SME
Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Je atraktívna, aktuálna, akčná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry, Slovenska a Európy - Konštantína Filozofa (svätého Cyrila).

Univerzita je atraktívna, aktuálna, akčná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou. Je víťaz Národnej ceny za kvalitu a podľa medzinárodných hodnotení dlhodobo patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku.

UKF v Nitre ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity v širokom spektre študijných odborov.

Skryť Vypnúť reklamu

Dôležité termíny

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 13. február 2020

Uzávierka 1. kola pre prijímanie prihlášok
Bakalárske štúdium do 31. marca 2020
Magisterské štúdium do 30. apríla 2020
Doktorandské štúdium do 31. mája 2020

Termín konania prijímacích skúšok:
Bakalárske štúdium:
Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva - 14. - 17. 4. 2020
Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta
stredoeurópskych štúdií a Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva - 8. - 19. 6. 2020
Magisterské štúdium:
Všetky fakulty - 8. - 12. 6. 2020
Doktorandské štúdium:
Všetky fakulty - 29. 6. - 3. 7. 2020

Prihlasovanie na štúdium:

 • elektronická prihláška
  (v Akademickom informačnom systéme AIS2)
 • papierová prihláška

Prečo študovať na UKF V Nitre?

Sme AAA

Sme Atraktívni

 • Univerzita ako moderná inštitúcia ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.
 • Univerzita v rámci učiteľského štúdia ponúka jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.
 • Univerzita zabezpečuje široký rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach, buduje sieť univerzitných cvičných škôl.
 • Vzdelávanie sa uskutočňuje pod vedením významných medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov.
 • Univerzita je víťaz Národnej ceny za kvalitu 2017.
 • UKF je jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic PerformanceURAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging Europeanand Central Asia/).

Sme Aktuálni v ponuke a organizácii vzdelávaniaa podpore študentskej diverzity.

Skryť Vypnúť reklamu
 • Univerzita má kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Univerzita ponúka širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môže študent doplniť a rozšíriť svojštudijný plán.
 • Univerzita rozširuje možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumnýcha mobilitných programov.
 • Univerzita poskytuje podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Sme Akční

 • Univerzita neustále rozvíja informačné technológie.
 • Univerzita buduje moderné vzdelávacie a výskumné priestory.
 • Univerzita modernizuje ubytovacie priestory študentských domovov univerzity.
 • Univerzita podporuje voľnočasové aktivity študentov, rozširuje možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.

Čo môžete na UKF študovať?

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

Skryť Vypnúť reklamu

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • aplikovaná informatika
 • biológia
 • environmentalistika
 • environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
 • fyzika
 • fyzika materiálov
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 • teória vyučovania fyziky
 • teória vyučovania chémie
 • teória vyučovania informatiky
 • teória vyučovania matematiky
 • molekulárna biológia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • biológia v kombinácii
 • ekológia v kombinácii
 • fyzika v kombinácii
 • geografia v kombinácii
 • chémia v kombinácii
 • matematika v kombinácii
 • informatika v kombinácii
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná sociálna práca
 • ošetrovateľstvo
 • psychológia
 • sociálna práca
 • sociálne služby a poradenstvo
 • urgentná zdravotná starostlivosť
 • pedagogická, poradenská a školská psychológia

FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ

Skryť Vypnúť reklamu

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • hungarológia
 • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • maďarský jazyk v bilingválnej a administratívnej komunikácii
 • manažment regionálneho cestovného ruchu
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
 • regionálny cestovný ruch
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • ugrofínske štúdiá
 • teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • maďarský jazyk a literatúra v kombinácii
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

FILOZOFICKÁ FAKULTA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • anglistika
 • anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • aplikovaná etika – etika profesijných činností
 • aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
 • archeológia
 • digitálna marketingová komunikácia
 • editorstvo a vydavateľská prax
 • estetika
 • etika
 • etnológia
 • euroázijské štúdiá
 • filozofia
 • história
 • hudobná a tanečná folkloristika
 • kulturológia
 • lingvodidaktika
 • marketingová komunikácia a reklama
 • masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
 • muzeológia
 • muzeológia a kultúrne dedičstvo
 • nemčina v hospodárskej praxi
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
 • politológia
 • riadenie kultúry a turizmu
 • románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
 • sociológia
 • taliansky jazyk a kultúra
 • východoslovenské jazyky a kultúry
 • žurnalistika
 • národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
 • slavistika – slovanské jazyky
 • slovenské dejiny
 • slovenský jazyk a literatúra
 • teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

MEDZIODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Skryť Vypnúť reklamu
 • etnológia – muzeológia
 • história – archeológia
 • politológia – filozofia
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá
 • sociológia – anglistika
 • žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:

Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov:

 • anglický jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra
 • translatológia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • anglický jazyk a literatúra
 • francúzsky jazyk a literatúra
 • nemecký jazyk a literatúra
 • ruský jazyk a literatúra
 • španielsky jazyk a literatúra
 • taliansky jazyk a literatúra
 • estetická výchova
 • etická výchova
 • história
 • náboženská výchova
 • slovenský jazyk a literatúra
 • výchova k občianstvu

PEDAGOGICKÁ FAKULTA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Skryť Vypnúť reklamu
 • andragogika
 • anglický jazyk a kultúra
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • hudba a zvukový dizajn
 • manažment vzdelávania a verejnej správy
 • pedagogika a vychovávateľstvo
 • pedagogika
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • šport a rekreácia
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
 • didaktika technických predmetov
 • didaktika anglického jazyka a literatúry
 • športová edukológia
 • výtvarná edukácia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo hudobného umenia
 • učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
 • učiteľstvo praktickej prípravy
 • učiteľstvo techniky
 • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
 • učiteľstvo psychológie v kombinácii
 • učiteľstvo techniky v kombinácii
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Nitra - mesto študentov

 • univerzita sídli v krásnej starobylej Nitre, vysokoškolský život je teda prienikom

historických tradícií a moderných trendov súčasného života

Skryť Vypnúť reklamu

Pestrý študentský život

- univerzita podporuje kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne sa organizujú populárne akcie ako Študentské univerzitné dni, Októberfest alebo Imatrikulačný ples

- študent sa môže stať členom univerzitných združení a klubov – využiť voľný čas a prejaviť svoj talent napríklad vo Folklórnom súbore Ponitran, Študentskom parlamente, Akademickom speváckom zbore, študentskom divadle VYDI alebo v študentskom časopise Občas nečas

- dôležité miesto zastávajú na univerzite športové kluby - Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra, Taekwon-Do UKF Nitra, hokejový tím UKF Philosophers Nitra

- univerzita ponúka možnosti, kde si môže študent zašportovať - univerzitný bazén alebo fit štúdio

Moderné priestory

- rekonštruujeme vzdelávacie, študijné, výskumné, ubytovacie priestory v atraktívnych lokalitách mesta

Skryť Vypnúť reklamu

Vaša potreba, naša pomoc

- ak máš problém a potrebuješ poradiť, obrátiť sa môžeš na našich odborníkov
v Študentskom centre (duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami)

Ďalšie benefity

- vysoká uplatniteľnosť na trhu práce

- atraktívne projekty zapájajúce študentov, cvičných učiteľov a odborníkov z praxe

- v rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje univerzita aj
vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku

- univerzita nezabúda ani na deti či marginalizované skupiny - školáci majú každý
rok možnosť absolvovať na UKF Nitriansku letnú univerzitu, IT akadémiu či fyzikálne tábory, a pre ľudí so špecifickými potrebami zo zariadení sociálnych služieb organizujú zamestnanci tzv. XXL akadémiu

Skryť Vypnúť reklamu

Úspešní absolventi

- medzi našich absolventov patria napríklad herec, režisér, autor hier a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, spisovateľ Michal Hvorecký, režisérka Mariana Čengel Solčanská, atlét, majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Kreatív Klasov Mária Kóšová, herečky a speváčky Kristína Mečko, Alena Pajtinková, speváčka Nika Karch, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár a mnohí ďalší

Získaj vzdelanie akceptované v zahraničí!

KONTAKTY:
www.ukf.sk
Facebook
Instagram

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Starostlivosť o pacientov s ochorením Covid-19 na OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici v Galante.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 238-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 4 260 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

5 h
Petra Vlhová ide obrovský slalom.

Sledujte online prenos s nami.

4 h
Rusko si vybralo tvrdú silu.

Protesty spája pieseň a pocit beznádeje.

20 h

Neprehliadnite tiež

Tí, čo budú chcieť študovať o rok vo Veľkej Británii, budú musieť siahnuť hlboko do peňaženiek.

Štúdium v Británii bude po brexite drahé

30. dec
Ekonomická univerzita v Bratislave

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie.

13. nov
Ilustračné foto

Podpísať sa dá elektronicky

10. nov
Študenti medicíny mali viacero možností, ako pomáhať. Časť z nich pomáhala napríklad počas celoplošného testovania na odberných miestach.

Pomáhali hlavne s testovaním

10. nov