SME
Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší. (Zdroj: Adobe Stock)

Univerzita Komenského Bratislava

Pedagogická fakulta

 • Cudzie jazyky a kultúry – komparatistika, denná forma štúdia; učiteľstvo talianskeho jazyka v kombinácii, denná forma štúdia

Filozofická fakulta

 • Dejiny umenia – muzeológia

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika: technická fyzika. Okrem toho v spolupráci s Filozofickou fakultou UK otvára novú kombináciu učiteľstvo filozofie a matematiky. Od aktuálneho akademického roka 2018/2019 ponúka v spolupráci s Filozofickou fakultou UK aj kombináciu učiteľských študijných programov: informatika – anglický jazyk a literatúra.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Skryť Vypnúť reklamu
 • Mediamatika (zatiaľ v bakalárskom stupni štúdia)

Paneurópska vysoká škola Bratislava

 • Získala akreditáciu na vyučovanie dvoch študijných programov, a to ekonomika a manažment podnikania a právo (Mgr.) s pomocou online modulu. Znamená to, že študenti denného a externého štúdia, ktorí si zvolia online modul, si môžu vymeškané prednášky v neobmedzenom množstve nahradiť sledovaním záznamu dostupného v akademickom systéme. Tieto prednášky si môžu prezerať bez časového a lokalizačného obmedzenia. Vysoká škola vychádza takto v ústrety tým, ktorí nie vždy môžu skĺbiť návštevu prednášky s ich pracovným vyťažením.

Fakulta ekonómie a podnikania

 • Fakulta pripravila profesijné štúdium BBA v oblasti cestovného ruchu. Študenti tak môžu v Bratislave vyštudovať akreditovaný študijný program ekonomika a manažment podnikania a zároveň absolvovať profesijné štúdium BBA, čo znamená, že po troch rokoch štúdia budú mať dva tituly: bakalár a Bachelor of Business Administration, ktorý je pre mnohé nadnárodné firmy čoraz zaujímavejší. Prednášky z cestovného ruchu sú realizované zahraničnými lektormi, najmä z Českej republiky.

Skryť Vypnúť reklamu

Technická univerzita Zvolen

Lesnícka fakulta

 • Novoakreditovaný študijný program aplikovaná geoinformatika a geodézia prvého a druhého stupňa

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

 • Novoakreditovaný študijný program manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky prvého a druhého stupňa

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia – 2. stupeň v slovenskom jazyku (Mgr.)

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Ľudské zdroje a personálny manažment – 2. stupeň v anglickom jazyku (Ing.)

Katedra politológie

 • Politológia – 1. stupeň v anglickom jazyku (Bc.)
 • Politológia – 3. stupeň v anglickom jazyku (PhD.)

Fakulta priemyselných technológií

 • Materiály – 3. stupeň v anglickom jazyku (PhD.)
 • Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass
 • Anorganické technológie a nekovové materiály – 3. stupeň v anglickom jazyku (PhD.)

Fakulta špeciálnej techniky

Skryť Vypnúť reklamu
 • Začiatkom tohto roka spustila špecializované štúdium teórie a praxe výbušnín, výbušných predmetov a munície určené pre prax. Záujemcovia z praxe nadobudnú znalosti z oblasti predpisov o výbušninách, výbušných predmetoch, munícii, technológie výroby traskavín a ich vlastností, skladovania, prepravy a evidencie výbušnín, streliva a munície a mnoho iných tematických celkov. Vzdelávanie je rozdelené do viacerých blokov, ktoré budú ukončené hodnotením a skúškami.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta

 • Získala akreditáciu na profesijného bakalára, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Študijný program prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky trvá štyri roky. Študenti získavajú teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Ide o dennú formu štúdia. Organizácia štúdia prvé dva roky je rovnaká ako pri klasickom bakalárovi, ale niektoré predmety sú už viac orientované na prax. Počas celého štúdia môžu študenti praxovať priamo pod vedením špičkových odborníkov v podniku, ktorý si sami vyberú. Po štúdiu tak budú mať garantované pracovné miesto vo firme, ktorá im už bude dôverne známa.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Skryť Vypnúť reklamu
 • Okrem bakalárskych študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky má fakulta akreditované aj konverzné študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky. Študijné plány v 1. roku štúdia zahŕňajú predmety, ktorých cieľom je doplniť stredoškolské vedomosti z matematiky, fyziky a chémie, potrebné na zvládnutie vysokoškolského učiva. Študijné plány v 2. – 4. roku štúdia sú rovnaké ako v trojročných bakalárskych študijných programoch. Štúdium konverzných bakalárskych študijných programov v slovenskom jazyku je bezplatné počas celej štvorročnej štandardnej dĺžky.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

 • História v kyberpriestore, v bakalárskom štúdiu
 • Etnológia, blízkovýchodné štúdiá – v bakalárskom štúdiu
 • Psychológia – v magisterskom štúdiu

Fakulta prírodných vied

Skryť Vypnúť reklamu
 • Aplikovaná informatika – magisterské štúdium
 • Environmentálne inžinierstvo - inžinierske štúdium

Fakulta sociálnych vied

 • Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe – bakalárske štúdium
 • Ekonómia verejnej politiky – magisterské štúdium

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Ponúka aktualizovaný program geografia a aplikovaná geoinformatika

Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín

 • Ponúka nový bakalársky študijný program v dennej forme štúdia, učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii).

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Záujemcom o štúdium ponúka na bakalárskom stupni novoakreditovaný študijný program agroekológia. Program je zameraný na ekologické, prírodovedné, poľnohospodárske, technické a ekonomické disciplíny súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickej stability. Po úspešnom ukončení štúdia na bakalárskom stupni je možné pokračovať v štúdiu aj na inžinierskom študijnom programe s rovnakým názvom - agroekológia. Absolvent sa uplatní ako riadiaci a výkonný pracovník v štátnej správe a samospráve, vo vedecko-výskumných inštitúciách, poľnohospodárskych podnikoch a v podnikateľskej sfére.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Skryť Vypnúť reklamu
 • Uchádzačom o štúdium ponúka akreditované študijné programy regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu v študijnom odbore verejná správa a regionálny rozvoj na I. a II. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia. V dennej forme štúdia je možnosť štúdia aj v kombinácii anglického a slovenského jazyka.
 • V druhom študijnom odbore environmentálny manažment ponúka akreditovaný študijný program environmentálny manažment na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme štúdia.

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení – bakalárske štúdium
 • Agrárny obchod a marketing (študijný program vyučovaný v kombinácii slovenský jazyk + anglický jazyk) - inžinierske štúdium
 • The International Master of Science in Business Economics (študijný program vyučovaný výlučne v AJ) v spolupráci so zahraničnou vysokou školou Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja v Krakove.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta

Skryť Vypnúť reklamu
 • Bakalársky študijný program v odbore philosophy (filozofia v anglickom jazyku), denná forma

Pedagogická fakulta

 • Bakalársky študijný program v odbore špeciálna pedagogika, denná forma
 • Magisterský študijný program v odbore učiteľstvo geografie v kombinácii, denná forma
 • Doktorandský študijný program:
  v odbore predškolská a elementárna pedagogika, denná a externá forma,
  v odbore didaktika hudby, denná forma,
  v odbore poradenstvo a sociálna komunikácia, denná forma.

Teologická fakulta

 • Bakalársky študijný program v odbore učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby, denná a externá forma.
 • Magisterský študijný program v odbore učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby, denná a externá forma.

Fakulta zdravotníctva

 • Bakalársky študijný program v odbore ošetrovateľstvo, externá forma

Skryť Vypnúť reklamu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Aktuálne nemá novoakreditované programy. V akademickom roku 2018/2019 pribudol magisterský študijný program farmácia, v študijnom odbore farmácia. Je zabezpečovaný dvoma univerzitami, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a UPJŠ Košice (Prírodovedeckou a Lekárskou fakultou).

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Pre uchádzačov v 1. stupni denného a externého štúdia ponúka univerzita tieto novoakreditované študijné programy.

Filozofická fakulta

 • Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi – v dennej forme štúdia. Uchádzači budú na štúdium prijatí po vykonaní písomnej formy prijímacej skúšky zameranej na vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, základov britskej a americkej literatúry, dejín a reálií krajín hovoriacich po anglicky. Súčasťou prijímacej skúšky bude preklad zo slovenského do anglického jazyka bez použitia slovníka, ktorý bude vyhodnotený klasickou formou.
 • Románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi – v dennej forme štúdia. Uchádzači budú na štúdium prijatí bez prijímacej skúšky. Predpokladom štúdia študijného programu je ovládanie jedného románskeho jazyka – francúzskeho, španielskeho alebo talianskeho minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni A2 je vítané z dôvodu porovnávania jazykov metódou interkomprehenzie (porozumenie viacerým jazykom na základe podobností napríklad medzi anglickým a francúzskym jazykom, medzi francúzskym a španielskym, španielskym a talianskym a pod.).
 • Etnológia – filozofia – v dennej forme štúdia
 • Etnológia – história – v dennej forme štúdia
 • Etnológia (len v medziodborovom štúdiu) – bez prijímacej skúšky
 • História (len v medziodborovom štúdiu) – bez prijímacej skúšky
 • Fakulta prírodných vied
 • Bezpečnosť životného prostredia v dennej a externej forme štúdia
 • Pedagogická fakulta
 • Ekonomika a manažment sociálnej práce v dennej a externej forme štúdia
  Výber uchádzačov na základe výsledkov ústneho pohovoru.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislava

 • Od akademického roka 2019/2020 ponúka akreditovaný nový študijný program dejiny a prax súčasného umenia pre magisterský stupeň štúdia v dennej forme a akreditovaný nový študijný program dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry v doktorandskom stupni štúdia v dennej aj v externej forme štúdia.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister financií Igor Matovič.

Odvolávať Mikulca navrhol Smer.


10 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Moniku Jankovskú viackrát hospitalizovali.


a 1 ďalší 7 h
Peter Tkačenko

Mikulec nemá odísť kvôli Ficovi, ale pre neschopnosť.


15 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar