SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Je atraktívna, aktuálna, akčná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou.

Je víťaz Národnej ceny za kvalitu 2017 a dlhodobo patrí podľa medzinárodných hodnotení medzi päť najlepších vysokých škôl na Slovensku. Univerzita ako moderná inštitúcia ponúka atraktívne bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.

Dôležité termíny

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 21. február 2019

Termín podania prihlášky:
Bakalárske štúdium do 31. marca 2019
Magisterské štúdium do 30. apríla 2019
Doktorandské štúdium do 31. mája 2019

Prijímacie skúšky:
Bc./Mgr. 10. – 14. júna 2019
PhD. 27. júna – 7. júla 2019

Prihlasovanie na štúdium:

 • elektronická prihláška (v Akademickom informačnom systéme alebo na Portáli VŠ)
 • papierová prihláška

Prečo študovať na UKF V Nitre?

Sme AAA

Sme Atraktívni

 • Univerzita ako moderná inštitúcia ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.
 • Univerzita v rámci učiteľského štúdia ponúka jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.
 • Univerzita zabezpečuje široký rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach, buduje sieť univerzitných cvičných škôl.
 • Vzdelávanie sa uskutočňuje pod vedením významných medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov.
 • Univerzita je víťaz Národnej ceny za kvalitu 2017.
 • UKF je jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic PerformanceURAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging Europeanand Central Asia/).

Sme Aktuálni v ponuke a organizácii vzdelávaniaa podpore študentskej diverzity.

 • Univerzita má kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Univerzita ponúka širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môže študent doplniť a rozšíriť svojštudijný plán.
 • Univerzita rozširuje možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumnýcha mobilitných programov.
 • Univerzita poskytuje podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Sme Akční

 • Univerzita neustále rozvíja informačné technológie.
 • Univerzita buduje moderné vzdelávacie a výskumné priestory.
 • Univerzita modernizuje ubytovacie priestory študentských domovov univerzity.
 • Univerzita podporuje voľnočasové aktivity študentov, rozširuje možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.

Čo môžete na UKF študovať?

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
aplikovaná ekológia a environmentalistika
aplikovaná informatika
biológia
environmentalistika
fyzika
fyzika materiálov
geografia v regionálnom rozvoji
matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
technická mineralógia – gemológia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
biológia v kombinácii
ekológia v kombinácii
fyzika v kombinácii
geografia v kombinácii
chémia v kombinácii
matematika v kombinácii
informatika v kombinácii
odborné ekonomické predmety v kombinácii

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
aplikovaná sociálna práca
ošetrovateľstvo
psychológia
sociálna práca
sociálne služby a poradenstvo
urgentná zdravotná starostlivosť

FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
hungarológia
maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
maďarský jazyk v bilingválnej a administratívnej komunikácii
manažment regionálneho cestovného ruchu
regionálny cestovný ruch
stredoeurópske areálové štúdiá
ugrofínske štúdiá

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:
maďarský jazyk a kultúra v kombinácii

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
maďarský jazyk a literatúra
v kombinácii učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
anglistika
anglický jazyk v odbornej komunikácii
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
archeológia
digitálna marketingová komunikácia
editorstvo a vydavateľská prax
estetika
etika
etnológia
euroázijské štúdiá
filozofia
história
hudobná a tanečná folkloristika
kulturológia
marketingová komunikácia a reklama
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
muzeológia
nemčina v hospodárskej praxi
politológia
riadenie kultúry a turizmu
románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
sociológia
taliansky jazyk a kultúra
východoslovenské jazyky a kultúry
žurnalistika

MEDZIODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
etnológia – muzeológia
história – archeológia
politológia – filozofia
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá
sociológia – anglistika
žurnalistika - nemčina v hospodárskejpraxi

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:
štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov
anglický jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
anglický jazyk a literatúra v kombinácii
francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii
nemecký jazyk a literatúra v kombinácii
ruský jazyk a literatúra v kombinácii
španielsky jazyk a literatúra v kombinácii
taliansky jazyk a literatúra v kombinácii
estetická výchova v kombinácii
etická výchova v kombinácii
história v kombinácii
náboženská výchova v kombinácii
slovenský jazyk a literatúra v kombinácii
výchova k občianstvu v kombinácii

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
andragogika
anglický jazyk a kultúra
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
hudba a zvukový dizajn
pedagogika a vychovávateľstvo
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
šport a rekreácia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo hudobného umenia
učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
učiteľstvo praktickej prípravy
učiteľstvo techniky
učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
učiteľstvo psychológie v kombinácii
učiteľstvo techniky v kombinácii
učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Učiteľské a prekladateľské študijné programy v kombinácii je možné voľne kombinovať aj medzifakultne.

Mesto študentov Nitra

 • sídlime v krásnej starobylej Nitre, vysokoškolský život je teda prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života

Pestrý študentský život

 • podporujeme kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne organizujeme populárne akcie ako študentské univerzitné dni, Októberfest alebo Imatrikulačný ples
 • široké možnosti stať sa členom univerzitných združení a klubov – možnosť využiť svoj voľný čas a prejaviť talent napríklad vo Folklórnom súbore Ponitran, Študentskom parlamente, Akademickom speváckom zbore, študentskom divadle VYDI alebo v študentskom časopise Občas nečas
 • dôležité miesto zastávajú u nás športové kluby Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitraa Taekwon-Do UKF Nitra- ponúkame široké možnosti, kde si môže študent zašportovať

Moderné priestory

 • ponúkame moderné nové a zrekonštruované vzdelávacie, študijné, výskumné, ubytovacie priestory v atraktívnych lokalitách mesta

Vaša potreba, naša pomoc

 • ak máš problém a potrebuješ poradiť, obrátiť sa môžeš na našich odborníkov v Poradenskom a servisnom centre (duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami)

Ďalšie benefity

vysoká uplatniteľnosť na trhu práce
atraktívne projekty zapájajúce študentov, cvičných učiteľov a odborníkovz praxe
v rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizujeme aj vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku
nezabúdame ani na deti či marginalizované skupiny – školáci majú každý rok možnosť absolvovať na UKF Nitriansku letnú univerzitu, IT akadémiu či fyzikálne tábory, a pre ľudí so špecifickými potrebami zo zariadení sociálnych služieb organizujú zamestnanci tzv. XXL akadémiu

Úspešní absolventi

 • medzi našich absolventov patria napríklad atlét Matej Tóth, riaditeľka zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ v Klasove Mária Kóšová, herečka a speváčka Kristína Mečko, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, či riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár

KONTAKTY:
www.ukf.sk
Facebook
Instagram
www.ukf.sk/ponukaštúdia

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia