SME
Nedeľa, 14. august, 2022 | Meniny má Mojmír

Porovnávacie testy povedia o uchádzačoch viac ako prijímačky

Národné porovnávacie skúšky už pri prijímaní študentov využíva viacero škôl. Prodekanov niektorých fakúlt sme sa spýtali na ich skúsenosti s týmito skúškami.

(Zdroj: FOTOLIA)

Výsledky scio testov z matematiky využívame ako alternatívu k maturite z matematiky

DANA PARDUBSKÁ, prodekanka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Bratislava

padrubska-1.jpgO využití testov scio v prijímacom pokračovaní sme na fakulte matematiky, fyziky a informatiky uvažovali dávnejšie, pre využite testov z matematiky sme sa rozhodli, myslím, v roku 2010. Dôvodom bolo začlenenie výsledkov externej časti maturity z matematiky do prijímacích kritérií na fakulte. Matematika je pre všetky študijné programy, ktoré ponúkame, dôležitá, preto sa aj týmto spôsobom snažíme o podporu jej kvalitnej výučby na stredných školách. Výsledky scio testov z matematiky využívame ako alternatívu k výsledkom externej časti maturity z matematiky. Absolvovanie scio testu z matematiky je dobrovoľné. Výsledky scio testov z matematiky majú rovnakú váhu ako výsledky externej časti maturity z matematiky. Užitočné sú najmä pre uchádzačov, ktorí z matematiky maturovať nebudú, prípadne maturovali dávno. Testy možno tiež použiť ako prípravu/overenie vedomostí pred maturitou. Keďže testy možno opakovať, dávajú možnosť opravy v prípade prvého neúspechu.

SkryťVypnúť reklamu

Ponúkame tri alternatívy prijatia na štúdium

PETER ČAJKA, prodekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

cajka_r6072.jpgJedným z hlavných dôvodov zavedenia Národnej porovnávacej skúšky v tomto roku bolo ponúknuť nášmu potenciálnemu študentovi inú možnosť, respektíve alternatívu, ako byť úspešný pri prijímacom pohovore na štúdium na našej fakulte. Zvolili sme si zahraničnú nezávislú externú agentúru, čím dávame dôraz na objektivitu výberu uchádzačov. Vychádzali sme z toho, že úroveň študentov môže byť rôzna a výsledky porovnávacích skúšok by im dali rovnakú šancu. Ak teda dosiahne uchádzač v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2014/2015 v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký alebo vyšší ako 60, prijmeme ho bez prijímacích skúšok. Pri prijímaní uchádzačov budeme teda využívať tri formy: v prípade maturantov, ktorí maturujú v roku podania prihlášky na štúdium a dosiahnu študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,20 (vrátane) pri odbore medzinárodné vzťahy a 1,30 (vrátane) pri odbore politológia budú prijatí bez prijímacej skúšky. Druhá možnosť prijatia na štúdium je forma štandardného prijímacieho testu a tretia už spomínaný percentil z NPS. Touto formou chceme zároveň osloviť študentov aj z Českej republiky, kde tieto testy už majú dlhšiu tradíciu. Táto forma je dobrovoľná.

SkryťVypnúť reklamu

Šancu teraz majú aj tí bez externej časti maturity z angličtiny

VERONIKA MIŤKOVÁ, prodekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Bratislava

mitkova-1_r8767.jpgPri prijímacom konaní berieme u absolventov slovenských stredných škôl do úvahy výsledky externej časti maturitnej skúšky zo slovenského a anglického jazyka. Uchádzači teda nerobia prijímaciu skúšku. Všetci uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2015 v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a z anglického jazyka v úrovni B2 a B1 budú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Národné porovnávacie skúšky sme zaviedli v prijímacom konaní na akademický rok 2014/2015 z toho dôvodu, že chceme dosiahnuť, aby žiadny uchádzač, ktorý chce na našej fakulte študovať, nebol v prijímacom konaní diskvalifikovaný pre absenciu externej časti maturitnej skúšky. Výsledok týchto skúšok sa v prijímacom konaní vyrovná výsledku externej časti maturitnej skúšky, čo pomôže starším uchádzačom, ktorí z rôznych dôvodov neabsolvovali externú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Ďalšiu skupinu tvoria uchádzači maturujúci na zahraničnej strednej škole, tí majú možnosť vykonať NPS a zaradiť sa s porovnateľnými výsledkami do prijímacieho konania. Národné porovnávacie skúšky sú pre uchádzačov o štúdium u nás dobrovoľné a ich absolvovanie je plne v kompetencii uchádzača.

SkryťVypnúť reklamu

Pre starších uchádzačov sú výsledky scio skúšok možnosťou maturitného „reparátu“

ĽUBOR PILÁRIK, prodekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

pilarik.jpgÚčasťou na Národných porovnávacích skúškach môže uchádzač ovplyvniť svoj finálny výsledok v rámci prijímacieho konania maximálne v 60 percentách. Uchádzačovi absolvovanie týchto skúšok pomôže najmä v prípade, ak nematuroval z predmetov, ktoré sú profilové pre daný študijný program, alebo v prípade horších výsledkov na maturitnej skúške. Účasť na skúškach je dobrovoľná. Výsledok potom akceptuje fakulta ako alternatívu voči výsledkom maturitnej skúšky. Predmety Národných porovnávacích skúšok pre konkrétne študijné programy má fakulta zverejnené na svojej internetovej stránke. Každý prijatý uchádzač však musí mať úspešne ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou a musí o tom predložiť doklad najneskôr ku dňu zápisu.

SkryťVypnúť reklamu

Máme skúsenosť, že na štúdium sa hlásia i uchádzači, ktorí maturovali pred niekoľkými rokmi a ich vtedajšia profilácia či samotný výsledok maturitnej skúšky nemusí zodpovedať ich aktuálnemu stavu. Naším cieľom bolo umožniť práve tejto kategórii uchádzačov možnosť „reparátu“. Možnosť NPS ako alternatívne kritérium výsledku maturitnej skúšky je, samozrejme, otvorená pre všetkých uchádzačov na študijné programy.

Úspešné vykonanie skúšok zaistí prijatie na štúdium v predstihu

NADEŽDA ZEMANÍKOVÁ, prodekanka Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

zemanikova.jpgNárodné porovnávacie skúšky využívame od roku 2013 v prijímacom konaní uchádzačov o štúdium anglického jazyka a kultúry v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a o štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry. Je to nezanedbateľná skupina uchádzačov. V prijímacom konaní na akademický rok 2014/15 tvorili uchádzači o štúdium rôznych študijných programov anglického jazyka a kultúry alebo učiteľstva anglického jazyka a literatúry viac ako tretinu všetkých uchádzačov o bakalárske štúdium na našej fakulte.

SkryťVypnúť reklamu

Možnosť vykonať skúšku z angličtiny v rámci NPS zvyšuje komfort pre uchádzačov. Uchádzač sa môže rozhodnúť pre termín a miesto konania skúšky, fakulta teda neprichádza o uchádzačov zo vzdialených regiónov alebo o uchádzačov, ktorým kolidujú termíny prijímacích skúšok na rôznych fakultách. Keďže si študent v rámci NPS môže zopakovať skúšku a pokúsiť sa opraviť výsledok, neprichádza fakulta o kvalitných uchádzačov s vysokými študijnými predpokladmi, ktorým sa však prijímacia skúška v predpísanom termíne na fakulte nepodarí napríklad pre momentálnu indispozíciu.

Národné porovnávacie skúšky využívame ako jednu z alternatív, pre uchádzačov sú teda dobrovoľné. Uchádzač, ktorý dosiahol minimálne percentil 85 z anglického jazyka v rámci NPS, sa už nemusí zúčastniť na prijímacích skúškach organizovaných našou fakultou a bude do prijímacieho konania zaradený s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka. Výsledok nemusí uchádzač dokladovať, je však nutné, aby v rámci prihlášky na NPS dal súhlas s poskytnutím výsledkov skúšky fakulte. Môže si takto úspešným vykonaním NPS zaistiť prijatie na štúdium s predstihom a sústrediť sa na maturitnú skúšku. V porovnaní s inými jazykovými certifikátmi, ktoré fakulta tiež uznáva ako alternatívu k prijímacej skúške z anglického jazyka, je skúška v rámci NPS dostupnejšia a cenovo výhodnejšia.

SkryťVypnúť reklamu

Otvorili sme dvere najlepším

JÁN KLIMAS, prvý prodekan, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

klimas_01_jpg_r3261.jpgNa nový spôsob výberu uchádzačov o štúdium sme prešli vlani. V rámci prijímacieho konania sme vyžadovali doklad o úrovni vedomostí z chémie a biológie a všeobecných predpokladov na vysokoškolské štúdium, teda výsledok porovnávacej skúšky, ktorý je garantovaný a certifikovaný. S vlaňajším výberom uchádzačov sme spokojní. Dôležité pre nás je, že sme od uchádzačov mali prakticky iba pozitívne ohlasy. Dokonca aj od tých, ktorých sme nakoniec neprijali.

Tých zopár negatívnych smerovalo k tomu, že prečo v čase, keď ostatní znižujú nároky, my ich zvyšujeme. Nuž, štúdium u nás nie je ľahké a okrem dobrého uplatnenia po jeho skončení je spojený s naším diplomom aj dobrý chýr. O ten nechceme prísť. Navyše, my nemeníme počet prijatých, takže uchádzači skôr súťažia medzi sebou ako proti požiadavkám fakulty. Čo sa týka rozhodnutia spolupracovať s externou firmou, môžem povedať, že bolo dobré. Som presvedčený, že primárnym poslaním vysokej školy nie je skúšať stredoškolákov. Najlepšie je, ak toto robí profesionál, ktorý má príslušné kompetencie, skúsenosti a možnosti. Ideálne pre nás by bolo, keby vedomosti a schopnosti stredoškolákov v prírodných vedách, resp. ich predpoklady študovať na vysokej škole, vedel definovať a posúdiť štátny aparát. Dnes je celkom prirodzené, že vzdelávacie inštitúcie prenášajú túto zodpovednosť do externého prostredia. Keďže na farmáciu robíme výber do naplnenia počtu 200 prijatých, chceme mať stanovisko postavené na nezávislom a transparentnom hodnotení. Optimalizácia prijímacieho konania sa však nekončí. My sme nový typ testovania využili tento rok prvýkrát, skúsenosti iba začíname zbierať a systém budeme dolaďovať podľa výsledkov. Snahu otvárať dvere najlepším sme však na budúci rok chceli posunúť zase o krok ďalej. Ponúkame možnosť prijatia bez prijímačiek víťazom celoštátnych olympiád v biológii a chémii, respektíve tým, ktorí mali vynikajúce výsledky na strednej škole. Podrobnosti nájdu uchádzači na našom webe.

SkryťVypnúť reklamu

Alternáciu testov NPS použijeme prvýkrát

ALENA KRUNKOVÁ, prodekanka Fakulty verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

krunkova---fotka_r1054.pngDemografické ukazovatele poukazujú na prirodzene klesajúci počet absolventov stredných škôl. Naša Fakulta verejnej správy poskytuje prierezové vzdelávanie v právnych, ekonomických a iných sociálnych vedách a má ambíciu aj napriek poklesu uchádzačov o štúdium na vysokých školách prijímať takých uchádzačov, ktorí dobre zvládnu náročnosť štúdia. Vzhľadom k tomu sme sa rozhodli zmeniť systém prijímacieho konania s alternatívnym využitím NPS.

NPS budú pôsobiť doplnkovo, uchádzači o bakalárske štúdium budú v prijímacom konaní prijímaní na základe priemerného prospechu zo strednej školy. Na štúdium budú prijatí všetci uchádzači, ktorých priemerný prospech zo strednej školy bol najviac 1,70. Ostatní uchádzači, ktorých študijný priemer v hodnotenom období nedosiahol 1,70, budú prijímaní podľa poradia, v ktorom sa body priradia v odstupňovaní podľa dosiahnutého prospechu. Dôležitý bude výsledok NPS. Ak bude mať uchádzač priemerný prospech zo strednej školy horší ako 1,70, ale dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov celkový percentil vyšší ako 40 (vrátane), bude na štúdium prijatý. Navyše, uchádzači, ktorí budú mať priemerný prospech zo strednej školy horší ako 1,70 a v teste VŠP dosiahnu menší percentil ako 40, majú možnosť zvýšiť bodovú hranicu v poradovníku podľa výšky dosiahnutého percentilu. Viac sa dozvedia na webovej stránke našej fakulty.

SkryťVypnúť reklamu

Poznámka: Text bol publikovaný v prílohe denníka SME Vysoké školy Bedeker dňa 19.11.2014

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Dráčik je lídrom v slovenskom biznise v hračkami.

E-shop Dušana Víglaského sa zviditeľňuje príspevkami na úrovni konšpirácií.


9. aug

Na stránke sa detský návštevník dostane aj k článkom ako "Elektronický koncentrák".


8. aug
Slovensko vs. Fínsko, online prenos s MS v hokeji do 20 rokov 2022.

Sledujte online prenos z MS v hokeji U20 2022.


Sportnet 6 h
Proroctvo je veda o tom, ako sa mýliť v predpovediach o budúcnosti. Budúcnosť je vždy prekvapením, takže uvidíme. Každopádne, ja to mám s proroctvami veľmi zlé, hovorí Salman Rushdie.

Kritike čelia bezpečnostné opatrenia podujatia, kde na spisovateľa zaútočili.


5 h
SkryťZatvoriť reklamu