom obchode a podnikaní.

Štúdium ekonomiky a manažmentu podniku pripravuje študenta na uplatnenie v prostredí ekonomického, finančného a sociálneho systému spoločnosti.

Absolvent na úrovni bakalárskeho vzdelania daného študijného odboru je pripravený riešiť problémy rutinného charakteru na strednej úrovni riadenia príslušných podnikov a organizácií.

Inžinier je vybavený skúsenosťami rozvíjajúcimi invenčné myslenie, ktoré uplatní aj v profesionálnej kariére na vrcholových manažérskych funkciách alebo pri hľadaní nových postupov, technológií a novátorských riešení. Doktorandské štúdium pripravuje na výskumné a vývojové aktivity v oblasti špecifikovanej študijným programom, absolvent je spôsobilý vedeckej práce v danej oblasti.

Akreditované študijné programy

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Cestná doprava, Železničná doprava, letecká doprava, Profesionálny pilot, Vodná doprava, Poštové technológie a služby, Zasielateľstvo a logistika, Ekonomika a manažment podniku, Elektronický obchod a manažment

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Cestná doprava, Železničná doprava, Letecká doprava, Technológia údržby lietadiel, Vodná doprava, Poštové inžinierstvo, Zasielateľstvo a logistika, Ekonomika a manažment podniku, Elektronický obchod a manažment

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Dopravná technika a technológia, Poštové technológie, Dopravné služby, Ekonomika a manažment podniku, Ekonomika dopravy, spojov a služieb

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia