SME
Nedeľa, 26. september, 2021 | Meniny má EditaKrížovkyKrížovky

Väčšina fakúlt je so spôsobom prijímania študentov spokojná

Iba správne zostavené prijímacie pohovory dokážu utriediť uchádzačov podľa ich kvality, priznávajú prodekani fakúlt, ktorých sme oslovili s dvoma otázkami.

(Zdroj: ANTON KULAN, KATOLÍCKA UNIVERZITA)
1.Dokáže súčasný systém prijímania uchádzačov utriediť študentov podľa ich kvality?
2.Sledujete, absolventi ktorých vašich študijných programov majú problém uplatniť sa na trhu práce?

Prvýkrát použijeme výsledky národnej porovnávacej skúšky

barath_web.jpgLadislav Baráth, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

1. Súčasný systém na sto percent nedokáže utriediť študentov podľa kvality, aj keď sa na našej fakulte permanentne snažíme o zlepšenie kritérií na zistenie kvality uchádzačov. Tento rok prvýkrát budeme brať do úvahy ako alternatívu za stredoškolské aktivity aj výsledky z Národnej porovnávacej skúšky (SCIO).

2. V roku 2012 sme prvýkrát distribuovali našim absolventom dotazníky, ktorými sme zisťovali ich uplatnenie na trhu práce. Návratnosť bola vyše 20-percentná, čo možno považovať za relatívne dobrý priemer. Z odpovedí respondentov sme získali cenné informácie, ktoré nám pomôžu pri inovácii našich študijných programov.

Znalosti z prírodovedných predmetov sa veľmi líšia

bakosova_web.jpgMonika Bakošová, prodekanka, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

1. Na prvý stupeň vysokoškolského štúdia prijímame všetkých prihlásených uchádzačov, nerobíme prijímacie skúšky. Dôvodom je veľmi rozdielna úroveň vzdelávania na stredných školách. Aj keď máme asi 80 percent uchádzačov o štúdium absolventov gymnázií, ich znalosti z prírodovedných predmetov (chémia, matematika, fyzika), ktoré sú základom úspešného absolvovania štúdia na našej fakulte, sa veľmi líšia v závislosti od konkrétnej školy. Preto by prijímacie skúšky mohli znevýhodniť študentov zo škôl, kde sa na vyučovanie prírodovedných predmetov nekladie dostatočný dôraz. Príležitosť študovať u nás dostane každý a prvý rok štúdia slúži aj na vyrovnanie znalostí študentov a takisto na utriedenie študentov podľa kvality. Cesta prípravných kurzov pred prijímacou skúškou sa nám nezdá vhodná, pretože predstavuje finančnú záťaž pre uchádzača o štúdium, ktorý dopláca na nekvalitné vzdelávanie na svojej strednej škole.

2. Máme študijné programy, kde je z praxe záujem o absolventov oveľa vyšší, ako dokážeme uspokojiť. Dôvodom je buď málo absolventov v konkrétnom študijnom programe, alebo je pre absolventov nezaujímavá lokalita. Uplatniteľnosť našich absolventov nielen pasívne sledujeme, ale sa aj aktívne snažíme, aby mali čo najmenší problém s uplatnením sa. Napríklad v rámci možností našich priemyselných partnerov zabezpečujeme odborné praxe v priemyselných podnikoch, kde v prípade, že sa študent osvedčí, často dostane pracovnú ponuku. Rovnako chceme, aby diplomové práce riešili problémy z praxe. Dobré prakticky orientované diplomové práce prispievajú k uplatniteľnosti našich absolventov na trhu práce.

Používame vlastný test študijných predpokladov

lubelcova_web.jpgGabriela Lubelcová, prodekanka, Filozofická fakulta UK Bratislava

1. Na našej fakulte už niekoľko rokov uplatňujeme model spoločnej skúšky pre všetkých uchádzačov zameranej na overenie všeobecných študijných predpokladov uchádzačov o štúdium, s cielenou orientáciou podľa profilového zamerania našej fakulty. Kladie dôraz na verbálne, analytické a logické schopnosti a zameriava sa na otestovanie spôsobilosti tvorivo pracovať s faktmi, systémové myslenie a schopnosti postihnutia trendov a súvislostí. Test pripravujú odborníci z našej fakulty a jeho schopnosť diferenciácie testujeme každý rok po skončení prijímacích skúšok. V prípade niektorých študijných programov je všeobecná prijímacia skúška doplnená ďalšími testami, na overenie špecifických predpokladov a poznatkov, potrebných pre konkrétny študijný program (najmä v prípade jazykových štúdií). Systém prijímania pravidelne vyhodnocujeme a opiera sa o dlhodobé skúsenosti s aplikáciou prijímacieho konania na fakulte.

2. Pre šírku a rôznorodosť poskytovaných študijných programov na fakulte sledujú uplatnenie svojich absolventov v praxi jednotlivé katedry na základe kontaktov s nimi. Vzhľadom na výberovosť našej fakulty (počet prihlásených, požiadavky prijímacích skúšok a nároky štúdia) a iba dennú formu poskytovania bakalárskeho a magisterského štúdia, počet absolventov v jednotlivých študijných programoch nie je masový a naši absolventi nemajú zásadné problémy uplatniť sa na trhu práce.

Okrem písomných testov aj dialóg pred komisiou

potasch_web.jpgPeter Potasch, prodekan pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy, Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola Bratislava

1. Na našej fakulte sa pri prijímacích pohovoroch zameriavame na myšlienkové pochody uchádzača a skúmame jeho logické myslenie. Je to niečo, čo je pre právnika kľúčové - vedieť vyhodnotiť situáciu, schopnosť predpokladať a vlastne byť krok pred protistranou. Logicko-psychologický test, ktorý uchádzači absolvujú, nám odkryje túto ich schopnosť. Keďže pripravuje svojich študentov nielen na domáci, ale aj na európsky a medzinárodný pracovný trh, na prijímacích pohovoroch sa overujú aj jazykové znalosti uchádzača (anglický alebo nemecký jazyk). Kým tieto prvé dve časti prijímacích pohovorov sa uskutočňujú písomne, tretia časť je ústna. Realizuje sa pred komisiou, ktorá s uchádzačom vedie dialóg na témy štandardne spadajúce do rámca stredoškolského učiva v predmetoch dejiny, náuka o spoločnosti, filozofia a pod., ale skúma sa napríklad aj osobná motivácia uchádzača študovať právo. Táto časť prijímacích pohovorov nám okrem faktografických vedomostí uchádzača prezrádza aj kvalitu jeho verbálneho prejavu.

2. Uplatnenie našich absolventov je bezproblémové. Potvrdzuje to aj nezávislá Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), keď napr. vo svojej správe za rok 2012 deklaruje najnižšiu mieru absolventskej nezamestnanosti.

Rozhodujúci je študijný priemer

urban_web.jpgFrantišek Urban, prodekan, Strojnícka fakulta STU Bratislava

1. Uchádzačov prijímame na základe študijných výsledkov na strednej škole. V bodovom hodnotení výsledkov sledujeme študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity, priemernú známku z matematiky a fyziky, druh strednej školy a iné aktivity. Dekan fakulty určí, do akej bodovej hodnoty možno uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku. Ostatní uchádzači vykonajú dňa 26. júna 2014 písomnú skúšku z matematiky a fyziky, na základe ktorej môžu byť prijatí na štúdium. Týmto spôsobom sa preverí, či uchádzač s nižším bodovým hodnotením má predpoklady úspešne študovať na fakulte. Na prijímaciu skúšku je pozvaných približne 15 až 20 percent uchádzačov.

2. Podiel nezamestnaných absolventov z počtu všetkých absolventov tejto našej fakulty je len 1,79 percenta. Záujem zamestnávateľov o absolventov niektorých študijných programov inžinierskeho stupňa štúdia je až dvojnásobne vyšší v porovnaní s reálnym počtom našich absolventov.

Známky nemusia vždy vyjadrovať kvalitu uchádzača

pokorny_web_r8960.jpgMichal Pokorný, prodekan, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

1. Do bakalárskych študijných programov prijímame na základe výsledkov zo strednej školy (s rozlíšením aj typu strednej školy). Tým je posudzovanie kvality zabezpečené iba čiastočne, keďže známky nemusia vždy presne vyjadrovať kvalitu uchádzača.

Na druhej strane však máme skúsenosti, že aj študenti s menej dobrými výsledkami zo strednej školy dosiahnu dobré výsledky vo vysokoškolskom štúdiu – či už preto, že oblasť štúdia ich viac zaujme, v porovnaní so širokým spektrom predmetov, ktoré museli absolvovať na strednej škole alebo jednoducho preto, že už sú predsa len vyspelejší a pociťujú väčšiu zodpovednosť ohľadne svojej budúcnosti.

2. Postupne sme na fakulte vytvorili skladbu študijných programov, ktoré korešpondujú so súčasnými trendmi vo vede a technike, takže naši absolventi nemajú problémy s uplatnením sa na pracovnom trhu doma ani v zahraničí. V mnohých prípadoch firmy samy vyvíjajú iniciatívy, aby získali našich absolventov.

Chceme adaptabilnejších uchádzačov, vyskúšame porovnávacie testy

greguska_web.jpgMichal Greguška, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1. Na základe skúseností z ostatných akademických rokov, keď bol zaznamenaný pokles kvality na úkor kvantity, pristúpila naša fakulta k spolupráci s českou firmou SCIO, ktorá bude zabezpečovať prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia. Očakávame, že výber uchádzačov prostredníctvom Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré testujú ich kľúčové kompetencie využiteľné v praxi, zabezpečí prijatie uchádzačov adaptabilnejších na vysokoškolské štúdium na našej fakulte a pre prax.

2. Ako najmladšia fakulta UCM evidujeme svojich prvých absolventov magisterského stupňa štúdia až v roku 2013, a to v študijných programoch politológia a verejná správa. Počas tohto akademického roka začala na pôde univerzity vznikať databáza absolventov UCM, ktorá by sa v budúcnosti mala zameriavať aj na uplatnenie študentov na trhu práce.

Stačia nám priemery vysvedčení a maturitná skúška

ferencova_web_r7054.jpgJanka Ferencová, prodekanka pre vzdelávanie a hodnotenie kvality, Fakulta humanitných a prírodovedných vied, Prešovská univerzita v Prešove

1. V súčasnosti prijímame na našu fakultu študentov prevažne podľa výsledkov stredoškolského štúdia (priemery koncoročných vysvedčení a maturitná skúška). Toto hodnotenie by malo odrážať kvalitu ich vedomostí či zručností nadobudnutých stredoškolským štúdiom.

2. Rámcový prehľad o možnostiach uplatnenia študentov na trhu práce máme, iniciovali sme aj stretnutia s Úradom práce. Problém uplatniteľnosti študentov na trhu práce, respektíve regulácia prijímania študentov podľa ich uplatniteľnosti však nie je len problémom vysokých škôl. Jasné perspektívy rozvoja spoločnosti by iste umožnili vysokým školám orientovať ponuku študijných programov v kontexte celospoločenských očakávaní a potrieb.

Bonifikujeme externú časť maturity z matematiky

cimbala_web.jpgRoman Cimbala, prodekan pre rozvoj, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita Košice

1. V prijímacom konaní sú okrem celkového prospechu zo strednej školy bonifikované výsledky externej časti maturitnej skúšky z matematiky. Pre úspešné štúdium na našej fakulte je požadované systémové myslenie, ktorému učí práve matematika. Navyše sú zohľadňované výsledky olympiád a iných vedomostných súťaží či národnej porovnávacej skúšky SCIO.

2. Informácie získavame hlavne od sedemnástich externých členov Priemyselnej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorí zastupujú kľúčových zamestnávateľov našich absolventov v našom regióne.

Svoje zohrá prospech aj výsledky porovnávacích testov

sventekova_web_r3820.jpgEva Sventeková, prodekanka pre vzdelávanie, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline

1. Pripravujeme vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre krízové riadenie s dôrazom na ochranu obyvateľstva, majetku a prírody v krízových situáciách pre potreby verejnej správy i podnikateľského sektora. Vzhľadom na špecifickosť študijných programov fakulty zohráva výber uchádzačov dôležitú úlohu. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí budú mať za každý z posledných dvoch rokov zo strednej školy vrátane maturity priemer do 1,5 a absolvujú maturitu z matematiky, absolventi stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) z matematiky, resp. všeobecných študijných predpokladov a dosiahli percentil aspoň 70. Uchádzači, ktorí nesplnia tieto kritériá, budú absolvovať písomné testy z matematiky a všeobecných vedomostí, uchádzači budú prijímaní na základe výsledku prijímacieho konania v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít.

2. Fakulta prostredníctvom profilových katedier pre jednotlivé študijné programy pravidelne komunikuje so zamestnávateľmi o vedomostnej pripravenosti a adaptácii absolventov na trhu práce.

Privítali by sme návrat povinnej maturity z matematiky

vranayova_web.jpgZuzana Vranayová, prodekanka pre vzdelávanie, Stavebná fakulta Technickej univerzity Košice

1. Na každý bakalársky študijný program budú uchádzači prijatí na základe bodového poradia, kde fakulta v prijímacom konaní výrazne bonusuje dosiahnuté výsledky z matematiky v doterajšom štúdiu (účasti na olympiádach a podobne), no bez stresujúcej osobnej účasti uchádzačov na teste. Fakulta pre prijatých študentov ešte pred začiatkom prvého semestra ponúka kurz matematiky, fyziky, chémie, ktorý pomáha zotrieť výraznejšie rozdiely medzi absolventmi rôznych typov stredných škôl a výrazne zvažuje šancu úspešnosti v ďalšom štúdiu. Maximálne by sme privítali späť návrat povinnej maturitnej skúšky z matematiky.

2. Máme iba individuálne ohlasy, tak od absolventov, ako i zástupcov praxe, že situácia v stavebníctve i na „východe“ sa zlepšuje, miest pre absolventov, hlavne kvalitnejších, je viac. Pri tvorbe nových študijných plánov na najbližšiu akreditáciu sme sa zamerali po mnohých diskusiách na aktualizáciu profilov absolventov, prinesieme novinky vo forme medziodborových programov profesijne zameraných, s vyšším podielom výrobnej praxe priamo vo výučbe na škole.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kandidát SPD na kancelára Olaf Scholz.

Voľby v Nemecku sa skončili. SPD tvrdí, že získala mandát na vládnutie.


a 5 ďalší 16 h
Podávanie vakcín vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Humennom.

Kedy sa už zbavíme celého tohto zlého sna?


Martin Pavelka 23. sep

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu