SME
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Sedem rád, ako si najlepšie vybrať vysokú školu

Aj keď väčšina maturantov bude prihlášky na vysoké školy posielať až v novom kalendárnom roku, nemali by si výber fakulty nechať na poslednú chvíľu.

Výber vysokej školy nenechávajte na poslednú chvíľu.Výber vysokej školy nenechávajte na poslednú chvíľu. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Pre mnohých je vstup na vysokú školu jasnou cestou, pre iných len oddialením definitívneho rozhodnutia čo s budúcnosťou. Niektorí vraj výberu svojej budúcnosti nevenujú ani toľko času ako kúpe nového mobilu.

1.

Pri výbere fakulty si overte pomer počtu prihlásených uchádzačov k plánovanému počtu prijatých. K tomu vám dobre poslúžia aj aktuálne tabuľky o prijímacom konaní na vysoké školy v akademickom roku 2013/2014, ktoré nám školy zaslali. Trend záujmu sa na nich výrazne nemení.

2.

zlta_kroslak2-120x90.jpgZaujímajte sa o kvalitu fakulty, prieskumy ukazujú, že toto kritérium berie do úvahy len štvrtina uchádzačov. Už 27. novembra zverejní Akademická rankingová a rantingová agentúra (ARRA) hodnotenie úrovne fakúlt slovenských vysokých škôl. Z rebríčka sa dá vyčítať veľmi veľa užitočného.

3.

Univerzity na svojich webových stránkach zverejňujú správy o svojej činnosti. Prečítajte si ich, v nich sa dozviete aj o negatívach, ktoré súvisia so vzdelávacím procesom.

4.

Ak sa neviete rozhodnúť medzi viacerými fakultami, choďte na deň otvorených dverí, tam sa môžete porozprávať s učiteľmi aj študentmi vyšších ročníkov.

5.

Pokiaľ fakulta využíva Národné porovnávacie skúšky, testy Všeobecných študijných predpokladov, zúčastnite sa ich, aj keď sú nepovinné, zvýšia vašu šancu na prijatie. Ich výhodou je aj to, že zistíte, ako by ste obstáli v konkurencii, koľko záujemcov by bolo vo vedomostiach pred vami.

6.

Zaujímajte sa, koľko zahraničných grantov škola dokáže ročne získať zo zahraničia. Vďaka nim totiž skvalitňuje svoje prístrojové vybavenie, modernizuje učebne, podporuje výskum a tým si na svojej pôde udržuje tých najlepších pracovníkov.

7.

Pýtajte sa na možnosti vycestovať na študijné programy Erasmus a získať štipendiá SAIA.

Aké nové programy sa budú dať študovať

Prinášame novo akreditované študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami

Ekonomická univerzita Bratislava

Národohospodárska fakulta

  • Ekonómia a právo

Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.

Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.

  • Ďalší dvojaký diplom

K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment).

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná geológia

Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium).

  • Fakulta humanitných vied ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  • Vinárstvo

Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a výrobu vína.

Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Filozofická fakulta

  • Jazyky

Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni.

Lekárska fakulta

  • Neurológia na III. stupni.

Prírodovedecká fakulta

  • Progresívne materiály na III. stupni štúdia.

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení

  • Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Filozofická fakulta

  • V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.

Pozor, zmena názvu!

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov Filozofická fakulta.

Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.

Uchádzači o štúdium sa budú môcť hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj externej forme štúdia.

Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.

Zdroj: vysoké školy (or)

Na architektúre testy zrovnoprávnili prijatie

Test všeobecných študijných predpokladov namiesto memorovaných znalostí meria schopnosti jednotlivca. Neoveruje to, čo sa človek naučil, ale naopak to, ako sa dokáže učiť.

Fakulta architektúry Slovenskej technickej fakulty v Bratislave Národné porovnávacie skúšky Scio pri prijímacom konaní použila po prvýkrát v predchádzajúcom roku. Sú povinné pre všetkých. Fakulta v nich mieni pokračovať aj tento rok.

pruzky_tasr2-120x90.jpgPrijímacia skúška na bakalárske študijné programy na fakulte architektúry sa skladá z dvoch častí. Prvá takzvaná talentová časť má za cieľ selektívnym spôsobom vybrať z prihlásených uchádzačov tých, ktorí majú najvyššiu mieru talentových predpokladov na zvládnutie štúdia. Druhú časť tvoria výsledky Národných porovnávacích skúšok v započítateľnej miere podľa zverejnených podmienok pre prijímacie skúšky a to rozdielne podľa charakteru študijného programu.

Prodekan Ján Ilkovič hovorí, že zatiaľ sa ešte nedá hovoriť o jednoznačnom a konkrétnom závere nového spôsobu prijímania uchádzačov. Hodnotenie bude možné až po prvom roku štúdia tých, čo boli takto prijatí.

Z hľadiska predpokladov výsledky predsa len ukázali na celkový „potenciál“ uchádzačov absolvovať vysokoškolské štúdium.

Špecifické testy na kreativitu

Prodekan Ilkovič povedal, že pri testoch sa vyskytli aj isté extrémy. Kým v testoch napríklad uchádzač mal veľmi slabé výsledky, v talentovej časti naopak dosiahol výborné výsledky. A tak pri súčte z obidvoch častí získal dostatočný počet bodov pre prijatie na štúdium.

Platilo to aj opačne. „Testy sa nám však určite osvedčili, dokonca uvažujeme o vytvorení špecifických testov Scio len pre štúdium na Fakulte architektúry, v ktorých by bol zakomponovaný okrem zisťovania všeobecných študijných predpokladov aj rozmer kreatívnych predpokladov,“ prezrádza Ilkovič.

Podľa prodekana by to bol ďalší krok k objektivizácii prijímacích skúšok.

Zrovnoprávnenie podmienok na prijatie

Od začlenenia testov Scio do prijímacieho konania si fakulta sľubovala spravodlivejší výber uchádzačov. „Už teraz môžeme potvrdiť, že sa to potvrdilo, lebo zrovnoprávnil podmienky na prijatie v porovnaní s predchádzajúcim systémom, pri ktorom sme započítavali výsledky štúdia na strednej škole,“ povedal Ilkovič.

Prinášalo to niekedy „osudové drobnosti“, napríklad v hodnote jedného bodu, ktorý znamenal neprijatie a to len z dôvodu možno rozdielneho prístupu v hodnotení na stredných školách.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - TASR)

Farmaceuti chcú viac ako vedomosti z chémie a biológie

Farmaceutická fakulta chce brať pri výbere uchádzačov o štúdium do úvahy aj celkové predpoklady na vysokoškolské štúdium.

Na nový spôsob výberu uchádzačov o štúdium sa rozhodla tento rok prejsť aj Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci prijímacieho konania nebude organizovať prijímacie skúšky, ale bude vyžadovať doklad o úrovni vedomostí a všeobecných predpokladov na vysokoškolské štúdium, teda výsledok porovnávacej skúšky, ktorý je garantovaný a certifikovaný.

„Ten istý výsledok bude môcť uchádzač predložiť k obidvom študijným programom, ktoré ponúkame, teda pre spojený magisterský študijný program farmácia aj pre bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky,“ hovorí prodekan Ján Klimas.

Dva dôvody

K tomu kroku fakultu podľa Klimasa viedli dva dôvody. Štúdium farmácie je náročné na vedomosti a vyžaduje aj zodpovedajúci intelekt. „Rozhodli sme sa teda hľadať študentov, ktorí majú na toto štúdium najlepšie predpoklady nielen vedomostné, ale aj osobnostné. Preto popri rozhodujúcich znalostiach z chémie a z biológie budeme brať pri výbere do úvahy aj celkové predpoklady na vysokoškolské štúdium,“ povedal Klimas.

Porovnávacia skúška, ktorú môžu študenti vykonať vo viacerých mestách na Slovensku, ale aj v Česku, odbúra cestovanie na prijímaciu skúšku do Bratislavy, čo bolo pre mnohých náročné časovo aj finančne.

Ľahší regionálny kontakt

Farmaceuti si od porovnávacích skúšok sľubujú nielen zjednodušenie, ale ďalšie skvalitnenie výberu uchádzačov.

„Mal by sa tak zároveň uľahčiť regionálny a v prípade Česka aj medzinárodný kontakt fakulty s uchádzačmi, čo je pre nás veľmi dôležitý moment,“ myslí si Klimas.

(or)

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Po kedysi dominantnej záchranke Falck získala v tendri z roku 2019 najviac pozemných staníc záchranka LSE - Life Star Emergency.

Inšpektorát práce jej udelil pokutu 23-tisíc eur.


2 h
Rozhovory ZKH: Milan Krajniak.

Krajniak kritizuje aj ministra Mikulca.


a 1 ďalší 6 h
Čínska developerská spoločnosť Evergrande

Svet straší kolaps gigantickej čínskej firmy.


6 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu