SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

FSEV je moderná a dynamická fakulta s priateľskou atmosférou. Chceme, aby sa u nás zo žiakov stali študenti – rovnocenní partneri do diskusií, schopní kriticky myslieť a zodpovedne žiť. Študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Majú mnoho príležitostí na debaty počas prednášok, ale aj podujatí, ktoré pravidelne organizujeme. V júni 2018 sme sa v prieskume pracovného portálu Profesia umiestnili v prvej dvadsiatke fakúlt podľa uplatnenia absolventov na trhu práce. Naším najväčším úspechom je, keď budete úspešní vy.

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA 1. A 2. STUPEŇ ŠTÚDIA: 31. marec 2019

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 eur

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY: Prihláška sa podáva elektronicky na stránke e-prihlaska.uniba.sk
Zaevidovanú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše a odošle na fakultu.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 6. marec 2019 od 10.00 hod.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fsev.sk
www.fses.uniba.sk

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:
+421 2 206 69 810
studijne@fses.uniba.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Plánovaný počet prijatých uchádzačov a uchádzačiek v akreditovaných študijných programoch

Študijné programyBcMgrPhD
Aplikovaná ekonómia15050-
Európske štúdiá13080podľa aktuálnej kapacity
Sociálna a pracovná psychológia9060podľa aktuálnej kapacity
Sociálna antropológia9040podľa aktuálnej kapacity
Verejná politika-50podľa aktuálnej kapacity
Mediamatika*60--

*výučba študijného programu Mediamatika prebieha v Martine

Aplikovaná ekonómia

Študentky a študentov učíme porozumieť rôznym ekonomickým javom a procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú. Učíme ich odborne identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy, zostavovať ich matematicko-ekonomické modely a nájsť vhodné metódy pre ich riešenie.

Prečo je maslo také drahé, alebo aký je rozdiel medzi firmami Orange a Potraviny u Jožka? Robí naša vláda niečo zle, ak klesol hrubý domáci produkt? Odpovede aj na tieto otázky sa naše študentky a študenti počas štúdia naučia.

UPLATNENIE
V manažmente rozhodovacích procesov v hospodárskych organizáciách na podnikovej úrovni v štátnej správe, bankách, finančných organizáciách,v medzinárodných štruktúrach, vo výskumných centrách.

VYBRANÉ PREDMETY
Matematika, inštitúcie trhovej ekonomiky, úvod do ekonómie, modely konkurencie a kooperácie, teória hier, úvod do európskej integrácie, metódy sociálnych vied.

Európske štúdiá

Ideálna voľba pre študentov so záujmom o aktuálne politické dianie nielen doma, ale aj na medzinárodnom poli. Štúdium sa orientuje predovšetkým na rozvoj kritického myslenia. Nejde o to mať v hlave encyklopédiu, ale spájať udalosti, myšlienky a správanie sa aktérov v jeden celok. Väčšina výučby prebieha v anglickom jazyku.

UPLATNENIE
V medzinárodných organizáciách(Rada Európy, OBSE, NATO), v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizáciách, v štátnej správe, mimovládnych organizáciách, výskumných centrách, medzinárodných oddeleniach súkromných korporáciíči v akademickom priestore.

VYBRANÉ PREDMETY
Teórie demokracie, metodológie sociálneho výskumu, dejiny politického myslenia, akademické písanie a argumentácia, politická angličtina, komparatívna politika, ľudské práva.

Sociálna antropológia

Pre všetkých kriticky a inovatívne mysliacich ľudí, ktorých nezaujímajú bežné definície spoločenských javov. Prostredníctvom terénneho tréningu pod vedením odborníkov z viacerých oblastí štúdia sa študenti oboznamujú so základnými metódami zberu dát. Kurzy sú zamerané na štúdium charakteristík rôznych kultúr – od štúdia náboženstva, cez kognitívne a psychologické vedy až ku politickej či ekonomickej antropológii.

UPLATNENIE
V oblasti akademickej prípravy a koordinácie domácich a medzinárodných vedeckých tímov, pri vyhodnocovaní expertíz a analýz v rámci národných aj nadnárodných vedeckých tímov, pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík.

VYBRANÉ PREDMETY
Úvod do antropológie, moderné dejiny, dejiny sociálneho myslenia, sociálne analýzy, antropológia náboženstva, vizuálna antropológia, politickáa ekonomická antropológia.

Sociálna a pracovná psychológia

Štúdium je špecializované na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie problémov reálneho sveta. Počas celého štúdia sa snažíme študentom a študentkám sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny pozývame odborníčky a odborníkov, ktorí v danej oblasti pracujú. Kvalitu vzdelania zabezpečuje tím prednášajúcich s prepojením na prax.

UPLATNENIE
V odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti – v psychologickej praxi, v HR oddeleniach, vo výskumných tímoch,v oblasti pedagogickej psychológie a poradenstva.

VYBRANÉ PREDMETY
Základy psychológie, vývinová psychológia, sociálna psychológia, sociálno-psychologický výcvik, základy neurofyziológie, komunitná psychológia, organizačná psychológia.

Verejná politika

Študijný program s interdisciplinárnym zameraním, spája poznatky z politológie, ekonómie, práva, sociológie a ďalších spoločenskovedných disciplín. Verejná politika skúma, ako jednotlivé úrovne verejnej správy vytvárajú, prijímajú, realizujú a vyhodnocujú opatrenia a programy na riešenie spoločenských problémov. Obsah štúdia je plne porovnateľný s medzinárodnými štandardmi.

UPLATNENIE
V štátnej a verejnej správe, v samospráve, medzinárodných organizáciách, vo výskumných centrách, analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v medzinárodných organizáciách, v mimovládnych organizáciách a akademickom sektore.

VYBRANÉ PREDMETY
Sociálne aspekty verejnej politiky, mikroekonómia pre verejnú politiku, verejné financie, kvantitatívne metódy analýzy a výskumu, behaviorálna verejná politika, analýza verejnej politiky.

Mediamatika

Mediamatika je jedinečný študijný program, ktorý spája ľudské a technické aspekty komunikácie v modernej spoločnosti nekonvenčným spôsobom. Zaoberá sa najmä informáciami, komunikáciou a médiami, učí študentov vyhľadávať, vytvárať, spracovávať, spravovať, organizovať, sprostredkovávať a poskytovať prístup k digitálnym informáciám, hlavne v sieťovom prostredí.

UPLATNENIE
Absolventi sa môžu uplatniť ako tvorcovia obsahov alebo manažéri mediamatických informačných systémova služieb. Môžu pôsobiť ako poradcovia pre oblasť využitia masmédiía nových komunikačných médií v reklamných agentúrach a podnikateľskej sfére, prípadne ako špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií.V

VYBRANÉ PREDMETY
Grafické editory, Teória komunikácie, Internetový marketing, Audiovizuálnatvorba, Informačný a znalostnýmanažment.

ĎALŠIE FAKTY O FAKULTE

  • Vďaka nášmu systémuštúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na koncisemestra.
  • FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj zábavy a chutného jedla sa koná raz ročne v priestoroch fakulty. Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúci, študenti aj naši absolventi.
  • V rámci programu ERASMUS+môžu naši študenti študovať na viac ako 72 svetových univerzitách.
  • V novembri 2018 sme organizovali prvý TEDx Univerzita Komenského.
  • Na FSEV UK pôsobí špičkový vedecký tím Sociálne kontexty v lokálnych komunitách, v rámci vedeckej činnosti fakulta realizovala významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.
  • V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ sme organizovali Pre-presidency conference, s odporúčaniami formulovanými pre vládu SR prostredníctvom účasti expertov z Trans-European Political Science Association.
  • Expertky z fakulty sa podieľalin a príprave Celoštátnej stratégie ľudských práv.
  • Študenti a študentky sú už počas štúdia zapájaní do výskumných úloh na jednotlivých pracoviskách. Pracovné stáže sú povinnou súčasťou každého študijného programu.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia