Čo hovoria porovnávacie testy fakultám o študentoch?

Prodekanov niektorých fakúlt sme sa spýtali, čo ich viedlo k zavedeniu testov do prijímacieho konania, ktoré budú brať do úvahy a čo si od nich sľubujú.

(Zdroj: FOTOLIA)

Tí, ktorí boli dobrí v testoch SCIO, sú dobrí aj v štúdiu

Ján Klimas, prodekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava.

klimas.jpgNa Farmaceutickej fakulte UK sme prijímali uchádzačov na základe úspešnosti v Národných porovnávacích skúškach SCIO iba druhýkrát. Konkrétne berieme do úvahy testy z biológie, chémie a v menšej miere aj test všeobecných študijných predpokladov. Spätná väzba od uchádzačov je vo veľkej prevahe pozitívna.

Pre nás je dôležité, že ani v jednom prípade nebola spochybnená transparentnosť a objektívnosť procesu. Tento rok sme už mohli analyzovať aj to, či študenti, ktorí mali dobré výsledky v SCIO testoch pred rokom, preukazujú svoju kvalitu aj počas štúdia.

Táto korelácia sa potvrdzuje. Väčšina z nich naozaj dosahuje dobré výsledky aj na skúškach. Na druhej strane, samozrejme, pociťujeme, tak ako všetky vysoké školy, dôsledky populačnej depresie spred dvadsiatich rokov. Vyberáme z menšieho počtu uchádzačov, čo má za následok, že dostane šancu na štúdium aj lepší priemer, a nielen horný kvartil z nich.

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach rozširuje možnosti prijatia

Libuša Révészová, prodekanka Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

libusa-r_r6444.jpgPrijímaciu skúšku z matematiky a cudzieho jazyka stále vyžadujeme od všetkých uchádzačov o dennú formu štúdia.

V nasledujúcom akademickom roku však významne rozširujeme možnosti vstupu na fakultu tým, že uchádzači môžu požiadať o náhradu prijímacej skúšky z matematiky, ako aj prijímacej skúšky z cudzieho jazyka jedným z nasledujúcich spôsobov: výsledkom externej časti maturitnej skúšky z matematiky/cudzieho jazyka, výsledkom Národnej porovnávacej skúšky – (NPS SCIO) z matematiky/cudzieho jazyka.

Aby sme mohli objektívne porovnať kvality všetkých uchádzačov, budeme brať do úvahy percentuálnu úspešnosť ako v externej časti maturitnej skúšky, tak aj v teste NPS, prepočítané koeficientmi podľa zásad prijímacieho konania fakulty. Národné porovnávacie skúšky považujeme za objektívne, porovnateľné s externou časťou maturitnej skúšky. Zaradili sme ich ako alternatívu do prijímacieho konania po prvýkrát, sú dobrovoľné a ich absolvovanie je plne na rozhodnutí uchádzača.

Do úvahy budeme brať najlepší dosiahnutý výsledok príslušného testu NPS. Chceme tým poskytnúť rovnaké možnosti všetkým – uchádzačom z regiónov celého Slovenska, uchádzačom, ktorí z rôznych dôvodov neabsolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky/cudzieho jazyka (napr. absolventi strednej školy zo zahraničia) a uchádzačom, ktorí nie sú spokojní s dosiahnutým výsledkom v rámci maturity.

Prečítajte si tiež:Nie všade sa robia prijímačky. Niekde stačia testy

Výsledky testov môžu pomôcť aj v získaní internátu

Mikuláš Bittera, prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

bittera_r1722.jpgNa našej fakulte sa nerealizujú prijímacie skúšky už niekoľko rokov. Tento rok sme pristúpili k SCIO testom a okrem matematiky sme si vybrali aj testy všeobecno-študijných predpokladov. Na základe získaných bodov z týchto testov sa študent môže zvýhodniť pri výbere študijného programu alebo napríklad pri získaní internátu.

Naši študenti musia byť dobrí v matematicko-fyzikálnych predmetoch, ale aj vo všeobecnosti v logickom uvažovaní. Aj preto sme ponúkli alternatívu testom z matematiky v podobe testov VŠP, aby sme mohli podchytiť aj rozumne uvažujúcich uchádzačov o štúdium. Osobne považujem SCIO testy za menej stresujúce.

Žiaľ, dnes sa na technických školách musí robiť nábor, a nie výber ako v minulosti, keďže na jednej strane je záujem o technické odbory malý a na druhej sú vysoké školy hodnotené nezanedbateľne podľa počtu študentov. To znamená, že fakt, či získame kvalitných študentov, nezávisí od systému prijímania, ale od propagačných aktivít.

Testy využijeme pri vyššom záujme

Ľubica Kozáková, prodekanka Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

kozakovatuke_r1892_res.jpgNa našej fakulte prijímame študentov na základe výsledkov stredoškolského štúdia, za presne stanovených podmienok, ktoré schvaľuje akademický senát. V prípade zvýšeného záujmu na niektoré študijné programy, momentálne je to priemyselná logistika, môžeme zohľadniť aj výsledky testov VŠP.

Pokles silných populačných ročníkov sa prejavil aj u nás, stále sme však druhou fakultou (po Fakulte elektroniky a informatiky) v počte podaných prihlášok. V posledných rokoch sme zaznamenali vyšší záujem študentov gymnázií, štandardne sa najviac uchádzačov hlási zo stredných odborných škôl, najmä na technologické odbory.

Klasické prijímačky sa u nás nerobia, pred niekoľkými rokmi boli z matematiky, ale to odradilo mnohých študentov, už sú zrušené. Nestanovujeme predmety, ich skladba je rôznorodá v závislosti od daného študijného predmetu, samozrejme, že prírodovedné predmety hrajú prím.

Zrušili sme štátnice z teoretických predmetov

Sergej Iľkovič, prodekan Fakulty humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity Prešov

ilkovic-1_r9358.jpgNaša fakulta výrazne inovovala ponuku študijných programov s dôrazom na moderné, progresívne a trhom práce žiadané programy aplikačného zamerania – napr. v oblasti aplikovanej geoinformatiky, biológie, ekológie či fyzikálneho inžinierstva progresívnych materiálov.

Modernizácia študijných programov na našej fakulte je spojená s ústupom od memorovania teoretických poznatkov a preferovaním orientácie na prax a kvalitu záverečných a diplomových prác. Na niektorých z nich sme preto zrušili štátnice z teoretických predmetov. Test VŠP teda považujeme za optimálny spôsob výberu vhodných uchádzačov na tento typ študijných programov.

Národné porovnávacie skúšky sú podľa nás alternatívnym spôsobom zisťovania spôsobilosti na vysokoškolské štúdium vo vzťahu k známkam z maturity a predmetov na stredných školách. Známky sú viac odrazom hodnotenia schopností memorovať teoretické poznatky bez väčšieho dôrazu na ich praktické využitie.

Test VŠP bude vyhovovať skôr uchádzačom, ktorí sa počas stredoškolského štúdia nevenovali zberu dobrých známok, ale skôr sa sústredili na oblasť, ktorá ich bavila, najmä na oblasť aplikácií poznatkov prírodných a technických vied v praxi. Títo študenti majú vyššiu šancu uplatniť na sa dnešnom trhu práce. Sme presvedčení, že nami zvolený spôsob povedie k výberu adekvátnych študentov z pohľadu požadovaných spôsobilostí na štúdium na našej fakulte.

Vhodná alternatíva k maturite

Jana Jarábková, prodekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

jarabkova.jpgOverovanie všeobecných študijných predpokladov formou testov fakulta akceptovala v snahe získať študentov s najlepšími predpokladmi na štúdium na vysokej škole a zjednodušiť proces prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium.

Za pozitívne považujem najmä to, že uchádzač o štúdium môže absolvovať test všeobecných študijných predpokladov v blízkosti svojho bydliska a v prípade, že dosiahne výsledok s percentilom viac ako 50, je prioritne prijatý na bakalárske štúdium na fakulte. Získa tým „istotu“ prijatia na štúdium v porovnaní s ostatnými uchádzačmi o štúdium.

Národné porovnávacie skúšky predstavujú na účely výberu uchádzačov o štúdium vhodnú alternatívu k výsledkom dosiahnutým na maturite. Ich výhodou je okrem iného aj to, že umožňujú študentom hodnotenie z testovaných predmetov zlepšiť. Počas maturitnej skúšky študent mohol byť indisponovaný a nemusel podať ten najlepší výkon. Naša fakulta realizuje výber uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov počas stredoškolského štúdia.

Dôležitými faktormi pri výbere je aj ich zapojenie do medzinárodných a národných súťaží, projektov a jazyková vybavenosť. Myslím, si, že na základe uvedených kritérií možno identifikovať najlepších uchádzačov o vysokoškolské štúdium na fakulte. Uvedený systém priorizuje študentov, ktorí sa systematicky počas stredoškolského štúdia pripravovali na štúdium na vysokej škole. Isté rozdiely sa objavujú vo vedomostiach študentov rôznych typov škôl, a to by mohli pomôcť zobjektívniť národné porovnávacie skúšky.

Text bol uverejnený v prílohe Bedeker Vysoké školy 11. novembra 2015.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.