SME
Piatok, 27. január, 2023 | Meniny má Bohuš

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry.

Jedna z najlepších univerzít na Slovensku - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, poskytujúcou relevantné vysokoškolské vzdelávanie už vyše 60 rokov.

Univerzita je víťazom Národnej ceny za kvalitu a podľa medzinárodných hodnotení dlhodobo patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. Z hľadiska svojej aktuálnej ponuky štúdia UKF predstavuje druhú najrozmanitejšiu slovenskú univerzitu. Ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách.

SkryťVypnúť reklamu

Aktuálne má akreditovaných viac ako 370 študijných programov v dennej i externej forme štúdia v 21 študijných odboroch. Mimoriadnu pozornosť venuje príprave učiteľov pre všetky stupne vzdelávacieho systému. Vzhľadom na úspešnosť v akreditačných procesoch UKF otvára aj nové študijné programy - špeciálnu pedagogiku, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania a program vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce.

Dôležité termíny

UNIVERZITNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Všetky fakulty ONLINE - 17. 2. 2022
Podrobný program DOD UKF nájdete na www.ukf.sk

Uzávierka 1. kola pre prijímanie prihlášok
Bakalárske štúdium do 31. marca 2022
Magisterské štúdium do 30. apríla 2022
Doktorandské štúdium do 31. mája 2022

Prihlasovanie na štúdium:

 • elektronická prihláška
  (v Akademickom informačnom systéme AIS2)
 • papierová prihláška

Prečo študovať na UKF V Nitre?
- Sme AAA

Sme Atraktívni

SkryťVypnúť reklamu

• Ako moderná inštitúcia ponúkame atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.

• Vzhľadom na svoju viac ako 60-ročnú tradíciu v oblasti učiteľského vzdelávania venujeme mimoriadnu pozornosť neustálemu zlepšovaniu učiteľských programov – v súčasnosti ponúkame najširšiu paletu učiteľských študijných programov s vysokým rozsahom praktickej prípravy, ktorá je na úrovni európskeho štandardu.

• V rámci učiteľského štúdia ponúkame jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.

• Vzdelávanie uskutočňujeme pod vedením významných, medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov.

• Sme víťazom Národnej ceny za kvalitu.

• Sme jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic Performance RAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging European and Central Asia/).

• Pracovisko univerzity je držiteľom certifikátu European Master’s in Translation, ktorý mu udelila Európska komisia ako jedinej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku.

• Na univerzite sídli ECL – Národné skúšobné centrum pre certifikáciu moderných jazykov.

• Fakulty univerzity ponúkajú možnosť získať duálny diplom vo vybraných programoch v spolupráci s renomovanými zahraničnými univerzitami.

SkryťVypnúť reklamu

Sme Aktuálni v ponuke a organizácii vzdelávania a podpore študentskej diverzity:

• Máme kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.

• Ponúkame širokú škálu výberových predmetov, ktorými si študent môže doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.

• Intenzívne rozširujeme možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.

• Poskytujeme podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Sme Akční

• Neustále rozvíjame a inovujeme informačné technológie.

• Budujeme moderné vzdelávacie a výskumné priestory.

• Modernizujeme ubytovacie priestory študentských domovov univerzity.

• Podporujeme voľnočasové aktivity študentov, rozširujeme možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.

SkryťVypnúť reklamu

Čo môžete na UKF študovať?

DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - AKADEMICKÝ ROK 2022/2023:


FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED A INFORMATIKY

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • aplikovaná informatika
 • biológia
 • fyzika
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • biológia v kombinácii
 • ekológia v kombinácii
 • fyzika v kombinácii
 • geografia v kombinácii
 • chémia v kombinácii
 • matematika v kombinácii
 • informatika v kombinácii
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii

  FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • ošetrovateľstvo
 • psychológia
 • sociálna práca
 • urgentná zdravotná starostlivosť

FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • regionálny cestovný ruch
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • predškolská a elementárna pedagogika
  s vyuč. jazykom maďarským
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský
  jazyk a kultúra v kombinácii


UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

SkryťVypnúť reklamu
 • maďarský jazyk a literatúra v kombinácii

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • anglistika
 • aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • archeológia
 • editorstvo a vydavateľská prax
 • estetika
 • etnológia
 • filozofia
 • história
 • kulturológia
 • marketingová komunikácia a reklama
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
 • politológia
 • riadenie kultúry a turizmu
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
 • žurnalistika

MEDZIODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • história – archeológia
 • história – filozofia
 • politológia – filozofia
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – filozofia
 • žurnalistika – história

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:

štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch
z nasledovných jazykov:

 • anglický jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

SkryťVypnúť reklamu

štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch
z nasledovných jazykov:

 • anglický jazyk a literatúra v kombinácii
 • nemecký jazyk a literatúra v kombinácii
 • ruský jazyk a literatúra v kombinácii
 • španielsky jazyk a literatúra v kombinácii
 • estetická výchova v kombinácii
 • etická výchova v kombinácii
 • história v kombinácii
 • náboženská výchova v kombinácii
 • slovenský jazyk a literatúra v kombinácii
 • výchova k občianstvu v kombinácii

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce - NOVÝ
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania - NOVÝ
 • šport a rekreácia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo hudobného umenia
 • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo praktickej prípravy
 • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
 • učiteľstvo psychológie v kombinácii
 • učiteľstvo techniky v kombinácii
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
 • výtvarná edukácia

Bližšie informácie o ponuke magisterských a doktorandských študijných programov v dennej i externej forme, či o možnostiach ďalšieho rozširujúceho štúdia sú na webových stránkach jednotlivých fakúlt:
www.fpvai.ukf.sk, www.fsvaz.ukf.sk, www.fss.ukf.sk, www.ff.ukf.sk a www.pf.ukf.sk

SkryťVypnúť reklamu

Nitra - mesto študentov

- univerzita sídli v krásnej starobylej Nitre, vysokoškolský život je teda prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života, v tomto akademickom roku na UKF v Nitre študuje 6 872 študentov

Pestrý študentský život

- univerzita podporuje kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne sa organizujú populárne akcie ako Študentské univerzitné dni, Októberfest alebo Imatrikulačný ples
- študent sa môže stať členom univerzitných združení a klubov – využiť voľný čas a prejaviť svoj talent a schopnosti napríklad v Študentskom parlamente, Akademickom speváckom zbore, študentskom divadle VYDI alebo v študentskom časopise Občas nečas
- dôležité miesto zastávajú na univerzite športové kluby - Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra, Taekwon-Do UKF Nitra, hokejový tím UKF Philosophers Nitra
- univerzita ponúka možnosti, kde si môže študent zašportovať - univerzitný bazén alebo fit štúdio

SkryťVypnúť reklamu

Moderné priestory

- univerzita rekonštruuje vzdelávacie, študijné, výskumné i ubytovacie priestory v atraktívnych lokalitách mesta, k existujúcim ubytovacím možnostiam pribudol v tomto akademickom roku nový moderný Študentský domov Brezový háj

Vaša potreba, naša pomoc

- ak má študent problém a potrebuje poradiť, obrátiť sa môže online na našich odborníkov v Študentskom centre (duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo
a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami)

Ďalšie benefity

- kvalitný systém prezenčného i online vzdelávania
- vysoká uplatniteľnosť na trhu práce
- atraktívne projekty zapájajúce študentov, cvičných učiteľov a odborníkov z praxe
- v rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje univerzita aj
vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku
- univerzita nezabúda ani na deti či marginalizované skupiny - školáci majú možnosť absolvovať na UKF Nitriansku letnú univerzitu, IT akadémiu či fyzikálne tábory, a pre ľudí so špecifickými potrebami zo zariadení sociálnych služieb organizujú zamestnanci tzv. XXL akadémiu

SkryťVypnúť reklamu

Úspešní absolventi

- medzi našich absolventov patria napríklad herec, režisér, autor hier a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, spisovateľ Michal Hvorecký, režisérka Mariana Čengel Solčanská, atlét, majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Kreatív Klasov Mária Kóšová, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, herečky a speváčky Kristína Mečko, Alena Pajtinková, speváčka Nika Karch a mnohí ďalší.

Získaj vzdelanie akceptované v zahraničí!

KONTAKTY:
www.ukf.sk
Facebook
Instagram

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Vľavo za Mikulášom Dzurindom stojí Ľuboš Schwarzbacher.

Ľuboš Schwarzbacher má komunikačnú agentúru, bol hovorcom na rezorte zahraničia.


5 h
Slovenský cyklista Peter Sagan.

Peter Sagan po tejto sezóne skončí s cestnou cyklistikou.


3 h
Zásah záchranárov po streľbe v Jeruzaleme.

V Dženíne vyrastajú noví militanti. Neboja sa bojovať ani zomrieť.


1 h
Mikuláš Dzurinda predstavuje svoj projekt Modrej koalície

Či povedie Dzurinda Modrú koalíciu, opäť jasne nevylúčil.


5 h
SkryťZatvoriť reklamu