SME
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry, Slovenska a Európy - Konštantína Filozofa (svätého Cyrila)..

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry, Slovenska a Európy - Konštantína Filozofa (svätého Cyrila).

Univerzita je atraktívna, aktuálna, akčná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou. Je víťaz Národnej ceny za kvalitu a podľa medzinárodných hodnotení dlhodobo patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku.

UKF v Nitre ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity v širokom spektre študijných odborov.

Skryť Vypnúť reklamu

Dôležité termíny

Uzávierka 1. kola pre prijímanie prihlášok
Bakalárske štúdium do 31. marca 2021
Magisterské štúdium do 30. apríla 2021
Doktorandské štúdium do 31. mája 2021

Prihlasovanie na štúdium:

 • elektronická prihláška
  (v Akademickom informačnom systéme AIS2)
 • papierová prihláška

Prečo študovať na UKF V Nitre?
- Sme AAA

Sme Atraktívni

• Ako moderná inštitúcia ponúkame atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.

• V rámci učiteľského štúdia ponúkame jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.

• Zabezpečujeme najširší rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach, budujeme sieť univerzitných cvičných škôl.

• Vzdelávanie uskutočňujeme pod vedením významných, medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov.

• Sme víťazom Národnej ceny za kvalitu.

• Naša univerzita je jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic Performance RAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging European and Central Asia/).

• Pracovisko univerzity je držiteľom certifikátu European Master’s in Translation, ktorý mu udelila Európska komisia ako jedinej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku.

• Na našej univerzite sídli ECL – Národné skúšobné centrum pre certifikáciu moderných jazykov.

• Na svojich fakultách ponúkame možnosť získať duálny diplom vo vybraných programoch v spolupráci s renomovanými zahraničnými univerzitami.

Skryť Vypnúť reklamu

Sme Aktuálni

• Aktualizujeme ponuku a organizáciu vzdelávania, podporujeme študentskú diverzitu.

• Máme kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.

• Ponúkame širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môže študent doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.

• Intenzívne rozširujeme možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.

• Poskytujeme podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Sme Akční

• Aktualizujeme ponuku a organizáciu vzdelávania, podporujeme študentskú diverzitu.

• Máme kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.

• Ponúkame širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môže študent doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.

Skryť Vypnúť reklamu

• Intenzívne rozširujeme možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.

• Poskytujeme podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Čo môžete na UKF študovať?

DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - AKADEMICKÝ ROK 2021/2022:


FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • aplikovaná informatika
 • biológia
 • fyzika
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • biológia v kombinácii
 • ekológia v kombinácii
 • fyzika v kombinácii
 • geografia v kombinácii
 • chémia v kombinácii
 • matematika v kombinácii
 • informatika v kombinácii
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii

  * Učiteľské študijné programy v dennej forme sú tvorené ako dvojpredmetové
  štúdium. Uchádzač si vyberie kombináciu z vyššie uvedených predmetov,
  alebo ľubovoľnú kombináciu z ponuky ďalších fakúlt (prírodovedný predmet +
  predmet z ponuky Filozofickej fakulty UKF, Pedagogickej fakulty UKF, resp.
  Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF).

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

Skryť Vypnúť reklamu

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • ošetrovateľstvo
 • psychológia
 • sociálna práca
 • sociálne služby a poradenstvo
 • aplikovaná sociálna práca
 • pedagogická, poradenská a školská psychológia

FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • maďarsko-slovenský bilingválny
  mediátor
 • maďarský jazyk v bilingválnej a administratívnej komunikácii
 • regionálny cestovný ruch
 • manažment regionálneho cestovného ruchu
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
 • teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

  UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • maďarský jazyk a literatúra

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Skryť Vypnúť reklamu
 • anglistika
 • aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce
 • archeológia
 • editorstvo a vydavateľská prax
 • estetika
 • etnológia
 • filozofia
 • história
 • kulturológia
 • marketingová komunikácia a reklama
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
 • riadenie kultúry a turizmu
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
 • sociológia
 • žurnalistika

MEDZIODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • história – archeológia
 • história – filozofia
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – filozofia
 • sociológia – anglistika
 • žurnalistika – história

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:

štúdium sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov:

 • anglický jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Skryť Vypnúť reklamu

uchádzač si vyberie kombináciu dvoch z nižšie uvedených predmetov:

 • anglický jazyk a literatúra
 • nemecký jazyk a literatúra
 • ruský jazyk a literatúra
 • španielsky jazyk a literatúra
 • taliansky jazyk a literatúra
 • estetická výchova
 • etická výchova
 • história
 • náboženská výchova
 • slovenský jazyk a literatúra
 • výchova k občianstvu

* Učiteľské študijné programy v dennej forme sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Uchádzač si vyberie kombináciu predmetov uvedených vyššie alebo ľubovoľnú kombináciu z ponuky ďalších fakúlt.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • andragogika
 • hudba a zvukový dizajn
 • pedagogika a vychovávateľstvo
 • pedagogika
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • šport a rekreácia
 • pedagogika hudobného a hudobno - dramatického umenia
 • didaktika technických predmetov
 • didaktika anglického jazyka a literatúry
 • športová edukológia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Skryť Vypnúť reklamu
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo hudobného umenia
 • učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
 • učiteľstvo praktickej prípravy
 • výtvarná edukácia
 • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
 • učiteľstvo psychológie v kombinácii
 • učiteľstvo techniky v kombinácii
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bližšie informácie o ponuke magisterských študijných programov a doktorandských študijných programov v dennej i externej forme či o možnostiach ďalšieho rozširujúceho štúdia sú na webových stránkach jednotlivých fakúlt: www.fpv.ukf.sk, www.fsvaz.ukf.sk, www.fss.ukf.sk, www.ff.ukf.sk

Nitra - mesto študentov

- univerzita sídli v krásnej starobylej Nitre, vysokoškolský život je teda prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života

Skryť Vypnúť reklamu

Aktuálny systém vzdelávania

- popri prezenčnej výučbe sme plne prispôsobení aj na online výučbu, v rámci ktorej prebiehajú semináre, prednášky, konzultácie, skúšky, v končiacich ročníkoch záverečné skúšky i obhajoby záverečných prác

Moderné priestory

- neustále skvalitňujeme a modernizujeme vzdelávacie, študijné, výskumné, ubytovacie priestory v atraktívnych lokalitách mesta

Pestrý študentský život

 • podporujeme kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne sa organizujú populárne akcie ako Študentské univerzitné dni, Októberfest alebo Imatrikulačný ples
 • študent sa môže stať členom univerzitných združení a klubov – využiť voľný čas a prejaviť svoj talent napríklad vo Folklórnom súbore Ponitran, Študentskom parlamente, Akademickom speváckom zbore, študentskom divadle VYDI alebo v študentskom časopise Občas nečas
 • dôležité miesto zastávajú na univerzite športové kluby - Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra, Taekwon-Do UKF Nitra, hokejový tím UKF Philosophers Nitra
 • ponúkame možnosti, kde si môže študent zašportovať - univerzitný bazén alebo fit štúdio

Vaša potreba, naša pomoc

 • ak máte problém a potrebujete poradiť, obrátiť sa môžete na našich odborníkov v Študentskom centre, ktoré poskytuje duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami

Ďalšie benefity

 • vysoká uplatniteľnosť na trhu práce
 • atraktívne projekty zapájajúce študentov, cvičných učiteľov a odborníkov z praxe
 • v rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje univerzita aj vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku
 • nezabúdame ani na deti či marginalizované skupiny - školáci majú každý rok možnosť absolvovať na UKF Nitriansku letnú univerzitu, IT akadémiu či fyzikálne tábory, a pre ľudí so špecifickými potrebami zo zariadení sociálnych služieb organizujú zamestnanci tzv. XXL akadémiu

Úspešní absolventi

 • medzi našich absolventov patria napríklad herec, režisér, autor hier a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, spisovateľ Michal Hvorecký, režisérka Mariana Čengel Solčanská, atlét, majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Kreatív Klasov Mária Kóšová, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár, herečky a speváčky Kristína Mečko, Alena Pajtinková, speváčka kapely Rednex Nika Karch a mnohí ďalší

Skryť Vypnúť reklamu

Získaj vzdelanie akceptované v zahraničí!

KONTAKTY:
www.ukf.sk
Facebook
Instagram

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Čínska developerská spoločnosť Evergrande.

Svet straší kolaps gigantickej čínskej firmy.


6 h
Po kedysi dominantnej záchranke Falck získala v tendri z roku 2019 najviac pozemných staníc záchranka LSE - Life Star Emergency.

Inšpektorát práce jej udelil pokutu 23-tisíc eur.


2 h
Rozhovory ZKH: Milan Krajniak.

Krajniak kritizuje aj ministra Mikulca.


a 1 ďalší 6 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu