SME
Nedeľa, 5. apríl, 2020 | Meniny má Miroslava

Prihlásiť sa dá na kozmické inžinierstvo či dátovú vedu

Univerzity zaraďujú do svojej študijnej ponuky pre akademický rok 2020/2021 aj mnohé nové študijné programy.

Ilustračná fotografiaIlustračná fotografia (Zdroj: Adobe Stock)

Nové programy reagujú na potreby praxe. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne má už v ponuke aj profesijných bakalárov.

Univerzita Komenského Bratislava

Medzi novoakreditované študijné programy pribudnú:

Filozofická fakulta

 • etnológia - slovanské štúdiá (so zameraním na poľský jazyk)

Filozofická fakulta a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

 • učiteľstvo filozofie a fyziky (medziodborový študijný program)

Prírodovedecká fakulta

 • ekonomická, sociálna a politická geografia
 • geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • otvára nový bakalársky študijný program dátová veda. Bude naň nadväzovať magisterský program. V uplynulom roku dopyt po odborníkoch na dátovú vedu stúpol v USA o vyše 50 percent. Platy odborníkov na dátovú vedu sú vyššie ako platy programátorov a rastú rýchlejším tempom.
 • technická fyzika
 • obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
 • bioinformatika

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou prírodných vied UKF ponúka nové akreditované študijné programy manažment vzdelávania a verejnej správy (Bc. a Mgr. denná a externá forma). Uvedené študijné programy umožnia záujemcom získať kvalifikáciu až z dvoch študijných odborov súčasne. Hlavným odborom je učiteľstvo a pedagogické vedy (pôvodne andragogika), vedľajším odborom sú politické vedy (pôvodne verejná politika a verejná správa).

 • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – magisterské štúdium v dennej a externej forme
 • výtvarná edukácia - bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme.

Filozofická fakulta

 • španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v dennej forme v študijnom odbore filológia
 • muzeológia a kultúrne dedičstvo, doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore historické vedy
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, bakalárske štúdium v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore historické vedy.
 • politológia, doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore politické vedy

fakulta pripravila tiež medziodborové programy:

 • história - filozofia, v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme
 • žurnalistika - história, v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia, v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme

Fakulta prírodných vied

 • aplikovaná informatika (konverzný), magisterské štúdium v dennej forme
 • aplikovaná informatika, doktorandské štúdium v dennej forme

Trnavská univerzita, Trnava

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

V bakalárskom štúdiu má novo akreditované

 • laboratórne vyšetrovacie metódy denná/externá forma,
 • ošetrovateľstvo denná/externá
 • sociálna práca denná/externá,
 • rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny denná/externá,
 • verejné zdravotníctvo

Právnická fakulta

Akreditovaný nový obsah študijného programu „právo“, ktorý je oproti pôvodnému študijnému programu vo väčšom rozsahu orientovaný na prax.

 • Pedagogická fakulta

Katedra pedagogických štúdií otvára od akademického roka 2020/21 nový študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu, v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia (v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka, matematiky, biológie a náboženskej výchovy – katolíckej).

Absolventi magisterského stupňa štúdia sa môžu uplatniť ako učitelia predmetu občianska náuka v kombinácii s inými predmetmi na základných a stredných školách; ako odborníci v štátnej správe a samospráve; tiež sa môžu uplatniť v európskych štruktúrach a v inštitúciách občianskej spoločnosti.

Filozofická fakulta

 • Teória a metodológia sociológie - PhD. študijný program (denná a externá forma)

Teologická fakulta

 • Medzináboženské štúdiá – bakalársky aj magisterský študijný program – čaká sa na definitívne vyjadrenie akreditačnej komisie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied

Otvorí nový študijný program geopotenciál regiónov v bakalárskom stupni štúdia. Absolventi študijného programu budú okrem iného ovládať geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie priestorových údajov, vďaka čomu sa môžu uplatniť na trhu práce v inštitúciách štátnej a komunálnej správy, ako aj v súkromnom sektore, napr. v správe chránených území, v múzeách a environmentálnych spoločnostiach, či v komerčných firmách pracujúcich s geopriestorovými údajmi atď.

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

 • Novoakreditované bakalárske študijné programy ponúknu štyri fakulty.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • študijný program agroekológia v dennej forme štúdia

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • študijný program sociálny manažment a služby v agrosektore v dennej forme štúdia

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • študijný program pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve v dennej forme štúdia

Technická fakulta

 • študijný program automobilová doprava v dennej aj v externej forme
 • študijný program manažérstvo prevádzky techniky v dennej forme štúdia.

Žilinská univerzita Žilina

Fakulta riadenia a informatiky

Nový je bakalársky študijný program informačné a sieťové technológie. Po prvom ročníku si študent môže vybrať jedno z dvoch zameraní: informačné technológie a sieťové technológie. Študent získa odborové štipendium vo výške 1200 eur.

 • inteligentné informačné systémy
 • biomedicínska informatika

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ponúka tri novo akreditované študijné programy, ktoré si vyžiadala situácia v praxi.

 • expertízna činnosť v cestnej doprave, Bc., Ing.

„Cieľom tohto programu je pre prax vychovávať súdnych znalcov pre oblasť cestnej dopravy. Program je zabezpečovaný spolu s odborníkmi z Ústavu súdneho inžinierstva a absolventi bakalárskeho štúdia nájdu uplatnenie ako škodoví technici pri dopravných nehodách, absolventi inžinierskeho štúdia ako znalci pri posudzovaní vzniku dopravnej nehody a stanovení zodpovednosti za nehody,“ objasnil pre uchádzačov dekan fakulty Miloš Poliak.

 • distribučné technológie a služby
 • zasielateľstvo a logistika - (aj v angličtine)

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • elektrooptika
 • komunikačné a informačné technológie

Stavebná fakulta

 • technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • bezpečnosť priemyslu

Viaceré existujúce a nové študijné programy dali fakulty akreditovať pre štúdium v anglickom jazyku.

Prešovská univerzita v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • novoakreditovaný študijný program Charitatívna služba a sociálne poradenstvo (2. stupeň, denná a externá forma štúdia)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály a technológie pre automobilový priemysel, profesijne orientovaný bakalársky študijný program

Fakulta špeciálnej techniky

 • Automobilové inžinierstvo, profesijne orientovaný bakalársky študijný program

V profesijných bakalárskych programoch sa zavedie výrazný podiel praxe do technického vysokoškolského štúdia. Štúdium bude trvať 4 roky, počas ktorých budú študenti dostávať aj podnikové štipendium.

Fakulta zdravotníctva

 • otvorí študijný program Verejné zdravotníctvo v 2. stupni štúdia

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ústav občianskej spoločnosti

Ponúka novoakreditovaný bakalársky študijný program Manažment kvality v dennej forme (3 roky alebo v externej 4 roky) v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Vyžiadal si ho pracovný trh, na ktorom chýbajú pracovné pozície ako manažér kvality, inžinier kvality, kontrolór kvality, audítor kvality.

Manažment v turizme a hotelierstve, bakalársky študijný program bude možné študovať dennou (3 roky) alebo externou (4 roky) formou štúdia v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Už počas štúdia môže študent cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci relevantných Erasmus programov alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených organizáciách cestovného ruchu.

Fakulta sociálnych vied

 • manažment a ekonómia verejnej správy Bc.
 • manažment sociálnych služieb Bc.
 • manažment a ekonómia verejnej správy Mgr.
 • manažment a ekonómia verejnej správy, sociálna politika PhD

Filozofická fakulta

 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) - Bc. aj Mgr.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

 • Medzinárodné vzťahy
 • Medziodborový odbor Politológia - masmediálne štúdiá

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika

Fakulta verejnej správy

 • Informačné systémy vo verejnej správe

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • novo akreditovaný študijný program v bakalárskom stupni štúdia Metallurgy, Materials and Recycling (metalurgia, materiály a recyklácia) v anglickom jazyku

Strojnícka fakulta

 • novo akreditovaný študijný program v bakalárskom stupni štúdia Priemyselná mechatronika a v 2. stupni štúdia Inžinierstvo prostredia, Priemyselná automatizácia, Priemyselná mechatronika a Robotika a robotechnológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Má akreditovaný študijný program kozmické inžinierstvo. Informácie zverejní čoskoro.

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Novinkou bude študijný program Informačná bezpečnosť v inžinierskom štúdiu.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • otvorí dva nové študijné programy spoločne s Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 • V akademickom roku 2020/2021 otvára pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štátnej službe v novej forme štúdia, Študuj ako kadet, v bakalárskom študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku. Dĺžka 3 roky.

Technická univerzita Zvolen

 • Pripravuje novo akreditované bakalárske študijné programy.

Drevárska fakulta

 • Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
 • Drevárstvo s podporou informačných technológií

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia – zručnosti a adaptácie
 • Inžinierstvo životného prostredia

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta

V akademickom roku 2020/2021 na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave otvoria prvý a jediný medzinárodný divadelný študijný program v Európe – PuppeTry. Na vzniku magisterského študijného programu sa podieľajú maďarská Univerzita divadla a filmu v Budapešti, Národná akadémia dramatických umení Aleksandra Zelwerowicza vo Varšave Katedra bábkarského umenia v Bialystoku v Poľsku, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Katedra bábkarskej tvorby, a pražská Divadelná akadémia múzických umení, Katedra alternatívneho a bábkového divadla.

Spoločný vzdelávací program bude založený na rotačnom systéme: študenti budú študovať základy bábkarstva počas prvého semestra, ktorý bude prebiehať v SZFE v Budapešti; druhý semester bude na Akadémii múzických umení v Prahe, kde sa študenti zamerajú na vizuálne divadlo, bábkové divadlo a scénografiu, potom budú študovať na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave, kde získajú vedomosti a praktické skúsenosti s bábkovým divadlom pre deti a nakoniec v Národnej akadémii divadelných umení Aleksandra Zelwerowicza v Bialystoku získajú vzdelanie a zručnosti v oblasti réžie. Študenti budú mať príležitosť stretnúť sa s medzinárodne uznávanými majstrami súčasného bábkového a materiálového divadla a príbuzných foriem.

Hlavné správy zo Sme.sk

Igor Matovič.

Ako sa koronavírus šíri na Slovensku (mapa)

Údaje pochádzajú z Národného centra zdravotníckych informácií.

Píše Dominik Kopcsay

Naozaj už nič nebude, ako bývalo?

Ako neprepadnúť uctievaniu nového sveta po korone.

Vyľudnené ulice historického centra Bratislavy.

Nikdy ho nedobehnú, tušili legendy a tlieskali Saganovi

Pred štyrmi rokmi vyhral Peter Sagan slávnu klasiku.

Peter Sagan.

Neprehliadnite tiež

Ako sa stať „Kostičkou“, forenznou antropologičkou Brennanovou

Najskôr sa študuje všeobecne biológia, koncom druhého ročníka bakalára si študent vyberá zameranie - katedru.

Michaela Dörnhöferová pripravuje kosti na hodinu porovnávacej anatómie.

Ivana Brutenič: S mladými chatujte, e-mail ich otravuje

Nábor absolventov je pre firmy výzvou. Čím ich môžu zaujať, radí odborníčka na personalistiku Ivana Brutenič.

Ilustračné foto.

Stabilizačné pôžičky pokračujú, zoznam ešte nie je

Nedostatkové povolania, ktoré chýbajú na trhu práce, podporia pri štúdiu aj tento rok.

Ilustračná fotografia

V pondelok ráno podáva dekan v Žiline študentom kávu

Dekan Miloš Poliak podáva pravidelne kávu. Pohostiť študentov je výborný spôsob, ako s nimi ostať v kontakte.

Pozvanie na Kávu s dekanom využívajú zamestnanci aj študenti. A dekan Miloš Poliak ich ponúka nielen kávou, ale aj sladkosťou.