SME
Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Prihlásiť sa dá na kozmické inžinierstvo či dátovú vedu

Univerzity zaraďujú do svojej študijnej ponuky pre akademický rok 2020/2021 aj mnohé nové študijné programy.

Ilustračná fotografiaIlustračná fotografia (Zdroj: Adobe Stock)

Nové programy reagujú na potreby praxe. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne má už v ponuke aj profesijných bakalárov.

Univerzita Komenského Bratislava

Medzi novoakreditované študijné programy pribudnú:

Filozofická fakulta

 • etnológia - slovanské štúdiá (so zameraním na poľský jazyk)

Filozofická fakulta a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

 • učiteľstvo filozofie a fyziky (medziodborový študijný program)

Prírodovedecká fakulta

 • ekonomická, sociálna a politická geografia
 • geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Skryť Vypnúť reklamu
 • otvára nový bakalársky študijný program dátová veda. Bude naň nadväzovať magisterský program. V uplynulom roku dopyt po odborníkoch na dátovú vedu stúpol v USA o vyše 50 percent. Platy odborníkov na dátovú vedu sú vyššie ako platy programátorov a rastú rýchlejším tempom.
 • technická fyzika
 • obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
 • bioinformatika

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou prírodných vied UKF ponúka nové akreditované študijné programy manažment vzdelávania a verejnej správy (Bc. a Mgr. denná a externá forma). Uvedené študijné programy umožnia záujemcom získať kvalifikáciu až z dvoch študijných odborov súčasne. Hlavným odborom je učiteľstvo a pedagogické vedy (pôvodne andragogika), vedľajším odborom sú politické vedy (pôvodne verejná politika a verejná správa).

Skryť Vypnúť reklamu
 • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – magisterské štúdium v dennej a externej forme
 • výtvarná edukácia - bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme.

Filozofická fakulta

 • španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v dennej forme v študijnom odbore filológia
 • muzeológia a kultúrne dedičstvo, doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore historické vedy
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, bakalárske štúdium v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore historické vedy.
 • politológia, doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore politické vedy

fakulta pripravila tiež medziodborové programy:

 • história - filozofia, v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme
 • žurnalistika - história, v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia, v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme

Fakulta prírodných vied

Skryť Vypnúť reklamu
 • aplikovaná informatika (konverzný), magisterské štúdium v dennej forme
 • aplikovaná informatika, doktorandské štúdium v dennej forme

Trnavská univerzita, Trnava

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

V bakalárskom štúdiu má novo akreditované

 • laboratórne vyšetrovacie metódy denná/externá forma,
 • ošetrovateľstvo denná/externá
 • sociálna práca denná/externá,
 • rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny denná/externá,
 • verejné zdravotníctvo

Právnická fakulta

Akreditovaný nový obsah študijného programu „právo“, ktorý je oproti pôvodnému študijnému programu vo väčšom rozsahu orientovaný na prax.

 • Pedagogická fakulta

Katedra pedagogických štúdií otvára od akademického roka 2020/21 nový študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu, v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia (v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka, matematiky, biológie a náboženskej výchovy – katolíckej).

Skryť Vypnúť reklamu

Absolventi magisterského stupňa štúdia sa môžu uplatniť ako učitelia predmetu občianska náuka v kombinácii s inými predmetmi na základných a stredných školách; ako odborníci v štátnej správe a samospráve; tiež sa môžu uplatniť v európskych štruktúrach a v inštitúciách občianskej spoločnosti.

Filozofická fakulta

 • Teória a metodológia sociológie - PhD. študijný program (denná a externá forma)

Teologická fakulta

 • Medzináboženské štúdiá – bakalársky aj magisterský študijný program – čaká sa na definitívne vyjadrenie akreditačnej komisie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied

Otvorí nový študijný program geopotenciál regiónov v bakalárskom stupni štúdia. Absolventi študijného programu budú okrem iného ovládať geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie priestorových údajov, vďaka čomu sa môžu uplatniť na trhu práce v inštitúciách štátnej a komunálnej správy, ako aj v súkromnom sektore, napr. v správe chránených území, v múzeách a environmentálnych spoločnostiach, či v komerčných firmách pracujúcich s geopriestorovými údajmi atď.

Skryť Vypnúť reklamu

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

 • Novoakreditované bakalárske študijné programy ponúknu štyri fakulty.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • študijný program agroekológia v dennej forme štúdia

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • študijný program sociálny manažment a služby v agrosektore v dennej forme štúdia

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • študijný program pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve v dennej forme štúdia

Technická fakulta

 • študijný program automobilová doprava v dennej aj v externej forme
 • študijný program manažérstvo prevádzky techniky v dennej forme štúdia.

Žilinská univerzita Žilina

Fakulta riadenia a informatiky

Nový je bakalársky študijný program informačné a sieťové technológie. Po prvom ročníku si študent môže vybrať jedno z dvoch zameraní: informačné technológie a sieťové technológie. Študent získa odborové štipendium vo výške 1200 eur.

Skryť Vypnúť reklamu
 • inteligentné informačné systémy
 • biomedicínska informatika

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ponúka tri novo akreditované študijné programy, ktoré si vyžiadala situácia v praxi.

 • expertízna činnosť v cestnej doprave, Bc., Ing.

„Cieľom tohto programu je pre prax vychovávať súdnych znalcov pre oblasť cestnej dopravy. Program je zabezpečovaný spolu s odborníkmi z Ústavu súdneho inžinierstva a absolventi bakalárskeho štúdia nájdu uplatnenie ako škodoví technici pri dopravných nehodách, absolventi inžinierskeho štúdia ako znalci pri posudzovaní vzniku dopravnej nehody a stanovení zodpovednosti za nehody,“ objasnil pre uchádzačov dekan fakulty Miloš Poliak.

 • distribučné technológie a služby
 • zasielateľstvo a logistika - (aj v angličtine)

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Skryť Vypnúť reklamu
 • elektrooptika
 • komunikačné a informačné technológie

Stavebná fakulta

 • technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • bezpečnosť priemyslu

Viaceré existujúce a nové študijné programy dali fakulty akreditovať pre štúdium v anglickom jazyku.

Prešovská univerzita v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • novoakreditovaný študijný program Charitatívna služba a sociálne poradenstvo (2. stupeň, denná a externá forma štúdia)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály a technológie pre automobilový priemysel, profesijne orientovaný bakalársky študijný program

Fakulta špeciálnej techniky

 • Automobilové inžinierstvo, profesijne orientovaný bakalársky študijný program

V profesijných bakalárskych programoch sa zavedie výrazný podiel praxe do technického vysokoškolského štúdia. Štúdium bude trvať 4 roky, počas ktorých budú študenti dostávať aj podnikové štipendium.

Skryť Vypnúť reklamu

Fakulta zdravotníctva

 • otvorí študijný program Verejné zdravotníctvo v 2. stupni štúdia

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ústav občianskej spoločnosti

Ponúka novoakreditovaný bakalársky študijný program Manažment kvality v dennej forme (3 roky alebo v externej 4 roky) v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Vyžiadal si ho pracovný trh, na ktorom chýbajú pracovné pozície ako manažér kvality, inžinier kvality, kontrolór kvality, audítor kvality.

Manažment v turizme a hotelierstve, bakalársky študijný program bude možné študovať dennou (3 roky) alebo externou (4 roky) formou štúdia v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Už počas štúdia môže študent cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci relevantných Erasmus programov alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených organizáciách cestovného ruchu.

Skryť Vypnúť reklamu

Fakulta sociálnych vied

 • manažment a ekonómia verejnej správy Bc.
 • manažment sociálnych služieb Bc.
 • manažment a ekonómia verejnej správy Mgr.
 • manažment a ekonómia verejnej správy, sociálna politika PhD

Filozofická fakulta

 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) - Bc. aj Mgr.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

 • Medzinárodné vzťahy
 • Medziodborový odbor Politológia - masmediálne štúdiá

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika

Fakulta verejnej správy

 • Informačné systémy vo verejnej správe

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • novo akreditovaný študijný program v bakalárskom stupni štúdia Metallurgy, Materials and Recycling (metalurgia, materiály a recyklácia) v anglickom jazyku

Strojnícka fakulta

Skryť Vypnúť reklamu
 • novo akreditovaný študijný program v bakalárskom stupni štúdia Priemyselná mechatronika a v 2. stupni štúdia Inžinierstvo prostredia, Priemyselná automatizácia, Priemyselná mechatronika a Robotika a robotechnológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Má akreditovaný študijný program kozmické inžinierstvo. Informácie zverejní čoskoro.

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Novinkou bude študijný program Informačná bezpečnosť v inžinierskom štúdiu.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • otvorí dva nové študijné programy spoločne s Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 • V akademickom roku 2020/2021 otvára pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štátnej službe v novej forme štúdia, Študuj ako kadet, v bakalárskom študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku. Dĺžka 3 roky.

Technická univerzita Zvolen

 • Pripravuje novo akreditované bakalárske študijné programy.

Drevárska fakulta

Skryť Vypnúť reklamu
 • Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
 • Drevárstvo s podporou informačných technológií

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia – zručnosti a adaptácie
 • Inžinierstvo životného prostredia

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta

V akademickom roku 2020/2021 na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave otvoria prvý a jediný medzinárodný divadelný študijný program v Európe – PuppeTry. Na vzniku magisterského študijného programu sa podieľajú maďarská Univerzita divadla a filmu v Budapešti, Národná akadémia dramatických umení Aleksandra Zelwerowicza vo Varšave Katedra bábkarského umenia v Bialystoku v Poľsku, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Katedra bábkarskej tvorby, a pražská Divadelná akadémia múzických umení, Katedra alternatívneho a bábkového divadla.

Skryť Vypnúť reklamu

Spoločný vzdelávací program bude založený na rotačnom systéme: študenti budú študovať základy bábkarstva počas prvého semestra, ktorý bude prebiehať v SZFE v Budapešti; druhý semester bude na Akadémii múzických umení v Prahe, kde sa študenti zamerajú na vizuálne divadlo, bábkové divadlo a scénografiu, potom budú študovať na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave, kde získajú vedomosti a praktické skúsenosti s bábkovým divadlom pre deti a nakoniec v Národnej akadémii divadelných umení Aleksandra Zelwerowicza v Bialystoku získajú vzdelanie a zručnosti v oblasti réžie. Študenti budú mať príležitosť stretnúť sa s medzinárodne uznávanými majstrami súčasného bábkového a materiálového divadla a príbuzných foriem.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.
Ilustračné foto.
Píše Juraj Buzalka

S tyčinkou v nose tvoríme históriu

Politické spoločenstvo sa deje prostredníctvom rituálov.

Ilustračné foto.
Leonardo DiCaprio